31. Mar 2016 7:49

Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2016

V utorok 30.3. 2016 sa v KaSS uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov všetkých škôl a školských zariadení sídliacich na území mesta Prievidza. Z rúk zástupcu primátorky mesta, JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu PhD., si 29 pedagógov prevzalo Plaketu J. A. Komenského a 6 pedagógovia Ďakovný list.

Primátorka mesta Prievidza udelila Ďakovný listza aktívnu prácu v prospech školstva a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu detí a mládeže

1. Mgr. Emília Mokošová, ZŠ Ul. P. Dobšinského

Pani Mokošová je učiteľkou 2. stupňa základnej školy s aprobáciou matematika – geografia, ktorá už 36 rokov pripravuje žiakov na vedomostné súťaže, a to najmä na matematickú olympiádu. Pod jej vedením žiaci úspešne zdolávajú súperov nielen v okresných, ale aj v krajských súťažných kolách. Pravidelne sa tiež so žiakmi zapája do projektov ako napr.: Hádaj, kresli, počítaj alebo národný projekt: Moderné vzdelávanie. Jej žiaci sú víťazmi celoslovenskej súťaže Staň sa aj ty tvorcom digitálneho objektu. V projekte Premena tradičnej školy na modernú pripravila mnoho veľmi inovatívnych metodických materiálov pre kolegov – učiteľov geografie.


2. Mgr. Božena Námesná, ZŠ Malonecpalská ul.

Pani učiteľka Námesná tiež pracuje v školstve 36 rokov. Vykonáva špecializované činnosti triednej učiteľky, vedúcej predmetovej komisie a koordinátorky protidrogovej prevencie. Pracovala aj ako uvádzajúca učiteľka začínajúcich pedagógov a v minulosti ako okresná metodička pre občiansku výchovu. Je skúsenou učiteľkou, ktorá aktívne a úspešne zapája žiakov do súťaží alebo projektov, čím do výraznej miery ovplyvňuje pozitívny vzťah žiakov k slovenskému jazyku a literatúre, uvedomelému občianstvu a ľudským hodnotám. Mimoriadne úsilie venuje organizovaniu besied či prednášok súvisiacich s primárnou prevenciou a výchovou k ľudským právam. Má zodpovedný, tvorivý a svedomitý prístup k práci. Osem rokov veľmi úspešne pracovala so svojimi žiakmi v celoslovenskom projekte Občan. Práce jej žiakov v projekte Detský čin roka boli viackrát nominované na ocenenia, vďaka čomu základná škola na Malonecpalskej ulici získala titul Škola dobrých skutkov.

3. Želmíra Nováková, ZŠ Ul. energetikov

Pani vychovávateľka Nováková dosahuje vo svojej pedagogickej činnosti výborné výsledky. V jej každodennej práci je prítomný ľudský, humánny postoj, ktorý je prameňom výchovnej sily. Osobnosťou a charakterom pozitívne ovplyvňuje konanie detí, ktoré svojimi činmi dokážu byť príkladom pre iných. Víťazný detský čin roka 2015 bol výsledkom jej pôsobenia na žiakov. So žiakmi aktívne pracuje – v projektoch : Zdravá škola, Zober loptu nie drogy, Ekorok s Nestlé, Dni zdravia, Týždeň boja proti drogám a Tvorivé dielne, ďalej v humanitárnych aktivitách : Daruj hračku kamošovi, Symbolická koruna, Modrý gombík, Deň narcisov a je aj spoluorganizátorkou tradičných kultúrno-športových aktivít v škole.
Vedenie školy pozitívne hodnotí jej prácu pri organizovaní škôl v prírode či estetickej úprave interiéru školy. Pani vychovávateľka sa osobne angažuje pri zviditeľňovaní školy na verejnosti.

4. PaedDr. Ivona Pipíšková, ZŠ Ul. P. J. Šafárika

Pani PaedDr. Ivona Pipíšková sa angažuje pri prezentácii školy na verejnosti prípravou a organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí. Pripravuje programy pre širokú verejnosť, pre deti materských škôl, obyvateľov domovov dôchodcov, pre rodičov a pod. Zapájaním detí do aktívneho kultúrneho života ich učí vystupovať na verejnosti. Zaujíma sa o nové, moderné metódy a formy vzdelávania, uplatňuje princíp postupnej premeny tradičnej školy na modernú. Vo svojej 27- ročnej pedagogickej praxi dosahuje výborné výsledky pri vzdelávaní žiakov s individuálnymi potrebami vzdelávania. Úspešne spolupracuje s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Svojou osobnosťou tvorivého pedagóga pôsobí pozitívne na formovanie osobnosti žiakov. Rozvíjaním výbornej spolupráce medzi pedagógmi zvyšuje efektivitu práce školy a je pre ňu veľkým prínosom. Autoritu a jej obľúbenosť u žiakov podmieňujú pozitívne povahové vlastnosti najmä pochopenie, čestnosť, svedomitosť, dobrý vzťah k ľuďom, iniciatívnosť a kreatívnosť.


