29. Mar 2017 12:45

Deň učiteľov 2017

Primátorka mesta Prievidza udelila v súlade s § 27 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5 schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 Plaketu Jána Amosa Komenského za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti vzdelávania.

Ocenení pedagógovia škôl a školských zariadení:

Mgr. Iveta Belaiová, ZŠ Rastislavova ulica

V základnej škole na Rastislavovej ulici začala učiť hneď po absolvovaní pedagogickej fakulty a odvtedy patrí k osobnostiam pedagogického zboru tejto školy. Je učiteľkou nesmierne zanietenou pre svoju prácu. Žiaci sú pod jej vedením úspešní vo vedomostných i športových súťažiach ako napríklad: Pytagoriáda, Matematický klokan či gymnastický štvorboj. Veľkú zásluhu má na rozvoji a modernizácii školskej knižnice, vďaka čomu si žiaci školy môžu aktívne vytvárať čitateľské návyky a kladný vzťah k literatúre.

Mgr. Anna Beláčková, Spojená škola internátna, Úzka ulica
Pani Beláčková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od skončenia štúdia až do dnes pracuje v Spojenej škole internátnej na Úzkej ulici v Prievidzi, z toho od roku 1991 ako riaditeľka školy.
Už ako mladá učiteľka prejavila hlboký záujem o prácu s mentálne postihnutými žiakmi, vďaka čomu sa stala skutočným odborníkom na výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí.
Ako riaditeľka vložila všetku svoju energiu a čas do rozvoja školy. Práve jej zásluhou sa spojená škola internátna stala komplexným špičkovým pracoviskom, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži, a tiež pracoviskom poskytujúcim špeciálno-pedagogické poradenské služby pre deti a žiakov celého prievidzského okresu.
Pani Mgr. Beláčková je skvelá manažérka s ľudským a priateľským prístupom ku svojim kolegom a učiteľka s veľkým srdcom neustále bijúcim pre zdravotne znevýhodnené deti.

RNDr. Mária Bendová, Piaristická spojená škola Fr. Hanáka

Takmer celý svoj pracovný život zasvätila deťom a mládeži ako učiteľka matematiky a fyziky v rôznych druhoch a typoch škôl v meste Prievidza. V Spojenej piaristickej škole pôsobí od 1. septembra 2008 . Je pracovitá, spoľahlivá, nebojí sa inovácií, je vedúcou predmetovej komisie matematiky a fyziky na gymnáziu. Jej najvýznamnejšou črtou je to, že stále učí s láskou. Poznajú to aj jej žiaci – na rozlúčke maturantov sa jej jeden žiak v záverečnom prejave takto prihovoril: „Pani profesorka, štyri roky ste nám vraveli, že cennosti do školy nepatria. Tak prečo ste tu vy?“.

Mgr. Marta Doková, ZŠ Ulica S. Chalupku
Je skúsenou učiteľkou anglického a ruského jazyka, žiakom profesionálne odovzdáva svoje vedomosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje výborné výsledky, veľa rokov pôsobí ako členka okresnej komisie olympiády v anglickom jazyku.
Jej pedagogický takt a profesionalita prinášali a prinášajú výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci, ktoré oceňujú nielen rodičia, ale aj široká verejnosť.

Mgr. Silvia Fajerová, ZŠ Ulica S. Chalupku
23 rokov vyučuje náboženskú výchovu na 1. aj 2. stupni základnej školy. Žiakom neodovzdáva len svoje vedomosti, ale vštepuje im lásku k ľuďom, životu, hodnotám a kráse. Jej práca sa vyznačuje vysokou profesionálnosťou, aktívne sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti nových metód a postupov vo vyučovacom procese. Je veľmi činorodou učiteľkou, organizuje rôzne kultúrne podujatia pre žiakov školy, s neopakovateľným vkusom pod jej rukami vyrastá aktuálna výzdoba na chodbách, krásne prezentačné panely a dekoračné predmety, čím vytvára vkusné a príjemné školské prostredie.

