28. Mar 2019 12:27

Deň učiteľov 2019

Primátorka mesta Prievidza udelila v súlade s § 27 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5 schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 Plaketu Jána Amosa Komenského za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti vzdelávania

Mgr. Beáta Arpášová, Základná škola s materskou školou na Ulici P. Dobšinského
Je mimoriadne pracovitá a usilovná učiteľka pre 1. stupeň základnej školy a angličtiny.
Pri vzdelávaní žiakov aktívne využíva metódu Clil, blokové či zážitkové vyučovanie. Pani Arpášová stála pri zrode nového učebného predmetu hravá technika a v súčasnosti pomáha v škole zakladať centrum kreativity. Je koordinátorkou primárnej prevencie, veľmi zodpovedne a so záujmom sa venuje problematike šikany v škole. Svojich žiakov vychováva aj k zdravému životnému štýlu, vedie krúžok športových hier a pravidelne organizuje pobyty detí v škole v prírode.

Ing. Alžbeta Balková, Obchodná akadémia
Učí odborné ekonomické predmety so zameraním na informačné technológie a zároveň je aj samostatná pracovníčka školského výpočtového laboratória.
Jej žiaci zaznamenali úspechy nielen v školských, v krajských, ale aj celoslovenských súťažiach. Dlhoročne organizuje odbornú prax pre žiakov školy. Svojím svedomitým, zanieteným a tvorivým prístupom je vzorom nielen pre žiakov, ale aj pre svojich kolegov, ktorým rada pomáha pri objavovaní tajomstiev informačných technológií. Ako lektorka Projektu informatizácie regionálneho školstva a Modernizácie vzdelávacieho procesu naučila desiatky učiteľov využívať na vyučovaní digitálne technológie.

Ing. Helena Beňačková, Stredná odborná škola obchodu a služieb
Pracuje v školstve od roku 1984 a od roku 1989 je učiteľkou Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Vyučovala najmä prírodovedné a odborné predmety. V roku 2001 sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre praktické vyučovanie. Svoje vynikajúce organizačné schopnosti uplatňuje pri riadení záverečných a maturitných skúšok žiakov. Veľkou mierou sa podieľa na zabezpečovaní tradičných Gastrodní. Jej meno je spojené aj s duálnym vzdelávaním. Pri zavádzaní nového učebného odboru spolupracovala s firmou Nestlé Slovensko s.r.o. a zúčastňuje sa aj jednaní so zamestnávateľmi, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie v odboroch zameraných na služby. S úplnou samozrejmosťou si vzorne plní všetky povinnosti vyplývajúce z jej funkcie.

Mgr. Eva Bušíková, Spojená škola internátna
Pani Bušíková je špeciálna pedagogička, ktorá sa už viac ako 30 rokov venuje žiakom zo zdravotným znevýhodnením, najmä so syndrómom autizmu. Vo svojej práci často využíva moderné terapeutické prístupy a svojimi cennými skúsenosťami a radami vie pomôcť zlepšiť kvalitu života rodín, ktoré vychovávajú zdravotne znevýhodnené deti. Napriek už nadobudnutým bohatým vedomostiam a skúsenostiam v oblasti špeciálnej pedagogiky, neustále sa venuje svoju ďalšiemu vzdelávaniu a zapája sa do realizácie rôznych projektov.
Poďakovanie jej v prvom rade patrí za dlhoročnú vynikajúcu prácu v oblasti špeciálneho školstva, za jej úsilie pomáhať slabším a zraniteľnejším.
Poďakovanie jej však patrí aj za jej osobnostný vklad, za to, že je usilovná, pracovitá, vždy vie povzbudiť, pomôcť, že je empatická, kreatívna, jednoducho skvelá učiteľka a kolegyňa.

