18. Jul 2019 12:13

Colné letisko aj v Prievidzi

TRENČÍN – 10.07.2019: Od 01.07.2019 môžete stretnúť colníkov pri výkone služby aj na letisku v Prievidzi.

Dňa 01.07.2019 sa z Letiska Prievidza stalo colné letisko. Znamená to, že na tomto letisku môžu pristávať lietadlá z tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie, rovnako sú možné i odlety do tretích krajín. Letisko sa týmto stalo colnou hranicou EÚ. Využívať sa bude na obchodné cesty podnikateľskej verejnosti.


Colný dohľad na tomto letisku zabezpečuje Pobočka colného úradu Prievidza. Colníci budú pred každým odletom do krajín mimo EÚ a pri každom prílete z krajín mimo EÚ vykonávať colnú kontrolu tovaru, batožiny a cestujúcich osôb, zameranú najmä na dovoz tovaru podliehajúceho oslobodeniu od cla a DPH, tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva, tovaru podliehajúceho Dohovoru CITES o ochrane ohrozených voľne žijúcich druhov živočíchov a voľne rastúcich rastlín, tovaru, ktorý podlieha spotrebným daniam. Prísnym opatreniam podliehajú aj výrobky živočíšneho pôvodu (mäsové a mliečne výrobky). Colníci skontrolujú tiež prepravu peňažných prostriedkov, prepravu zbraní a streliva, prepravu predmetov kultúrnej hodnoty.

Podrobné informácie, limity na oslobodenie či informácie o zákazoch a obmedzeniach nájdete na portáli finančnej správy i na informačnej výveske na Letisku Prievidza.
Na Slovensku majú štatút colného letiska letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade – Tatrách, Žiline, Piešťanoch a na Sliači a od 01.07.2019 aj letiská v Jasnej, Prievidzi a Nitre.

Tlačová správa – FINANČNÁ SPRÁVA, Colný úrad Trenčín

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…