5. Mgr. Aneta Škulcová, ZŠ Mariánska ul.

Je učiteľka s odbornosťou pre 2. stupeň základného vzdelávania s aprobáciou biológia – dejepis. Pracuje úspešne ako triedna učiteľka, koordinátorka environmentálnej výchovy v škole a tiež vedúca žiackej školskej rady. Pôsobí v školských službách od roku 2010. Pracovné povinnosti si plní veľmi svedomito. Vysoko profesionálnym prístupom a odbornosťou rozvíja vedomosti a praktické schopnosti žiakov. Svojím nadšením si získala priazeň detí a spolu s nimi realizuje v priestoroch školy rôzne podujatia. Je to pani učiteľka so zázračnou silou pretvárať detskú dušu a otvárať jej brány poznania dokorán.

6. Bc. Beáta Wéberová, ZŠ Rastislavova ul.

V školských službách pracuje už 19-ty rok. Ako tvorivý a skúsený pedagóg voľného času projektuje aktivity v prospech efektívne fungujúceho žiackeho parlamentu. S pedagogickým taktom a s nadšením posilňuje vo výchove mimo vyučovania v žiakoch motiváciu k aktívnej činnosti pri rozvoji kľúčových kompetencií a všeobecných spôsobilostí žiakov školy.
Svoje profesijné skúsenosti zúročuje ako vedúca metodického združenia školského klubu detí a v súčasnosti aj ako koordinátorka žiackeho parlamentu. Aktívnou pedagogickou prácou sa významne podieľa na rozvoji školy.


Primátorka mesta Prievidza udelila Plaketu Jána Amosa Komenského za osobnostný prínos a dosiahnutie výnimočných úspechov vo výchovno – vzdelávacej práci


1. Ing. Stanislav Baran, Obchodná akadémia

Ing. Stanislav Baran sa v roku 1978 zaradil do učiteľského zboru vtedajšej Strednej ekonomickej školy, dnes Obchodnej akadémie v Prievidzi. Až do roku 2015 bol učiteľom odborných ekonomických predmetov. Takmer 12 rokov pôsobil aj ako zástupca riaditeľa školy pre odborné vyučovanie. Ing. Baran patril k prvým nadšeným propagátorom informačných a komunikačných technológií. Svojich žiakov, ale i kolegov, naučil praktické základy informatiky, rozvíjal ich zručnosti a odborné kompetencie. Po celé roky svojho pôsobenia na Obchodnej akadémii v Prievidzi patril k obľúbeným učiteľom tejto školy. Jeho žiaci a kolegovia neraz obdivovali aj jeho herecký talent, pretože dlhé roky patril k oporám prievidzského ochotníckeho divadelníctva. Svojej škole zostal verný aj v dôchodkom veku, v súčasnosti sa venuje správe počítačových sietí.


2. Mgr. Renáta Bátorová, ZŠ Malonecpalská ul.

Pani učiteľka Bátorová pôsobí v školstve 26-ty rok. Je skúsenou učiteľkou prvého stupňa základnej školy a výtvarnej výchovy. Svoju neutíchajúcu kreativitu a skúsenosti naplno využíva vo výchovno-vzdelávacom procese, v príprave žiakov na výtvarné súťaže, v záujmovej výtvarnej činnosti, v pravidelnej výzdobe školy a tematickej výzdobe mesta i v návrhoch projektov s environmentálnou tematikou. Každoročne má na starosti tvorbu výtvarnej prezentácie školy v projekte Ekorok s Nestlé. Už niekoľko rokov sa výrazne podieľa na premene školského átria na živú prírodovednú učebňu. Je skúsenou vedúcou predmetovej komisie, triednou učiteľkou a koordinátorkou dopravnej výchovy. V ostatnom období dosiahli žiaci pod jej vedením úspechy vo výtvarných súťažiach: Európa v škole, Bohúňova paleta, Cudzinec medzi nami, Zelený objektív a Inteligentné mesto.