Mgr. Katarína Cifríková, Centrum voľného času
V Centre voľného času v Prievidzi začala pôsobiť v r. 2007, podieľala sa na príprave a realizácii viacerých celoslovenských projektov určených pre mládež ako napr.: ADAM, KOMPRAX alebo medzinárodný program Cena vojvodu z Edinburghu. V súčasnosti je školiteľkou v projekte AKTIV zameraného na aktivizovanie a zapájanie mladých ľudí do života mesta a v projekte KAM spolu pre mladých, ktorý je určený pre pracovníkov s mládežou vrámci neformálneho vzdelávania. Okrem spomenutých aktivít koordinuje činnosť Fóra detí a mládeže, Rady mladých a skupiny dobrovoľníkov pri Centre voľného času v Prievidzi. Svoje bohaté skúsenosti s prácou s mládežou uplatňuje aj ako členka Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PaedDr. Alena Čavojská, Základná škola na Mariánskej ulici

Pani Čavojská je učiteľkou s odbornosťou pre 1. stupeň základnej školy a angličtinu. Učiteľské povolanie je jej srdcovkou už celé štvrťstoročie. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti, vzťah k práci s deťmi, kreativitu a lásku k folklóru naplno uplatňuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiakom prejavuje veľkú mieru pedagogického taktu a citu, podporuje ich a odovzdáva im nielen vedomosti a zručnosti, ale aj správne etické a morálne postoje, ktoré budú v živote potrebovať. Je to trpezlivá a láskavá pani učiteľka, ktorá sa nezmazateľne zapisuje do sŕdc svojich žiakov.

Edita Čierna DiS. art., ZUŠ Súkromnej spojenej školy na Ulici M. Falešníka

V školských službách pracuje od roku 2009. Učí žiakov vnímať krásu chrámovej hudby a zborového spevu. Jej prístup k práci nesie známky vysokej profesionality, obetavosti a pedagogického taktu. Vyučovanie obohacuje o nové myšlienky a tým získava aj kolegov k aktívnej participácii. Popri svojich bežných povinnostiach sa podieľa na prípravách, organizácii, scenároch a technickom zabezpečení školských koncertov a akcií organizovaných pre verejnosť.

Edita Ertlová, Materská škola na Nábreží sv. Cyrila

33 rokov učí naše najmenšie deti a 11 rokov je riaditeľkou materskej školy. Pre pani Ertlovú je charakteristické vytváranie pozitívnej atmosféry na pracovisku, nadšenie pre učiteľovanie a kreativita. Ako riaditeľka má veľké zásluhy na zveľaďovaní materskej školy a modernizácii výchovno – vzdelávacieho procesu. Je spoluautorkou viacerých projektov, len za posledné roky tak získala na skrášlenie prostredia materskej školy viac ako 9 tisíc eur.
Pani riaditeľka je aj oduševnená športovkyňa, podporuje rozvíjajúce programy zamerané na pohybové zručnosti detí – basketbal, hokej, korčuľovanie, ale hlavne športovú gymnastiku.
Každoročne organizuje letnú olympiádu pre deti materských škôl v Prievidzi.

Alžbeta Chovancová, Piaristická spojená škola Františka Hanáka
Pani Chovancová patrí medzi mimoriadne obetavých pedagógov. Vyznačuje sa veľkou láskavosťou a pochopením pre deti. Túto jej vlastnosť oceňujú nielen deti, ale aj rodičia. Je tvorivá, vymýšľa pre deti rôzne nové zaujímavé aktivity, napríklad návštevu rodinnej farmy, prázdninový pobyt v školskom klube detí, švihadlové šialenstvo. Dlhé roky zodpovedne vedie Kroniku Piaristickej spojenej školy. V tomto roku oslávi významné životné jubileum – 60 rokov.

