12. Jun 2017 6:52

Dotácie z mestského rozpočtu so zmenami

Poslanci schválili doplnok č. 2 k VZN č.131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza.

Mestské zastupiteľstvo v Programovom rozpočte mesta Prievidza na rok 2017 schválilo finančné prostriedky na participatívny rozpočet. Na realizáciu niektorých aktivít, ktoré navrhla priamo verejnosť je najefektívnejšie poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta. Práve doplnením VZN o dotáciách sa zjednodušuje administratívny postup pri ich poskytovaní. Dôvodom je najmä to, že nie je potrebné duplikovať získanie informácií o zámere zo žiadosti o dotáciu, pretože zámery boli tvorené na stretnutiach participatívnych komunít a sú detailne popísané vo finálnych verziách predložených projektových dokumentácií. Podľa schválených zmien VZN, prijímateľ dotácie na projekty ktoré sa budú realizovať v rámci participatívneho rozpočtu nebude musieť predkladať žiadosť o dotáciu. Tieto dotácie bude schvaľoval primátor mesta na základe výsledkov verejného hlasovania a verejného zvažovania.

V zmenách VZN sú upravené aj niektoré ďalšie ustanovenia podľa skúseností pri jeho aplikácii. Posúdenie oprávnenosti žiadosti o dotáciu sa pri spracovaní agendy doposiaľ duplikovalo. Okrem Prílohy č. 3 k VZN sa vypĺňal aj formulár správy z administratívnej finančnej kontroly. Po schválených zmenách sa bude táto administratíva realizovať len raz bez ďalšej duplicity.

Duplicita administratívnych a kontrolných úkonov sa odstraňuje aj zmenou formulára Prílohy č. 6 k VZN. Častým problémom v procese posudzovania žiadostí o dotácie bolo aj to, že dotácia nemohla byť poskytnutá, ak žiadateľ riadne nevyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu. Ak mesto napríklad poskytlo dotáciu športovému klubu na celoročnú činnosť, bola obmedzená možnosť podporiť počas roka jeho mimoriadnu a neočakávanú aktivitu, ako napríklad účasť na turnaji. Schválené zmeny zjednodušili tento systém a poskytnutie následnej dotácie bude podmienené len riadnym vyúčtovaním dotácie poskytnutej v predchádzajúcom roku.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…