3. Ľubomíra Bullová, MŠ Ul. M. Mišíka

Je výbornou učiteľkou materskej školy, zároveň už 6 rokov pracuje vo funkcii zástupkyne riaditeľky a dlhodobo veľmi zodpovedne vykonáva aj funkciu zastupujúcej riaditeľky materskej školy.
Svoju profesionálnu úroveň si zvyšuje nielen absolvovaním programov kontinuálneho vzdelávania, ale aj aktívnym samovzdelávaním. Nadobudnuté nové poznatky a dlhoročné pracovné skúsenosti vie vo svojej práci efektívne využiť.
Dbá na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, pani učiteľky vedie k tvorivosti, do edukačného procesu vnáša alternatívne formy a metódy práce.
Podieľa sa na organizovaní podujatí pre deti a rodičov materskej školy ako aj na príprave kultúrnych vystúpení detí materskej školy na verejnosti.
V práci je dôsledná, spoľahlivá a láskavá k deťom. Je rozvážna, skromná a dobrosrdečná, vyžaruje z nej emocionálna pohoda, s ktorou sa snaží riešiť všetky náročné pracovné situácie.


4. Marta Gatialová, MŠ Nábr. sv. Cyrila


Pani Gatialová je učiteľkou v materskej škole od roku 1992. Počas svojej pedagogickej praxe neustále dosahuje veľmi dobré výchovno – vzdelávacie výsledky, predovšetkým s najmladšími deťmi materskej školy. Svojím milým prístupom a trpezlivosťou uľahčuje adaptačný proces deťom, ktoré idú po prvýkrát do kolektívu svojich rovesníkov a musia sa na časť dňa odlúčiť od rodičov.
Patrí k spoľahlivým, svedomitým a zodpovedným učiteľkám. Svoju kreativitu využíva aj pri skrášľovaní interiéru materskej školy. Jej veľkým prínosom je otvorená komunikácia v pracovnom kolektíve. Každoročne aktívne spolupracuje s vedením školy pri zápise detí do materskej školy. Iniciatívna je aj pri organizovaní ďalších podujatí pre deti, rodičov a ostatnú verejnosť.


5. Mgr. Ivana Gogolová, Súkromná spojená škola, Ul. Ľ. Ondrejova


Pani Gogolová pracuje v Súkromnej spojenej škole ako zástupkyňa pre materskú školu od januára 2008. Svoje pracovné povinnosti si plní mimoriadne svedomito. Pracuje s 5-6 ročnými deťmi, ktoré pripravuje na vstup do základnej školy veľmi zodpovedne. V práci aplikuje inovatívne metódy výučby. V didaktike matematicko – logických predstáv využíva Hejného metódu matematiky pre predškolákov. Svojou prácou prispieva k dobrému menu a napredovaniu školy. S nadšením odovzdáva svoje vedomosti i osobné skúsenosti deťom a kolegyniam.

6. Mgr. Lýdia Hanusková, ZŠ Ul. P. Dobšinského

Vyučuje matematiku a výtvarnú výchovu na druhom stupni základnej školy. V učiteľských službách pracuje už 36 rokov. V okresných, krajských a celoslovenských kolách matematických súťaží sú jej žiaci každoročne úspešnými riešiteľmi. Ako milovníčka umenia venuje svoj čas a energiu aj práci s výtvarne nadanými žiakmi. Ich práce bodujú v mnohých výtvarných súťažiach. Cit pre krásu a estetiku rozvíja v deťoch aj prostredníctvom aranžovania kvetov – v tejto oblasti sú jej žiaci tiež na súťažiach úspešní. V predmete výchova umením vykonáva bohatú projektovú činnosť, napr. : Reklama a ja, Netradičné hudobné nástroje, Umenie, ktoré mám rád…
Pri vzdelávaní detí preferuje formu zážitkového vyučovania, pravidelne organizuje tematické exkurzie za poznaním kultúry nášho regiónu. Okrem týchto aktivít sa venuje aj environmentálnej výchove v škole, je koordinátorkou projektov Ekorok s Nestlé, Zelená škola a Úsmev pre strom.