Daniela Ižová, Materská škola na Ulici P. Benického

Rodičia zverujú deti do materskej školy pani učiteľkám s nádejou, že tu nájdu druhý domov, láskavú, milú náhradnú mamu a práve takou je pre deti pani učiteľka Ižová. Učiť v materskej škole začala v roku 1978, takže lásku rozdáva deťom krásnych 40 rokov. Školstvo prešlo počas týchto rokov viacerými zmenami, ktorým sa vedela flexibilne prispôsobiť. Zároveň to však neovplyvnilo jej empatický prístup k deťom a tvorivosť. Všetko zvláda s úsmevom na tvári a s harmonikou v rukách. Vytvára tak radostnú atmosféru nielen medzi deťmi, ale aj v pedagogickom kolektíve. Prostredníctvom rôznych vystúpení či prezentácií odovzdáva deťom, ale aj širokej verejnosti svoj pozitívny vzťah k slovenskému folklóru. Vďaka tomu formuje kladný postoj detí k ľudovému umeniu a zachováva tradície našich predkov.

Adriana Koreňová, Materská škola na Ulici A. Mišúta
Pani Koreňová je skúsená učiteľka materskej školy s 35-ročnou praxou, ktorá dokáže v práci naplno využiť svoj osobnostný a profesionálny potenciál. Svoje pedagogické majstrovstvo uplatňuje pri výchove a vzdelávaní najmenších škôlkarov, čím pomáha deťom zvládať náročný proces adaptácie na nové prostredie materskej školy. Deťom dáva pocit stability a bezpečia, v ktorom sa môžu slobodne rozvíjať. Aktívne sa venuje aj výchove detí k zdravému životnému štýlu, je koordinátorkou projektu Zdravá škola. Ľudským, chápajúcim prístupom k deťom a rodičom vytvára pevné základy na budovanie dobrých vzťahov školy a rodiny.

Mgr. Emília Kotianová, Základná škola na Ulici S. Chalupku
33 rokov učiteľovania prežila pani Kotianová na 1. stupni základnej školy, kde svedomito, oddane a oduševnene zasväcovala deti do tajov písania, čítania či počítania. Jej pedagogický takt, ľudskosť, kreativita, ale najmä srdečnosť prinášajú výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní. Vie nielen naučiť, ale aj motivovať k lepším výkonom, o čom svedčia úspechy jej žiakov v mnohých vedomostných súťažiach. Pani Kotianová je pracovitá, energická, spravodlivá učiteľka s pevnou vôľou. Svojím priateľským prístupom a nezameniteľným zmyslom pre humor vytvára v škole príjemnú pracovnú atmosféru. Patrí k tým učiteľom, ktorí sa tešia prirodzenému rešpektu a úcte žiakov, rodičov aj kolegov.

Eva Líšková, Materská škola na Ulici M. Gorkého
Pani Líšková je tiež skúsenou učiteľkou, v materskej škole pracuje už 40 rokov. Jej veľkým koníčkom je divadlo, účinkuje v súbore „A“ a Shanti, s ktorým reprezentuje Prievidzu na festivaloch, domácich i medzinárodných súťažiach. Svoj herecký talent v plnej miere využíva aj v práci s deťmi. V materskej škole vedie divadelný krúžok. Jej malí divadelníci radi prezentujú svoj talent na spoločných podujatiach pred celou materskou školou, hosťami z iných škôl i širokou verejnosťou. Vrámci výchovno-vzdelávacieho procesu pani učiteľka pravidelne pripravuje divadelné predstavenia, v ktorých prostredníctvom rozprávkových príbehov približuje deťom slovenské tradície a zvyky, ale učí ich aj pravidlá slušného správania či hygienické návyky a vedie ich k poznaniu, že dobro vždy zvíťazí nad zlom.

Mgr. Janka Mokrášová, Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici
Zodpovedne a s láskou pristupuje k vzdelávaniu žiakov 1. stupňa základnej školy. Svoju odbornosť si rozšírila aj o predmet etická výchova. Do klasickej výučby detí zaraďuje aj prvky integrovaného tematického vyučovania. Jej silnou stránkou je trpezlivý a obetavý individuálny prístup k deťom so zdravotným znevýhodnením. Systematicky vedie žiakov k zdravému životnému štýlu, je koordinátorkou projektu Škola podporujúca zdravie. Už niekoľko rokov vedie v škole športové záujmové útvary. V uplynulých rokoch bola autorkou a svedomitou koordinátorkou úspešných projektov : „Viem, čo zjem“, „Nestlé Healthy Kids“, ,,Čistými rukami chrániš sám seba“, „Zdravie a bezpečnosť v školách“, ktoré sú zamerané na boj proti obezite a podporu zdravia a bezpečnosti detí v škole.

