7. Feb 2013 6:34

Čo prinieslo prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo rokovalo po prvýkrát v tomto roku.

Zámer kúpy stavby „Výstavba bytového domu 2 x 12b.j. na sídl. Necpaly, Gazdovská ulica Prievidza“
Poslanci schválili výstavbu bytového domu. Výstavba nájomného bytového domu s 24 bytovými jednotkami je navrhnutá v intraviláne mesta Prievidza na sídl. Staré Necpaly, na Gazdovskej ulici. Stavba bude realizovaná v blízkosti športovej haly a jestvujúcich bytových domov. Tomuto charakteru bola prispôsobená architektúra objektu – výškové a tvaroslovné riešenie – 4 nadzemné podlažia, sedlová strecha bez obytného podlažia. Riešenie bytového domu rešpektuje terénne danosti existujúcich pozemkov, prístupové komunikácie a okolitú existujúcu zástavbu v danej lokalite. Bytový dom bude osadený tak, aby svojou polohou negatívne neovplyvňoval jestvujúce objekty. K bytovému domu bude zabezpečený samostatný prístup z miestnej komunikácie – z jestvujúcej komunikácie na Gazdovskej ulici, na ktorú bude napojená navrhovaná komunikácia s pozdĺžnymi odstavnými plochami, chodníkom a verejným osvetlením. Bytový dom bude napojený na dostupné inžinierske siete prostredníctvom nových prípojok. Do objektu budú privedené nasledovné prípojky: vodovodná, kanalizačná, elektrická a teplovodná.
Dispozičné a technické riešenie bytového domu:
Bytový dom je štvorpodlažný, pozostáva z dvoch identických častí – sekcií 12 b.j. s dvoma samostatnými vstupmi. Na prízemí domu v každej sekcii sú navrhnuté tri bytové jednotky:

– jeden dvojizbový byt (spálňa, WC, kúpelňa, chodba, kuchyňa spojená s obývacou izbou),

– jeden jednoizbový byt (chodba, samostatné WC, kúpelňa, kuchyňa spojená s obývacou izbou),

– jeden jednoizbový byt (chodba, spoločné WC s kúpelňou, kuchyňa spojená
s obývacou izbou),

– spoločné priestory: pivnica – kočikáreň (priestor CO, kotolňa, technická miestnosť (na umiestnenie elektromerov), podschodiskový priestor, kde sú umiestnené vodomery, závetrie, zádverie, ktoré pokračuje chodbou ku schodisku.

Na II. až IV. poschodí sú navrhnuté tri bytové jednotky, dispozične riešené ako dvojizbový, trojizbový a jednoizbový byt. V každom z týchto bytov je riešené samostatné WC, kúpeľňa, loggia a priestranná miestnosť, v ktorej je kuchyňa s jedálenským kútom a obývacia izba. V dvojizbových a trojizbových bytoch je navyše chodba, spálňa, a v trojizbových detská izba. Medzi základné priority mesta Prievidza patrí aj rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania. Za pomoci využitia štátnych prostriedkov vo forme poskytovania štátnych podpôr z prostriedkov ŠFRB a dotácií MDVV SR plánuje mesto kúpou nájomné byty a tým prispieť k spokojnosti svojich obyvateľov, výrazne zlepšiť možnosť získania bývania, založenia si nových rodín, ich zdravý vývoj a zabrániť tak ich odchodu do miest a krajín, kde im budú ponúknuté lepšie podmienky pre spokojný a šťastný život. Pre tento účel má mesto Prievidza záujem podporiť bytovú výstavbu v meste za použitia dotácií na rozvoj bývania z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a získania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V súčasnosti má zámer odkúpiť 24 nájomných bytov (1 bytový dom s 24 bytovými jednotkami) s 8-mimi dvojizbovými, 10-timi jednoizbovými a 6-timi trojizbovými bytmi na Gazdovskej ulici na sídl. Necpaly v Prievidzi vrátane technickej infraštruktúry spočívajúcej vo vybudovaní inžinierskych sietí: miestna komunikácia s verejným osvetlením, rozšírenie verejného vodovodu, vodovodné a kanalizačné prípojky, prípojky NN, teplovod. Stavbu bytového domu a technickej vybavenosti bude realizovať spoločnosť TO-MY-STAV s.r.o. Kanianka na základe vykonaného prieskumu trhu a podľa projektovej dokumentácie č.02/2013 projektanta CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza (v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní zo dňa 26.10.2010) na vlastné náklady s tým, že po kolaudácii v r. 2013 mesto Prievidza v r.2014 bytový dom odkúpi prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Za týmto účelom mesto Prievidza prenechá pozemky pod stavbu do nájmu investorovi TO-MY-STAV s.r.o. Kanianka.