7. Ing. Antónia Herková, Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4

Od roku 1991 sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov s mentálnym postihnutím a od roku 1996 pracuje pani Herková vo funkcii riaditeľky Spojenej školy – je úspešnou manažérkou. Podarilo sa jej školu sídliacu v rodinnom dome prebudovať na modernú vzdelávaciu inštitúciu. V plnej miere podporuje ďalšie vzdelávanie svojich pedagógov a vytvára im k tomu vhodné podmienky.
S vysokou erudovanosťou vyučuje predmety zeleninárstvo, základy záhradníckej výroby v učebnom odbore poľnohospodárska výroba. Vo vyučovacom procese využíva aktivizujúce metódy, didaktické hry. Moderné informačno – komunikačné technológie spája s praktickými zručnosťami za účelom zvýšenia profesijnej prípravy žiakov. Na celoslovenských súťažiach získavajú žiaci veľmi dobré umiestnenie. Za ich úspechy v súťažiach a tiež za dostatok príležitostí uplatnenia sa na trhu práce vďačia žiaci odborným výcvikom, ktoré veľmi dobre organizačne zabezpečuje.
Pani riaditeľka je charizmatická, empatická, zaujíma sa o problémy svojich žiakov aj kolegov a vždy je ochotná pomôcť či poradiť. Neskrýva radosť a nadšenie, keď sa darí žiakom a celému pracovnému kolektívu školy.


8. Marta Chmelíková, MŠ Ul. D. Krmana


Pani učiteľka Chmelíková využíva vo svojej práci progresívne formy a metódy, prostredníctvom ktorých dokáže vo výchovno – vzdelávacej činnosti jednoduchou a hravou formou priblížiť deťom obsah výchovy a vzdelávania a zároveň účelne rozvíjať ich osobnosť. Pohotovo vie reagovať na potreby a záujmy detí ako aj na ich rozdielnu rozvojovú úroveň. Aktívne spolupracuje s rodičmi detí, výraznou mierou sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov, vďaka ktorým je možné neustále modernizovať interiér materskej školy.

9. PaedDr. Milan Ivaška, ZŠ Ul. energetikov

Pedagogická činnosť pána učiteľa sa vyznačuje kvalitnou metodikou, vysokou odbornosťou a individuálnym prístupom k žiakom. V plnej miere využíva moderné učebné pomôcky a technické vybavenie školy. Na vyučovanie predmetu technika intenzívne zaobstaráva materiálne zabezpečenie, čo mu umožňuje viesť žiakov k aktívnemu osvojovaniu si praktických zručností.
Zverené úlohy plní zodpovedne a načas. Je spoluorganizátorom okresných kôl technickej olympiády, v ktorej jeho žiaci dosahujú popredné umiestnenia, no dlhodobo má úspešných riešiteľov aj vo fyzikálnej olympiáde.
Problémové situácie medzi žiakmi dokáže spravodlivo riešiť, svojimi postojmi a názormi prispieva k pozitívnej klíme na pracovisku. Ako člen rady školy sa aktívne podieľa na rozvoji školy.


10. Jarmila Juhanová, MŠ Ul. J. Matušku

29 rokov pracuje v školstve a vzorne si plní úlohy učiteľky predprimárneho vzdelávania. Jej spolupráca s rodičmi je príkladná, má svedomitý a zodpovedný postoj k zvereným úlohám. Pani učiteľka Juhanová sa aktívne zapája do akcií organizovaných materskou školou. Dlhé roky vedie školskú kroniku a archivuje fotodokumentáciu školy.
Navrhované ocenenie si pani učiteľka zaslúži predovšetkým za dlhoročné vynikajúce výsledky a kvalitnú prípravu detí na ďalšie vzdelávanie v základnej škole, za trpezlivý prístup k deťom a cieľavedomý prístup k práci.


11. RNDr. Eva Kadlečíková, Obchodná akadémia


RNDr. Eva Kadlečíková vyučuje od roku 1989 na Obchodnej akadémii v Prievidzi matematiku a informatiku. Vysokú profesionalitu a svoje pedagogické kvality dokazuje každodenným učením na hodinách aj pôsobením vo funkcii triednej učiteľky, v rade školy, v školských a predmetových maturitných komisiách. Je vedúcou matematických a informatických krúžkov, jej žiaci sú úspešní v matematike, informatike, programovaní, spracovaní informácií na počítačoch, v stredoškolskej odbornej činnosti, v tvorbe internetových stránok. Je autorkou mnohých matematických úloh do digitálnej databázy Národného ústavu certifikovaných meraní Slovenskej republiky. Publikuje v odborných časopisoch a reprezentuje školu i Hornú Nitru na národných konferenciách. So svojimi žiakmi realizovala úspešný medzinárodný projekt eTwinning o čísle Pí, významne sa podieľala na spolupráci škôl Prievidze a mesta Volyně v Českej republike, Ibbenbueren v Nemecku, so svojimi žiakmi absolvovala odbornú stáž v Štrasburgu. Ako lektorka celoživotného vzdelávania profesijného a kariérneho rastu učiteľov pôsobí v národných projektoch Metodicko-pedagogického centra, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. V rôznych oblastiach informačných a komunikačných technológií vyškolila stovky učiteľov Prievidze a okolia.