Zita Gamanová, MŠ Ulica P. Dobšinského
40 rokov vykonáva prácu učiteľky. Charakterizuje ju spoľahlivosť, svedomitý prístup k pracovným povinnostiam, kreativita. Už tradične pre deti materskej školy organizuje divadelné predstavenia a podujatia zamerané na spoznávanie ľudových tradícií a zvyklostí Hornej Nitry.
O svoje pedagogické vedomosti a skúsenosti sa ochotne delí nielen so svojimi kolegyňami, ale aj so širšou pedagogickou verejnosťou publikovaním odborných článkov v regionálnych médiách, a tiež v časopise Predškolská výchova, čím sa výrazne podieľa na šírení dobrého mena „prievidzských materiniek“.

Mgr. Jana Halászová, ZŠ Rastislavova ulica
Je ambicióznou učiteľkou anglického, ruského jazyka a hudobnej výchovy. Žiakov aktívne zapája do projektov ako eTwinning, V škole a po vyučovaní, Milé moje rodné mesto.
Po vyučovaní sa venuje žiakom v záujmovom útvare s hudobno-dramatickým zameraním.
Záleží jej na klenote slovenského národa – krásnych ľudových piesňach – a našu mládež s láskou učí spievať staré, často už aj zabudnuté piesne. Nespočetné množstvo hodín strávila so žiakmi pri nácvikoch vystúpení na takmer všetky kultúrne programy školy.
Je známa zdravou prísnosťou, ale i napriek tomu je u žiakov veľmi obľúbená kvôli nesmierne ľudskému a citlivému prístupu ku krehkej duši dieťaťa. Jej krédom v profesionálnom živote je: Uč a vychovávaj s láskou.

Mgr. Viera Hegedűsová, ZŠ Mariánska ulica
V školských službách pracuje od septembra 1979, teda učiteľské povolanie je jej srdcovkou už 38 rokov a neraz obetovala práci aj svoj voľný čas. Učí fyziku, základy techniky a etickú výchovu. K žiakom prejavuje veľkú mieru pedagogického citu. Dokáže ich podporovať, viesť a odovzdávať im nielen múdrosti v podobe poznatkov a zručností, ale aj správne postoje a všetko, čo budú v živote potrebovať. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti, svoj vzťah k práci s deťmi, zručnosti v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovaní, neutíchajúcu kreativitu a tvorivosť naplno využíva vo výchovno-vzdelávacom procese. V deťoch sa snaží prebudiť záujem o prírodné vedy a techniku rôznymi bádateľskými aktivitami a pokusmi.

Ing. Viera Hofierková Dekanová, Obchodná akadémia, Ulica F. Madvu
V roku 1991 ukončila štúdium odboru automatizované systémy riadenia na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Po takmer ročnom pôsobení vo Výskumnom ústave pre petrochémiu v Prievidzi začala pracovať ako samostatný pracovník školského výpočtového laboratória na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Postupne začala aj vyučovať a pomáhať tak žiakom objavovať tajomstvá informatiky. Žiakom sa vzorne venuje nielen pri každodennom učení, ale aj po vyučovaní v krúžkoch. Informatika je jej silnou stránkou, a preto v rámci predmetovej komisie pre odborné predmety je koordinátorkou predmetov IKT. Od roku 2016 pôsobí aj v rade školy pri obchodnej akadémii.
V národných projektoch „Projekt informatizácie regionálneho školstva“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ naučila využívať digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese desiatky učiteľov nielen z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska.

Dáša Hrdá, MŠ Ulica J. Matúšku
Pani Dáša Hrdá je všestranne nadaná učiteľka, ktorá vyniká najmä svojím trpezlivým a cieľavedomým prístupom k práci s najmladšími škôlkarmi. Ako učiteľka materskej školy pracuje 23 rokov, z toho 10 rokov pracovala ako riaditeľka Materskej školy v Kostolnej Vsi.
Svojou empatiou, ochotou pomôcť a milým prístupom sa stala obľúbenou pani učiteľkou nielen medzi deťmi, ale aj medzi kolegyňami. Aktívne sa zapája do prípravy rôznych akcií v materskej škole, vnáša do nich dávku kreativity a originality, vďaka čomu sú pre deti tieto podujatia ešte zaujímavejšie a podnetnejšie.
Pre svoje kolegyne je však aj príkladom vo vzornom vedení náročnej pedagogickej dokumentácie.