Centrá voľného času po novom
Školské strediská záujmovej činnosti pri základných školách ako druh školského zariadenia z dôvodu legislatívnych zmien zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) sa ku dňu 01.01.2013 premenovali na centrá voľného času (ďalej iba CVČ), ktoré sú súčasťou základnej školy. Z tohto dôvodu sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza tri CVČ : Centrum voľného času SPEKTRUM so sídlom Ul. K. Novackého 14, Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul.554/19, Centrum voľného času so sídlom Ul. energetikov 242/39.

Zákon č. 325/2012 Z. z. mení a dopĺňa od 01.01.2013 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Táto zmena sa týka aj financovania CVČ, kde podľa čl.1 ods.9 sa na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. To znamená, že CVČ je financované podľa počtu detí vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v meste Prievidza a nie podľa počtu detí zapísaných do CVČ k 15.09. bežného kalendárneho roka.

Na základe novej legislatívy pri prerozdeľovaní podielových daní samosprávam v podmienkach nášho mesta chýba v bežnom kalendárnom roku na prevádzku CVČ SPEKTRUM 17 tisíc eur. Na novopomenované CVČ so sídlom Mariánska ul.554/19 a CVČ so sídlom Ul. energetikov 242/39 finančné prostriedky z prerozdelenia daní mesto nedostane, preto musí ich prevádzkové náklady vo výške 29 tis. eur hradiť na príslušný kalendárny rok z vlastných zdrojov. Táto finančná čiastka zaťažuje rozpočet mesta a javí sa ako náklady navyše.

Prerozdelenie finančných prostriedkov medzi tri CVČ by bolo neefektívne, záujmovú činnosť detí môžu základné školy zabezpečovať prostredníctvom krúžkovej činnosti financovanej vzdelávacími poukazmi. CVČ pri základných školách budú vyradené zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 30.06.2013.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Hlavnej kontrolórky mesta
Hlavná kontrolórka zistila, že počas kontrolovaného roku 2007 boli zistené viaceré závažné nedostatky v činnosti mestskej spoločnosti UNIPA. Správa končí slovami: „Na základe výsledkov vykonanej kontroly v spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., so zameraním na dodržiavanie podmienok komisionárskej zmluvy pri zariaďovaní záležitostí na úseku verejného osvetlenia v roku 2007 a zistených nedostatkov, oznámi hlavná kontrolórka orgánom činných v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin.“

Celú správu si môžete stiahnuť TU: ico_pdf_46

Voľba hlavného kontrolóra
Na pozíciu Hlavný kontrolór mesta bolo podaných 7 prihlášok. Jeden kandidát nesplnil zákonné podmienky pre voľbu Hlavného kontrolóra a jeden uchádzač stiahol svoju kandidatúru. Voľba Hlavného kontrolóra bola vykonaná tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva. Na zvolenie bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Do funkcie Hlavného kontrolóra bola poslancami mestského zastupiteľstva zvolená Henrieta Gebrlínová. Získala 22 hlasov, celkom hlasovalo 29 poslancov. Funkčné obdobie Hlavného kontrolóra je 6 rokov.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.