12. Mgr. Renáta Kelemenová, ZŠ Ul. P. J. Šafárika

Vo svojej dlhoročnej praxi učiteľky primárneho vzdelávania a učiteľky výchovných predmetov odvádza veľmi kvalitnú prácu. Zapája žiakov do výtvarných, literárnych a športových súťaží. Najmä vo výtvarných súťažiach s regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou dosahuje vynikajúce výsledky. Citlivým prístupom k deťom formuje ich osobnosť a vychováva ich k prosociálnemu správaniu. Jej činorodosť sa prejavuje aj v mimoškolských aktivitách. Dlhoročne vedie krúžok športových hier, čím podporuje u detí rozvoj pohybových aktivít. Významnou mierou sa podieľa aj na estetickej výzdobe interiéru školy. Tvorivosť a fantáziu žiakov rozvíja tiež prostredníctvom projektu Ekorok s Nestlé.
Aktívne spolupracuje s ostatnými pedagógmi a rodičmi žiakov. Pre svoj obetavý prístup k deťom a svoje povahové vlastnosti ako: trpezlivosť, svedomitosť a čestnosť je obľúbená nielen u žiakov, ale aj v kolektíve učiteľov.


13. Mgr. Marta Klopčeková, ZŠ Rastislavova ul.

Počas 38-ich rokov pedagogickej praxe neustále dosahuje pani učiteľka Klopčeková výborné výsledky vo výchovno – vzdelávacom procese žiakov. Svojou prácou sa významne podieľa na rozvoji školy a skvalitňovaní vyučovania. Ako kvalitná a skúsená učiteľka matematiky výraznou mierou prispieva k zvýšeniu úrovne vyučovania tohto predmetu v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky. Je žiaci úspešne zvládajú testovanie, matematické olympiády či rôzne matematické súťaže. Svoje dlhoročné profesijné skúsenosti zúročuje aj vo funkcii vedúcej predmetov komisie matematiky, spoločenských vied, a tiež ako členka okresnej komisie matematickej olympiády.


14. Mgr. Svetlana Kočišová, Spojená súkromná škola, Ul. Ľ. Ondrejova

Pani Kočišová pracuje v Súkromnej spojenej škole ako zástupkyňa pre základnú školu od októbra 2009. Tvorivým a inovatívnym prístupom v edukačnom procese približuje žiakom krásu slova a rodného jazyka. Riadiacu prácu obohacuje o nové myšlienky a tým získava aj kolegyne k aktívnej participácii. Je oporou kolegyniam, pozorným a vnímavým pedagógom žiakov a partnerom pre rodičov.


15. Mgr. Mária Linhartová, Spojená piaristická škola Františka Hanáka

Pani Linhartová už 40 – ty rok pôsobí v školstve ako učiteľka 2.stupňa základnej školy s aprobáciou na predmety matematika, nemecký jazyk a telesná výchova. V Spojenej piaristickej škole pôsobí od roku 1999 najskôr v pozícii učiteľky, neskôr vo funkcii zástupkyne pre jednu z organizačných zložiek školy, a to pre základnú školu. Horlivo a s pracovným elánom sa venuje zlepšovaniu podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí a vytváraniu estetického prostredia školy. Jej charakteristickými črtami sú: otvorenosť, dôslednosť, pracovitosť – nikdy nerobila „len do výšky svojho platu“, zmysel pre spravodlivosť a záujem o veci verejné. Napriek svojmu veku sa nebojí ani moderných inovatívnych metód vo vyučovaní – v tomto školskom roku sa zapojila do overovania modelu tzv. párového vyučovania.