Mgr. Ivana Hrdá, ZŠ Ulica P. J. Šafárika

Dlhoročne spoľahlivo odvádza kvalitnú prácu učiteľky geografie a výchovných predmetov. Veľmi úspešne zapája žiakov do vedomostných aj umeleckých súťaží, deti sa môžu popýšiť víťazstvami na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Jej mimoškolská činnosť je nesmierne bohatá, so žiakmi pracuje na projektoch ako Ekorok, Enviroprojekt či Planéta vedomostí, pripravuje žiakov na kultúrne vystúpenia v programoch školy, a tiež v zariadeniach pre seniorov v Prievidzi.
Ako predsedníčka odborového zväzu aktívne spolupracuje s ostatnými pedagógmi, ale aj rodičovskou verejnosťou. Pani Hrdá je trpezlivá, svedomitá, čestná a citlivým prístupom k deťom pozitívne formuje ich osobnosť.

Mgr. Alena Chrebetová, ZŠ Ulica energetikov
Pani učiteľka Chrebetová pracuje v školstve od roku 1980. Vyštudovala odbor slovenský jazyk – anglický jazyk. Postupne sa špecializovala a zamerala viac na angličtinu, v ktorej hravou formou, nenúteným, ale zato cieleným a odborným spôsobom odovzdáva svoje vedomosti už mnohým a mnohým generáciám žiakov.
Je učiteľkou celým svojím srdcom. V práci odovzdáva nielen vedomosti, ale vkladá do nej vždy aj kus seba, svojej osobnosti, originálnosti a entuziazmu.
Je šťastným amuletom Základnej školy na Ulici energetikov, výbornou zamestnankyňou, obľúbenou kolegyňou a ľudským pedagógom.
Vo svojom odbore sa neustále vzdeláva a napreduje. S obdivuhodnou ľahkosťou a samozrejmosťou si svedomito plní pracovné povinnosti ďaleko nad rámec nutnosti, za čo si zaslúži poďakovanie a úctu.

Mgr. Eva Kardošová, MŠ Cesta Vl. Clementisa
Vysoko odborná práca v oblasti predškolskej výchovy, aktivita pri získavaní nových poznatkov formou samoštúdia a vzdelávanie sa k uplatňovaniu nových progresívnych foriem a metód vo výchove a vzdelávaní, organizovanie podujatí pre deti a rodičov materskej školy, obetavá práca s deťmi v oblasti hudobno – pohybovej prípravy. Toto všetko charakterizuje prácu pani učiteľky Kardošovej, ktorá týmto v nemalej miere prispieva k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku a zlepšovaniu imidžu materskej školy na Ceste Vl. Clementisa.

PhDr. Zuzana Klačanská, Gymnázium V. B. Nedožerského
Pani Klačanská je veľmi vzácny odborník, ale v prvom rade človek. Do gymnázia prišla v roku 1995, aby založila tradíciu vyučovania etickej výchovy, psychológie a súčasne sa stala aj priekopníkom v odbore školský psychológ.
Jej predchádzajúca mnohoročná prax v odbore klinická psychológia, nebývalá odborná zdatnosť, chuť objavovať nové, angažovanosť sa v občianskom živote, ale najmä nezlomná vôľa pomáhať, z nej urobili človeka, bez ktorého by gymnázium nebolo úplnou školou.
Stála pri zrode odboru etická výchova a snáď všetci, ktorí s ňou v začiatku jej existencie prišli do styku, sú jej žiakmi. A to nielen v Prievidzi, ale na celom Slovensku.
PhDr. Zuzana Klačanská nepracuje len v čase, ktorý jej určujú pracovné povinnosti. Celé svoje srdce odovzdala svojim žiakom, či ich rodičom. Pomohla vždy, keď to bolo len trošku možné. Preto zostane zapísaná v pamäti gymnázia, ale najmä študentov zlatými písmenami.

