10. Aug 2016 12:36

Ďalšie dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Prievidza na základe podmienok stanovených Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporilo viaceré organizácie a inštitúcie. Finančné prostriedky rozdeľovali komisia starostlivosti o obyvateľov a komisia mládeže a voľnočasových aktivít.

Dotácie prerozdelené komisiou starostlivosti o obyvateľov
Komisia starostlivosti o obyvateľov v týchto dňoch prerozdelila celkovo až 1800 eur.

Slovenský červený kríž podporila sumou 500 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovania podujatia oceňovania darcov krvi plaketami prof. MUDr. J. Jánskeho. Oceňovanie sa bude konať v mesiaci september 2016 v Huňadyho sále Bojnického zámku.

Občianske združenie ARS PRO Femina získalo dotáciu 300 eur. Financie budú použité na realizáciu projektu „Liečivé dotyky“ – cyklus tvorivých dielní pre členov združenia, záujemcov z radov seniorov a zdravotne postihnutých občanov mesta Prievidza, na lektorské zabezpečenie projektu.

Nezisková organizácia Nový domov dostala z mestského rozpočtu dotáciu vo výške 500 eur. Dotácie sú určené na vybavenie vstupných priestorov objektu, v ktorom sa doplnia skrinky, lavičky vešiaky a iné. Novovytvorený priestor objektu v ktorom nezisková organizácia sídli bude slúžiť ako šatňa pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú toto zariadenie sociálnych služieb.

Spojená škola internátna získala dotáciu taktiež vo výške 500 eur. „Financie použijeme na zakúpenie guličkového suchého bazéna pre deti v predškolskom veku so zdravotným znevýhodnením. Deti budú môcť využívať bazén na rozvoj všetkých zmyslov, hlavne hrubej motoriky, poznávanie farieb a orientáciu v priestore,“ uviedla riaditeľka školy Anna Beláčková.

Dotácie prerozdelené komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít
Komisia prerozdelila sumu medzi viacerých prijímateľov v celkovej výške 1300 eur.

Klub Pampúch Prievidza dostane dotáciu 200 eur. Peniaze budú použité na úhradu časti nákladov spojených s účasťou klubu na Svetových hrách v iterkrose v Montreale. Časť dotácie bude použitá aj na úhradu účastníckeho poplatku na súťaži.

Dve dotácie získal Korfbalový klub SKK Dolphins Prievidza. Dotáciu vo výške 300 eur bude môcť využiť na úhradu nákladov spojených s účasťou na pohári európskych majstrov vo Walese. Druhú dotáciu vo výške 400 eur využije na úhradu nákladov spojených s účasťou klubu na Medzinárodnom sústredení talentovanej mládeže v Belgicku v Antwerpách.

Poslednou pridelenou dotáciou bola suma vo výške 400 eur, ktorá je určená na zabezpečenie Hornonitrianskeho behu v Prievidzi. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tejto obľúbenej športovej akcie napr. na zapožičanie časomiery, prenájom dopravných značiek, mobilných zábran či cien pre víťazov. Ďalší ročník podujatia Hornonitriansky beh sa uskutoční 18.9.2016.

Systém prideľovania dotácií
Prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012. Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta.

Ak niekto chce požiadať o dotáciu musí podať na Mestský úrad v Prievidzi písomnú žiadosť spolu so všetkými prílohami a dokladmi, ktoré stanovuje príslušné VZN.
Komisie mestského zastupiteľstva zverejňujú na internetovej stránke mesta ciele poskytovania dotácií. V súčasnosti sú zverejnené tieto ciele poskytovania dotácií:

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
1. Aktivity pre deti a mládež v rámci neformálneho vzdelávania, podujatia zamerané na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže.
2. Aktivity v oblasti informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež.
3. Aktivity v oblasti participácie detí a mládeže na živote mesta Prievidza, aktivity priamej participácie medzi deťmi a mládežou a orgánmi mesta Prievidza, spolupráca s organizáciami partnerských miest alebo medzinárodná spolupráca.
4. Podpora mládežníckeho športu v meste Prievidza.
5. Podpora obnovy, revitalizácie a budovania športových a detských ihrísk na území mesta Prievidza.
6. Podpora športových aktivít medzinárodného rozmeru s dopadom na šírenie dobrého mena mesta Prievidza.

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
1. Podpora reprezentácie mesta Prievidza.
2. Uchovávanie a propagácia kultúrneho dedičstva.
3. Skvalitňovanie materiálnej základne kultúry.
4. Podujatia celomestského a regionálneho významu.
5. Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
6. Mimoškolské aktivity.
7. Zavádzanie IKT technológií v oblasti školstva i kultúry.

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
1. Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovno-terapeutické aktivity ťažko zdravotne postihnutých detí a mládeže.
2. Podpora spoločensko-kultúrnych aktivít a podujatí so zameraním na cieľové skupiny: seniori mesta, rodiny s deťmi a ťažko zdravotne postihnutí obyvatelia mesta.
3. Podpora poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova a iné sociálne ohrozené skupiny.


Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…