16. Bc. Ján Mečiar, Centrum voľného času SPEKTRUM


Vychovávateľom Centra voľného času Spektrum je od roku 1981, najprv ako externý zamestnanec a neskôr už ako kmeňový pracovník oddelenia techniky. Deťom a mládeži sa venuje v rámci záujmového útvaru výpočtovej techniky, no jeho srdcovou záležitosťou je práca v oblasti raketového modelárstva. Je vedúcim záujmového útvaru mladý modelár a predsedom Klubu raketových modelárov pri Centre voľného času v Prievidzi. Vo svete raketových modelárov je vnímaný nielen ako vynikajúci pedagóg, ale aj ako výborný organizátor súťaží či rôznych prehliadok mladých modelárov. So svojimi zverencami dosiahol vynikajúce výsledky. Prievidzskí raketoví modelári získali pod jeho vedením tituly majstrov Slovenska, Európy, sveta a „lietali“ dokonca aj na Bajkonure.
Svoj čas a energiu venoval pán Mečiar aj problematike skvalitňovania školstva v našom meste, aktívne pracoval v Rade školy pri Centre voľného času Spektrum a tiež v mestskej školskej rade.


17. Natália Mészárosová, MŠ Ul. Clementisa

Ocenenie Plaketou Komenského jej patrí za dlhoročnú prácu v oblasti predškolskej výchovy, aktívne uplatňovanie inovatívnych, progresívnych foriem a metód vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Obetavo sa venuje výchove a vzdelávaniu najmladších detí, ktorým s láskou nahrádza mamy. Úspešne spolupracuje s rodičmi, aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre materskú školu od sponzorov a organizovaní kultúrno či športovo – zábavných podujatí pre rodičov a deti materskej školy. Svojím vysoko odborným, no zároveň osobným prístupom k práci prispieva k vytváraniu dobrých kolegiálnych vzťahov na pracovisku a k celkovému pozitívnemu imidžu materskej školy.


18. Mgr. Dana Mihalovičová, ZŠ Mariánska ul.

Je učiteľka s odbornosťou pre 1. stupeň základného vzdelávania a vyučovanie etickej výchovy. Pôsobí v školských službách od roku 1993. V súčasnosti pracuje ako zástupkyňa riaditeľky školy a triedna učiteľka. Piaty rok sa aktívne podieľa na realizácii školskej koncepcie netbookov. Príslušnosť k učiteľskému stavu postavila vo svojom živote na veľmi dôležité miesto, nie raz obetovala práci aj voľný čas. K žiakom prejavuje veľkú mieru pedagogického citu. Dokáže ich podporovať, viesť a odovzdávať im nielen múdrosti v podobe poznatkov a zručností, ale aj správne postoje a všetko, čo budú v živote potrebovať. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti, svoj vzťah k práci s deťmi, zručnosti v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovaní a neutíchajúcu kreativitu a tvorivosť naplno využíva vo výchovno vzdelávacom procese.

19. Mgr. Vlasta Mlynáriková, ZŠ Ul. S. Chalupku

Pani učiteľka pracuje v školských službách 36 rokov. Je skúsenou učiteľkou matematiky a informatiky, žiakom profesionálne odovzdáva svoje vedomosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje výborné výsledky, každoročne veľmi úspešne pripravuje nadaných žiakov na všetky matematické súťaže a deviatakov na celoslovenské testovanie z matematiky. Dlhodobo pracuje v škole ako koordinátorka protidrogovej výchovy a mimoriadnu aktivitu prejavuje aj ako vedúca fotografického krúžku.
Neustále sa venuje sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu sa v práci s informačno –komunikačnými technológiami. Svoje pracovné povinnosti si plní zodpovedne a svedomito. Vo veľkej miere sa podieľa na vytváraní dobrého mena školy.
Pani Vlasta Mlynáriková je komunikatívna, ochotná vždy nezištne pomôcť, v kolektíve veľmi obľúbená, je bezkonfliktná a má hlboké sociálne cítenie.


20. Jana Novotná, MŠ Ul. A. Mišúta

Zodpovedne pristupuje k práci s deťmi, ako triedna učiteľka úspešne zvláda všetky poverené úlohy. Zodpovedne vedie metodické združenie, je koordinátorka programu environmentálna výchova a taktiež je nápomocná pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu.
Jej inovatívny prístup, originalita a rozsah využitia didaktických pomôcok, atraktívnosť použitých nástrojov a metód vo výchovno-vzdelávacom procese vedú k zlepšeniu kľúčových kompetencií detí. Úspešne prezentuje materskú školu aj na verejnosti.