Mgr. Adriana Kozáková, ZŠ Ulica P. J. Šafárika
Vynikajúca učiteľka matematiky, fyziky, techniky a informatiky , navyše chápavá, úprimná, dôsledná, svedomitá. Taká je pani učiteľka Kozáková. Dlhoročne zodpovedne a profesionálne viedla predmetovú komisiu fyziky. Pravidelne pripravuje žiakov do vedomostných súťaží, vždy s úspechom v okresnom, krajskom či celoslovenskom kole. Aktívne zapája žiakov do projektov a činností zameraných na úpravu okolia školy.
Vo vzdelávacom procese uplatňuje moderné prvky, vďaka čomu dlhodobo dosahuje výborné výsledky. Úspešne spolupracuje s rodičmi žiakov. Svojou autoritou a profesionálnym pedagogickým prístupom pozitívne formuje žiakov.

Mgr. Silvia Krajčová, ZŠ Malonecpalská ulica
Matematika a biológia, to sú predmety, ktoré od roku 1996 učí pani Krajčová. Svojím profesionálnym prístupom a odbornosťou rozvíja vedomosti a praktické schopnosti žiakov. Úspešne sa venuje príprave žiakov na matematické, prírodovedné a environmentálne súťaže, taktiež na celoštátne testovanie deviatakov z matematiky.
Je výbornou triednou učiteľkou, individuálny prístup k žiakom pre ňu nie je len frázou, zaujíma sa o každodenné starosti svojich žiakov a rieši ich v úzkej spolupráci s rodičmi.
Venuje sa aj environmentálnej výchove, je koordinátorkou celoškolských projektov Úsmev pre strom a Recyklohry.

Mgr. Anna Králiková, SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka
Absolvovala učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo technických odborných predmetov a v SOŠ obchodu a služieb pracuje ako učiteľka odborných predmetov v gastronomických odboroch. Svoju kvalifikáciu si zvýšila aj úspešným absolvovaním someliérskeho kurzu a získané vedomosti uplatňuje vo výchovno – vzdelávacom procese.
Práci so žiakmi sa venuje neúnavne, kladie na nich vysoké požiadavky, nekompromisne vyžaduje stopercentné plnenie úloh. Zároveň je však ochotná poskytnúť žiakom konzultácie či pomoc pri ich vypracovávaní.
Je iniciátorkou organizovania celoslovenskej baristickej súťaže Prievidzský rytier čiernej dámy. Každoročne vedie záujmovú činnosti žiakov zameranú na baristiku a barmanské kurzy.
Aktívne sa zapája so žiakmi do domácich, ale aj zahraničných súťaží zameraných na gastronómiu.

Mgr. Helena Kulichová, Spojená škola internátna, Úzka ulica
Jej záujem pomáhať slabším a zraniteľnejším ju priviedol k ušľachtilému povolaniu špeciálneho pedagóga. Už 32 rokov učí zdravotne znevýhodnené deti a ako školský logopéd sa aktívne venuje žiakom s poruchou komunikačných schopností.
Je empatická, pracovitá, dôsledná, vždy ochotná pomôcť, žiakom, rodičom, aj kolegom.
Od roku 2000 je koordinátorkou projektu: „Zdravie v školách“ so zameraním na ochranu a podporu fyzického aj duševného zdravia. V spolupráci s odborníkmi organizuje pre žiakov mnohé besedy či kvízy. So žiakmi realizuje aktivity zamerané na zdravú výživu, snaží sa žiakov viesť k zdravému životnému štýlu, vážiť si ten najcennejší dar – svoje zdravie.
Svojou prácou v nemalej miere prispieva k rozvoju a modernizácii špeciálneho školstva v Prievidzi.

