24. Aug 2023 7:57

Bezplatný odvoz starého vozidla

Mesto Prievidza ponúka obyvateľom k. ú. Prievidza, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec možnosť zabezpečenia bezplatného odtiahnutia a spracovania starého vozidla alebo vozidla nespôsobilého na prevádzku v cestnej premávke z dôvodu, že nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha, prípadne nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha.

Túto službu bude poskytovať spoločnosťou DE-S-PE s.r.o., ktorá zabezpečí odvoz a vyradenie vozidla, následne jeho zrecyklovanie a doručenie dokladov o vyradení vozidla jeho majiteľovi. Majiteľovi vozidla tým odpadnú všetky administratívne povinnosti súvisiace s vyradením vozidla z evidencie. Podmienkou zabezpečenia uvedenej služby bude, že majiteľ vozidla:

  • musí byť výhradným a jediným vlastníkom vozidla oprávneným s ním nakladať,
  • vozidlo nemôže byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • sa vzdá všetkých majetkových a finančných nárokov súvisiacich s likvidáciou a vyradením vozidla z evidencie voči spoločnosti DE-S-PE s.r.o..

Zo strany obyvateľov bude postačujúce písomne splnomocniť spoločnosť DE-S-PE s.r.o. výkonom uvedených činností priamo v sídle spoločnosti, kde odovzdajú aj všetky potrebné doklady od vozidla. Predpripravené splnomocnenie bude dostupné aj na webovej stránke mesta. Zároveň bude možné podať splnomocnenie aj na MsÚ na podateľni a na mestskej polícii. V tomto prípade je však potrebné na splnomocnení overiť podpis majiteľa vozidla. Následne bude splnomocnenie postúpené spoločnosti DE-S-PE.

„Odstavené vozidlá sú dlhodobým problémom každého mesta, pretože zaberajú parkovacie miesta a bránia aj v pravidelnej údržbe miestnych komunikácií. Veríme, že táto služba, odbremení občanov od zdĺhavej administratívy a bude ich motivovať k odstraňovaniu starých vozidiel,“ vyjadril sa k novinke viceprimátor Michal Dobiáš.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…