21. Elena Oršulová, ZUŠ L. Stančeka

37 rokov učí deti hru na klavíri a istý čas pracovala aj ako predsedníčka predmetovej komisie klavírneho oddelenia. Vo svojej umelecko – pedagogickej praxi vedie žiakov k zvládnutiu základných foriem techniky, k získaniu interpretačných návykov a rozvíjaniu ich hudobno – výrazových schopnosti. Dôkladnou prípravou žiakov v týchto zložkách dosahuje vysokú úroveň v detských interpretácii klavírnych diel, ale aj partov komorných skladieb či klavírnych sprievodov. Vychovala mnoho úspešných klaviristov. Niektorí absolventi z jej klavírnej triedy pokračovali v ďalšom umeleckom štúdiu na konzervatóriách, vysokých školách pedagogického zamerania, ale aj na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jej žiaci sa pravidelne zúčastňujú verejných koncertov a pani učiteľka sa aktívne podieľa na príprave kultúrno – spoločenských podujatí organizovaných školou.


22. Mgr. Jana Pernišová, Stredná odborná škola obchodu a služieb

V roku 1985 nastúpila ako učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov do Stredného odborného učilišťa v Prievidzi a pracuje tu dodnes. Vyučovala predmety ruský jazyk, občianska náuka a absolvovala aj rozširujúce štúdium etickej výchovy a anglického jazyka. Dlhé roky pôsobila ako triedna učiteľka a vedúca predmetovej komisie spoločenských vied.
Od roku 2006 pracuje vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy. Organizačné schopnosti uplatňuje pri práci na projektoch medzinárodného významu ako napr. projekt „Kamarádi“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce v spolupráci s partnerskou strednou školou v Brne, a tiež celoštátneho významu, konkrétne v rámci Projektu Európskeho sociálneho fondu na certifikačnom elektronickom testovaní E – MATURITA 2015, je koordinátorkou externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky ako aj ústnej časti maturitnej skúšky. Pri jej organizácii sa vo zvýšenej miere venuje zdravotne postihnutým žiakom.
Je zodpovedná za aktivity v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, pri ktorých úzko spolupracuje s výchovnými poradcami a koordinátorom prevencie drogových závislostí. Organizuje aj činnosť žiakov v rámci kultúrnych a vzdelávacích poukazov.
Okrem toho si vzorne plní všetky povinnosti vyplývajúce z jej funkcie – podieľa sa na prijímacom pokračovaní a každodennej organizácii vyučovania.


23. PaedDr. Jana Píšová, Spojená škola internátna

Pani Píšová je špeciálny pedagóg a už viac ako 30 rokov sa venuje žiakom zo zdravotným znevýhodnením. Jej neskonalá láska k handicapovaným a sociálne slabším deťom ju priviedla k ušľachtilému povolaniu. Vo svojej práci je kreatívna, tvorivá, čoho dôkazom je autorstvo pracovných listov a viacerých učebných pomôcok v ročníkoch 1-4.
Za jej dlhoročnú činnosť v oblasti špeciálneho školstva, za jej úsilie pomáhať slabším a zraniteľnejším vedenie školy vyjadruje poďakovanie. Pani učiteľka je na slovo vzatou odborníčkou oblasti špeciálnej pedagogiky. Vždy vie povzbudiť, pomôcť, má nesmierny cit pre empatiu. Veľmi oceňujem jej pracovitosť, dôslednosť a ochotu vždy pomôcť žiakom, rodičom ako aj kolegom.


24. Iveta Popelková, MŠ Ul. P. Benického


Pani učiteľka pracuje v školstve od roku 1991. Jej práca je vždy spájaná s vlastnosťami, ako sú odbornosť, zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť a v neposlednom rade materský vzťah k svojim deťom – žiakom. U detí, rodičov a v kolektíve zamestnancov je obľúbená pre svoju ústretovosť, ľudskosť, priateľskosť a spoľahlivosť. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje inovatívne formy a metódy práce. V mimoškolskej činnosti sa venuje výtvarne nadaným deťom, s ktorými sa pravidelne zúčastňuje výtvarných súťaží, kde sa im spoločne podarilo dosiahnuť aj niekoľko ocenení.


25. Jana Radosová, MŠ Malonecpalská ul.


V materskej škole pracuje od roku 1998. Počas tohto obdobia sa podieľala na tvorbe niekoľkých projektov, ktorými reprezentovala materskú školu. Vyniká dlhoročnou obetavou prácou, ktorú vykonáva mimoriadne zodpovedne. Neustále sa venuje sebavzdelávaniu a osobnostnému rastu. Má zmysel pre originalitu a tvorivosť. Do edukačného procesu aplikuje inovatívne, progresívne metódy a formy práce v oblasti predprimárneho vzdelávania. Je členkou rady školy a zodpovedne si plní funkciu vedúcej metodického združenia v materskej škole.