Monika Macejaková, Súkromná spojená škola, Ulica Ľ. Ondrejova
Pani Monika Macejaková pracuje v súkromnej spojenej škole ako učiteľka materskej školy od roku 2008. Svoje pracovné povinnosti si plní mimoriadne svedomito. Pracuje so 4-5 ročnými deťmi, ktoré svedomito vedie k objavovaniu tajov života. Svoj vrelý vzťah k slovenskému folklóru vkladá do sŕdc aj deťom. V práci aplikuje inovatívne metódy výučby. Svojou prácou prispieva k dobrému menu a napredovaniu školy. S nadšením odovzdáva svoje vedomosti i osobné skúsenosti deťom a kolegyniam.

Mgr. Mária Machalíková, ZŠ Ulica P. Dobšinského
37 rokov učí slovenský jazyk, literatúru, občiansku a etickú výchovu a od roku 2000 sa venuje žiakom aj ako výchovná poradkyňa. Žiaci oceňujú jej pomoc pri výbere ďalšieho štúdia. Náročnej oblasti výchovného poradenstva sa venuje mimoriadne aktívne, pracovala v celoslovenských projektoch Podpora profesijnej orientácie žiakov a Komplexný poradenský systém.
Obetavo pracuje aj s talentami, žiaci pod jej vedením žnú úspechy v rôznych vedomostných i umeleckých súťažiach. Podieľala sa tiež na príprave a vydaní zbierky žiackych literárnych prác Človek v jeho kráse. Pravidelne organizuje pre žiakov literárne exkurzie a návštevy divadelných predstavení. Komenského „škola hrou“ sa stala jej pracovným krédom. S nadšením sa venuje moderným postupom vo vzdelávaní ako napr. zážitkovému či blokovému vyučovaniu, čím robí pre žiakov bežný školský deň zaujímavejším a príjemnejším.

Hana Mrázová, MŠ Ulica M. Mišíka
Láska k deťom, nadšenie pre učiteľské povolanie, majstrovské ovládanie didaktiky, výborná spolupráca s kolegyňami a sebareflexia – to všetko je vlastné pani učiteľke Mrázovej.
Po absolvovaní Pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach pracovala vo viacerých materských školách a od roku 1986 je učiteľkou v MŠ na Ulici Mišíka.
Hoci má bohatú pedagogickú prax, naďalej sa usilovne vzdeláva v oblasti nových výchovno-vzdelávacích trendov. Kvalitnou a spoľahlivou prácou sa výrazne podieľa na úspechoch deti materskej školy v oblasti športu, výtvarnej činnosti či ľudovej tvorivosti.
Učiteľ má byť osobnosť, a to bezpochyby pani učiteľka Mrázová je.

Ingrid Okenková, MŠ Ulica D. Krmana
Pracuje ako zástupkyňa riaditeľky materskej školy. Svojimi organizačnými schopnosťami, ľudským prístupom a optimizmom vytvára dobré medziľudské vzťahy v pracovnom kolektíve.
Patrí k učiteľkám, ktoré sú tvorivé, flexibilné s vysoko profesionálnym prístupom k práci.
Vo veľkej miere využíva progresívne výchovno – vzdelávacie metódy a formy, pričom vie majstrovsky udržať rovnováhu medzi voľnosťou dieťaťa, ktorá umožňuje rozvoj jeho osobnosti s mierou obmedzenia, ktoré je pre dieťa nutné a zdravé. Vie nenásilne a citlivo vytvárať pre deti príležitosti spoznávať a skúmať všetko, čo ich obklopuje, a tým komplexne rozvíjať ich osobnosť.

Darina Oravcová, MŠ Ulica M. Gorkého
Darinka Oravcová odpracovala v školstve 40 rokov. V súčasnosti učí v Materskej škole na Ulici Maxima Gorkého. Aj keď tak na pohľad vôbec nevyzerá, v tomto školskom roku sa chystá do zaslúženého starobného dôchodku.
Počas dlhých rokov pedagogickej práce prešlo jej rukami množstvo detí . Je vynikajúcou triednou učiteľkou.
Viackrát veľmi zodpovedne zastávala pozíciu zastupujúcej riaditeľky materskej školy. Bola koordinátorkou projektu Malý dopraváčik zameraného na dopravnú výchovu detí. Presadzuje a využíva inovatívne formy a metódy predškolskej výchovy. Vzácne však na nej je, že vždy reaguje s rozvahou a pokojnú atmosféru vnáša medzi deti, ale aj do pracovného kolektívu materskej školy.