Mária Pasovská, Materská škola na Ulici D. Krmana
Neuveriteľných 30 rokov riadi Materskú školu na Ulici Krmana. A hoci je táto materská škola jednou z najstarších v Prievidzi, patrí k tým najmodernejším. Jej slová, že sa snaží, aby čas prežitý v materskej škole bol pre každé dieťa radosťou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých základov do života a vzdelávania, nie sú iba frázou. Pani Pasovská s nadšením podporuje a zabezpečuje rozvoj športových aktivít detí. Zároveň dbá o ďalšie vzdelávanie seba aj ostatných učiteliek školy v oblasti digitálnych technológii, nových metód a foriem práce s deťmi. Úplnou samozrejmosťou je pre ňu zabezpečovanie moderných učebných pomôcok či hračiek. Zároveň je pani riaditeľka aj nesmierne ľudská a priateľská. Rôzne životné situácie detí, rodičov aj kolegýň rieši s pochopením a láskavým prístupom. Vďaka jej obetavej práci má Materská škola na Ulici Krmana vysoký kredit nielen medzi rodičmi, ale aj ostatnou verejnosťou.

Mgr. Juraj Pekár, Základná škola na Ulici energetikov

Pán učiteľ Pekár je kvalifikovaným a skúseným odborníkom na vyučovanie telesnej výchovy a trénerom futbalu. Sám bol dlhé roky profesionálnym futbalistom a svoje vedomosti a skúsenosti z hráčskej kariéry odovzdáva svojim zverencov. Klasickú prácu so žiakmi v športových triedach premenil na modernú tréningovú i mentálnu prípravu. Pán tréner vie žiakov motivovať, korigovať i vychovávať k tomu, aby z nich boli nielen skvelí športovci, ale aj slušní ľudia. Svojím prirodzeným a priateľským prístupom si získava žiakov a žiačky od najmladších ročníkov po tie najstaršie. Je nápomocný a ochotný poradiť pri inovácií vo výučbe telesnej výchovy i ostatným kolegom. Zaraďovaním nových a netradičných foriem do výučby robí hodiny telesnej a športovej výchovy ešte atraktívnejšími a obľúbenejšími. Neustále sa vzdeláva a vedie plodné diskusie v kruhu momentálnej špičky trénerov futbalu na Slovensku.

Viera Pozsonyiová DiS. art., Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

Za takmer 40 rokov učiteľovania vychovala pani Pozsonyiová množstvo mladých klaviristov, ktorí základnú umeleckú školu reprezentovali na koncertoch, súťažiach a kultúrnych podujatiach. V súčasnosti vedie predmetovú komisiu klavírneho oddelenia, ktoré aktívne spolupracuje s jednotlivými umeleckými odbormi školy. Pravidelne usporadúva školskú klavírnu súťaž a spolupracuje pri organizácii metodických dní pre učiteľov hry na klavíri z celého Slovenska. Dlhé roky bola korepetítorkou Detského speváckeho zboru Úsmev. S týmto zborom úspešne reprezentovala školu a mesto na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach. V súčasnosti je členkou dámskej vokálnej skupiny Musica Nostra, ktorá svojím muzicírovaním obohacuje kultúrny život v prievidzskom regióne.