26. PhDr. Monika Siváková, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského


Členkou pedagogického zboru Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi sa stala v roku 2011 a je ňou až dodnes. Za tento čas založila a vedie školský spevácky zbor Vavrinec a v spolupráci s neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement vyučuje predmet aplikovaná ekonómia, v rámci ktorého si žiaci pod jej vedením každý rok zakladajú vlastnú študentskú firmu zameranú na kopírovacie služby pre žiakov školy. Osobitne sa venuje aj práci s talentovanou mládežou, čo dokazujú výsledky v dejepisnej olympiáde za posledné dva školský roky; napr. v 2013/2014 jej žiak vyhral krajské kolo tejto vedomostnej súťaže a postúpil do celoslovenského kola, kde sa umiestnil na 2. mieste; v 2014/2015 jej traja žiaci obsadili v krajskom kole všetky prvé tri miesta. Družstvo jej žiakov obsadilo aj 3. miesto v krajskom kole medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR. Statusu učiteľky je oddaná a učiteľstvo vníma ako životné poslanie. Svojou pracovitosťou, húževnatosťou či nezdolnou vôľou prijímať výzvy a zdolávať prekážky je vzorom pre všetkých. Je kreatívna a plná inovatívnych nápadov.


27. Mgr. Michal Švec, Stredná odborná škola obchodu a služieb

V roku 2008 nastúpil ako učiteľ telesnej výchovy a dejepisu do Strednej odbornej školy obchodu a služieb a pracuje tu dodnes.
Okrem vyučovania svojich aprobačných predmetov, pôsobí aj ako triedny učiteľ a vedúci predmetovej komisie telesnej výchovy.
Po nástupe do školy začal organizovať množstvo školských športových súťaží vo vybíjanej, floorbale, volejbale, stolnom tenise a badmintone. Každý rok súťažia chlapci v malom futbale v špeciálnej súťaži školy „Kalinátor“. Táto súťaž patrí medzi najobľúbenejšie.
Počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu predmetovej komisie dosahujú žiaci veľmi pekné umiestnenia v súťažiach regionálneho, krajského aj celoslovenského charakteru. Ako triedny učiteľ pristupuje k žiakom s vysokou mierou empatie, zároveň pôsobí aj ako mužský vzor, čo v čase vysokej feminizácie školstva je veľmi dôležitý faktor.
Je metodikom a členom krajskej komisie stredoškolskej odbornej činnosti. Ako sám uvádza, za najväčší osobný úspech, ako aj úspech celej predmetovej komisie telesnej výchovy, považuje zvýšený záujem o telesnú výchovu a šport aj u tých žiakov, ktorí sa v minulosti športovaniu nevenovali.


28. Mgr. Alena Včelíková, ZUŠ L. Stančeka

Je učiteľkou výtvarného odboru v základnej umeleckej škole. K žiakom má veľmi priateľský prístup, snaží sa prebudiť kreativitu detí, rozvíjať ich cítenie, myslenie a estetiku, otvorenosť voči spontánnosti a prežívaniu. Vo vyučovaní sa usiluje o to, aby žiak podľa svojich schopností získaval hlbší pohľad na okolitý svet a seba samého a dokázal to vyjadriť svojou výtvarnou činnosťou. Pri spracovaní tém so žiakmi využíva netradičné výtvarne techniky, ale aj pragmatické postupy využiteľné v každodennom živote. Jej žiaci pravidelne úspešne prezentujú svoju tvorbu na verejnosti a v rôznych výtvarných súťažiach regionálneho i celoslovenského charakteru.


29. Marta Vlková, MŠ Športová ul.


V školstve pracuje 35 rokov, vysoko profesionálne pristupuje k plneniu pracovných povinností, vo výchove a vzdelávaní efektívne uplatňuje moderné pedagogické metódy a individuálny prístup k deťom. Pre rodičov a deti materskej školy organizuje zaujímavé tvorivé dielne, je koordinátorkou environmentálnych projektov školy. Svoju odbornosť si sústavne zvyšuje ďalším vzdelávaním, ochotne spolupracuje s ostatnými kolegyňami. Aktívne pracuje aj v odborovom zväze materských škôl a v rade školy.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…