Janka Oršulová, MŠ Ulica P. Benického
Oslovenie pani učiteľka jej právom patrí už od roku 1978, to znamená, že v materskej škole pôsobí úctyhodných 39 rokov. V rokoch 1990 – 2004 bola riaditeľkou materskej školy P. Benického a v plnej miere prispela k modernizácii školy. Ku svojej práci vždy pristupuje spoľahlivo, svedomite, zverené úlohy si plní načas a zodpovedne. Vo výchovno-vzdelávacom procese aplikuje na vysokej odbornej úrovni inovatívne formy a prostriedky, tak odovzdáva deťom bohaté vedomosti aj skúsenosti, čím utvára u nich pevné základy vzdelania. Podieľa sa ako spolukoordinátor na viacerých projektoch materskej školy a to: Zdravý úsmev, Policajt, náš kamarát, Poslúchaj ma jazýček, zabezpečuje aktívnu spoluprácu s logopédom a ako dlhoročnému predsedovi inventarizačnej komisie jej neuniknú žiadne čísla.

Mgr. Petra Pračková, Súkromná stredná odborná škola, Ulica S. Chalupku
7 rokov vyučuje v súkromnej strednej odbornej škole. Za ten čas aktívne spolupracovala na medzinárodných projektoch Erazmus+, ktoré sa konali v Španielsku, Taliansku , Nemecku, Poľsku a v anglickej škole v Nemecku.
Každoročne vzorne pripravuje žiakov na olympiády v nemeckom jazyku.
Okrem učenia pracuje aj ako kariérový poradca žiakov, podieľa sa na procese riadenia a príprav maturitných skúšok.
Zúčastňuje sa na mimoškolských aktivitách, podieľa sa na tvorbe animačných činností a podujatiach. Intenzívne spolupracuje s rodičmi žiakov školy. V neposlednom rade využíva moderné pedagogické postupy pri vyučovaní jednotlivých predmetov Nemecký jazyk, Konverzácia v nemeckom jazyku Náboženská výchova, taktiež v krúžkovej činnosti.
So svojimi žiakmi dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

Mária Prievalská DiS. art., Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Študovala na Konzervatóriu v Žiline, v študijnom odbore hra na flautu.
Po ukončení štúdií od roku 1978 pôsobí ako učiteľka hry na flautu v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka.
Počas svojej pedagogickej práce vychovala veľa úspešných žiakov. So žiakmi sa aktívne podieľa na verejných prezentáciách školy, či už v sólovej hre na flaute alebo spoluúčinkovaním v rôznych hudobných zoskupeniach.
Významné je jej dlhoročné pôsobenie v školskom orchestri, kde svojich žiakov zasväcuje do problematiky hudobnej praxe.
Na jej pracovných výsledkoch sa odzrkadlil nielen jej kvalifikovaný pedagogický, ale aj ľudský prístup k žiakom.

Mgr. Ľudmila Richter, Súkromná spojená škola, Ulica Ľ. Ondrejova
Pani Ľudmila Richter od septembra 2009 pracuje v súkromnej spojenej škole ako učiteľka pre I. stupeň základnej školy. Tvorivým a inovatívnym prístupom v edukačnom procese približuje žiakom prvé písmená, slová a čarovanie s číslami.
Pedagogickú prácu obohacuje o nové myšlienky, a tým získava aj kolegyne k aktívnej participácii. Je oporou začínajúcom kolegyniam, milou a počúvajúcou pani učiteľkou a odbornou pomocou pre rodičov.

