25. Mar 2011 18:37

Celomestské oslavy Dňa učiteľov

V piatok 25. marca sa v Dome kultúry v Prievidzi zišli prievidzskí učitelia, aby si pripomenuli sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Pri príležitosti celomestských osláv Dňa učiteľov si najlepší pedagógovia prevzali z rúk primátorky mesta Plaketu J.A. Komenského. Prítomných potešil aj kultúrny program v podobe multimediálnej divadelnej fresky Vzbura žien. Oslavy dňa učiteľov majú v Prievidzi svoje stabilné miesto.

Mesiac marec je aj mesiacom, kedy si pripomíname narodenie Jana Amosa Komenského, právom označeného za učiteľa národov. Tento pedagóg bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k žiakovi a nezabudnuteľnou je jeho teória školy hrou.

„Je mi cťou, pozdraviť toto zhromaždenie pri príležitosti  tohtoročného Dňa učiteľov. V mene svojom, v mene poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov mesta  vás chcem pozdraviť a chcem vám  k vášmu sviatku zablahoželať,“ vyjadrila vo svojom blahoprajnom príhovore primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. Spolu s ňou sa na podujatí zúčastnili aj viceprimátorka Helena Dadíková a vedúci odboru školstva Milan Rybanský.

„Chcela by som vám ako primátorka mesta vysloviť poďakovanie za to, že ste si zvolili  povolanie učiteľa a že ste sa dali na neľahkú cestu, ktorá nie je vždy korunovaná úspechmi, ktoré by sme si želali, alebo by boli priamo úmerné námahe,“ slová primátorky patrili všetkým, ktorí sa rozhodli pre dráhu učiteľa a vo významnej miere aj oceneným učiteľom, ktorými sa stali:

Mgr. Anna Bártová, učiteľka primárneho vzdelávania, ZŠ Ul. Rastislavova
Plaketa J.A. Komenského  za vynikajúce výsledky v školstve

Zdenka Besedová, učiteľka predprimárneho vzdelávania, MŠ Ul. A. Mišúta
Plaketa J.A. Komenského za prínos a prácu v prospech školy

Mgr. Anna Dražová , vychovávateľka  a vedúca  záujmového útvaru Mažoretky a zástavníci TS TREND ,  Centrum voľného času „Spektrum“
Plaketa J.A. Komenského  za aktívnu prácu v mimoškolskej činnosti

Mgr. Eva Drličková,  učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania,  III. ZŠ  Ul. Sama Chalupku
Plaketa J.A. Komenského  za vynikajúce výsledky v školstve

Jana Fajerová, učiteľka predprimárneho vzdelávania, MŠ Ul. M. Gorkého
Plaketa J.A. Komenského za aktívnu prácu v školstve

Janka Goldbergerová, zástupkyňa riaditeľky, MŠ Náb. sv. Cyrila
Plaketa J.A. Komenského  za aktívnu prácu v školstve

Ing. Ján Glos, učiteľ  v hudobnom odbore,  dirigent  a aranžér školského orchestra,  ZUŠ Ladislava Stančeka
Plaketa J.A. Komenského  za prínos a prácu v prospech školy

Eva  Hancková, učiteľka predprimárneho vzdelávania, MŠ Ul. J. Matušku
Plaketa J.A. Komenského za aktívnu prácu v školstve

Mgr. Gabriela Káderová , učiteľka primárneho vzdelávania, I. ZŠ Ul. Sama Chalupku
Plaketa J.A. Komenského  za vynikajúce výsledky v školstve

Mgr. Eva Krajčíková, učiteľka primárneho vzdelávania,  ZŠ Ul. energetikov
Plaketa J.A. Komenského  za vynikajúce výsledky v školstve

Mgr. Lenka Krajčíková, učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania, ZŠ Mariánska ul.
Plaketa J.A. Komenského  za vynikajúce výsledky v školstve

Mgr. Dáša Krettová, učiteľka nižšieho sekundárneho vzdelávania,  ZŠ Malonecpalská ul.
Plaketa J.A. Komenského   za aktívnu prácu v školstve

Mgr. Mária Kubincová nižšieho sekundárneho vzdelávania, učiteľka, ZŠ Ul. P.J. Šafárika
Plaketa J.A. Komenského  za  prínos v oblasti moderného vzdelávania

Eleonóra  Machová, zástupkyňa riaditeľky,  MŠ Ul. Š.  Závodníka  
Plaketa J.A. Komenského  za prínos a prácu v prospech školy

Ingrid Okenková, učiteľka predprimárneho vzdelávania,  MŠ Ul. D. Krmana
Plaketa J.A. Komenského  za prínos a  prácu v prospech školy

Dana Patáková,  učiteľka predprimárneho vzdelávania,  MŠ  Malonecpalská ul.
Plaketa J.A. Komenského za aktívnu prácu v školstve

Darina Pračková, zástupkyňa riaditeľky,  MŠ Ul. V. Clementisa
Plaketa J.A. Komenského  za prínos v oblasti moderného vzdelávania

Ľuboslava Straková , MŠ Športová ul.
Plaketa J.A. Komenského  za prínos a prácu v prospech školy

Anna Timková, učiteľka predprimárneho vzdelávania, MŠ Ul. M. Gorkého
Plaketa J.A. Komenského  za aktívnu prácu v školstve


Mgr. Zuzana Vrecková, učiteľka primárneho vzdelávania,  ZŠ Ul. P. Dobšinského
Plaketa J.A. Komenského  yza vynikajúce výsledky v školstve

 

 

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…