Mgr. Miriam Pružincová, Základná škola na Rastislavovej ulici

Počas svojho pôsobenia v Základnej škole na Rastislavovej ulici sa snažila zavádzať inovatívne metódy a formy práce do vyučovania. Významnou mierou sa zaslúžila o zavádzanie informačno – komunikačných technológií do praxe na 1. stupni základnej školy. Aktívne lektorka a konzultantka kontinuálneho vzdelávania učiteliek materských škôl v oblasti digitálnych technológií. Aktívne spolupracovala na projekte „Premena tradičnej školy na modernú“. V tomto školskom roku pracuje ako vývojár v projekte AdTech, v ktorom je zapojené Mesto Prievidza a mesto Karviná zo svojimi základnými školami. Je spolutvorcom webového sídla školy, správcom učebne IKT.
Mgr. Miriam Pružincová je dlhoročnou spolupracovníčkou vydavateľstva Maquita. Svoje skúsenosti z praxe využila k vytvoreniu a vydaniu štyroch pracovných zošitov zo slovenského jazyka určených pre žiakov I. stupňa ZŠ.

Hedviga Schniererová, MŠ Súkromnej spojenej školy na Ulici M. Falešníka

Od roku 2011 pracuje v Súkromnej spojenej škole ako učiteľka materskej školy. Jej pedagogická dráha sa však začala v roku 1973. Cenné dlhoročné skúsenosti s veľkou pokorou a nadšením odovzdáva mladším kolegyniam. Svoje pracovné povinnosti si plní mimoriadne svedomito. Venuje sa deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale nápomocná je tiež rodičom. Svoj vrelý vzťah k Slovensku vkladá do sŕdc aj deťom. Svojou prácou prispieva k vytváraniu dobrého mena školy. Napriek všetkému zostala mimoriadne skromným človekom, ktorý sa zaujíma o iných ľudí, kultúru a prírodu. Za jej celoživotný vklad pri výchove nastupujúcej generácie jej patrí veľké poďakovanie.

Mgr. Natália Šimurková, Základná škola na Ulici P. J. Šafárika

Pani Šimurková je nielen vynikajúca učiteľka, ale zodpovedne vykonáva aj funkciu vedúcej predmetovej komisie cudzích jazykov. Je tvorivou učiteľkou, ktorá do výchovno-vzdelávacieho procesu aplikuje inovatívne metódy a formy práce. Pod jej vedením sa žiaci zapájajú do projektov a súťaží, v ktorých dosahujú výborné výsledky, a to najmä v recitačnej súťaži v angličtine ,,Jazykový kvet“ alebo v olympiáde v anglickom jazyku. No rovnako aktívne a úspešne pracuje so žiakmi aj v dejepisných súťažiach.
Vďaka svojim povahovým vlastnostiam ako sú ochota, ústretovosť, trpezlivosť je veľmi obľúbená u žiakov aj kolegov. Uznanie si zaslúži aj za svoj individuálny prístup k žiakom, profesionálny postoj pri riešení školských problémov a výbornú spoluprácu s rodičmi.

PaedDr. Miroslava Šutová, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Keď Mirka Šutová kráča chodbou obťažkaná kopou kníh, študenti aj kolegovia sa usmievajú. Ide totiž učiteľka, ktorá do svojho povolania vložila srdce. Miluje svojich žiakov, kolegov, školu. Pani PaedDr. Miroslava Šutová pracovala v gymnáziu 23 rokov. Vyučovala slovenský jazyk a literatúru a hudobnú výchovu a robila to výborne. Celé roky viedla krúžok Thália. Neviete si ani predstaviť ten boj, aby sa študenti zmestili do autobusu, ktorý mesiac čo mesiac smeruje do slovenských divadiel. Lásku k umeniu vštepovala všetkým. A tá u mnohých z nich pretrvala celý život. Povestné sú aj jej literárno-hudobné pásma pri príležitosti rôznych významných výročí. Viedla tiež študentskú knižnicu a v nej učila deti láske k literatúre. Škola bola jej naozajstný druhý domov. Dnes odchádza na zaslúžený odpočinok. A vedenie školy jej chce poďakovať za všetko, čo pre výchovu a vzdelanie Prievidžanov urobila. Bolo toho veľa, v škole bude veľmi chýbať.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…