Darina Sedlárová, MŠ Športová ulica
38 rokov pedagogickej praxe u pani učiteľky Sedlárovej znamená 38 rokov odvedenej kvalitnej práce, vzorného a príkladného plnenia si povinností a láskavého prístupu k deťom. Ochotne spolupracuje s kolegyňami a vedením školy či už pri riešení každodenných problémov alebo vytváraní dlhodobých zámerov rozvoja školy. Je hlavnou koordinátorkou tvorby nového školského vzdelávacieho programu, ďalej koordinuje environmentálne projekty školy a pravidelne organizuje zaujímavé tvorivé dielne pre deti, ich rodičov alebo starých rodičov. Živo sa zaujíma o všetky nové trendy vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku a plne ich využíva vo svojej práci.

Ing. Tatiana Sigetová, SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka

Je absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v odbore technológie spracovania poľnohospodárskych produktov.
Jej pedagogická činnosť na SOŠ obchodu a služieb je veľmi bohatá a rozmanitá.
Aktívne spolupracuje na usporiadaní celoslovenskej baristickej súťaže Prievidzský rytier čiernej dámy, podieľa sa na organizovaní rodičovských banketov v odbore hotelová akadémia, na praktickej časti maturitnej skúšky v študijných gastronomických odboroch, aj záverečných skúškach v učebných odboroch.
Pre učebný odbor Pracovník v potravinárstve organizuje exkurzie. Pre žiakov v tomto novom učebnom odbore, ktorý sa vyučuje v systéme duálneho vzdelávania, vypracovala aj odborný učebný materiál Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.

Daniela Svrčková, MŠ Ulica A. Mišúta
Pani Svrčková pracuje ako učiteľka materskej školy 35 rokov. V Materskej škole A. Mišúta v Prievidzi učí od roku 1988. V pedagogickej činnosti preukazuje z roka na rok svoje majstrovstvo pri výchove a vzdelávaní najmenších detí, hlavne pri vytváraní priaznivého prostredia na čo najľahší priebeh adaptácie detí na nové prostredie. Ako triedna učiteľka zodpovedne pristupuje k svojej práci a ako učiteľka materskej školy preukazuje predovšetkým schopnosť dať deťom pocit istoty či bezpečia, v ktorom sa môžu aktívne, tvorivo rozvíjať.
Bohaté pedagogické skúsenosti rovnako uplatňuje aj pri spolupráci s rodičmi. Svojím ľudským prístupom a priamou komunikáciou vytvára dobré základy pre partnerský vzťah rodina a škola. Prezentáciou svojej práce na verejnosti výrazne prispieva k šíreniu dobrého mena materskej školy.

Ida Šimková, ZŠ Ulica P. Dobšinského

Svoju pedagogickú prax začínala v materských školách vo Valaskej Belej, Čavoji a Cigli.
V roku 1985 začala pracovať ako vychovávateľka v Základnej škole na Ulici Dobšinského.
Jej kreativita a nadanie sa naplno prejavujú v organizovaní a zapájaní žiakov do rôznych súťaží, tvorivých dielní alebo kultúrno-spoločenských podujatí.
Už 5 rokov vedie zdravotnícko – turistický krúžok, o ktorý majú žiaci školy veľký záujem. Úzko spolupracuje so Slovenským zväzom ochrancov prírody, aktívne sa podieľala na príprave a realizovaní škôl v prírode a je koordinátorkou projektu Ekorok s Nestlé.

Štefánia Štálniková, ZŠ Malonecpalská ulica
V školstve pracuje 32 rokov, z toho 18 rokov pracovala ako vedúca vychovávateľka školského klubu detí. V súčasnosti svoje profesijné skúsenosti zúročuje ako vedúca metodického združenia školského klubu detí a koordinátorka činnosti rady žiakov.
Deti zapája do rôznych súťaží, projektov a humanitárnych aktivít. Svoju kreativitu využíva pri príprave kultúrnych divadelných vystúpení žiakov zo školského klubu detí. Je spoluorganizátorkou tradičných kultúrnych a zábavno-športových podujatí školy.
Aktívne sa zúčastňuje na realizácii projektov školy ako Ekorok, Zdravie na tanieri či Zdravie a bezpečnosť v školách.
V práci je dôsledná, spoľahlivá, trpezlivá, zodpovedná a láskavá k deťom. Svojou profesionálnou a obetavou pedagogickou prácou sa významne podieľa na rozvoji školy.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…