21. Jun 2010 12:53

Audit opäť potvrdil oprávnenosť udelenia certifikátu

V polovici júna t.r. sa na prievidzskej radnici konal v poradí už druhý recertifikačný audit používania manažérskej normy kvality STN ISO 9001:2000, ktorou mesto riadi svoje procesy už od roku 2004. Manažérska norma kvality, aplikovaná pre výkon komunálnej správy a prenesený výkon štátnej správy, prešla v uplynulom období novelizáciou, v zmysle ktorej vykonávali audítori nezávislej audítorskej spoločnosti Elbacert Ján Čeman a Peter Pavlenda dozorný audit procesov, ktoré mesto realizuje vo vzťahu k svojim zákazníkom – obyvateľom.

Audit bol zameraný na schopnosti zlepšovania jednotlivých procesov a celého systému manažérskej normy kvality, pričom audítori pri kontrole procesov postupovali takzvaným vzorkovaním, teda systémom výberu niektorých procesov a ich dôkladnejšou kontrolou oproti ostatným procesom. Keďže norma ukladá tvorivý prístup a prispôsobovanie sa aktuálnym zmenám systému, audítori sa zaujímali aj o túto oblasť. Po dvojdňovom preverovaní kariet procesov na jednotlivých odboroch mestského úradu audítori skonštatovali, že „preverovaná organizácia má zavedený a udržiavaný manažérsky systém, v ktorom neboli zadefinované nezhody. Boli zadefinované zistenia a príležitosti na zlepšenie.“ Vzhľadom na uvedené navrhol hlavný audítor Ján Čeman udelenie certifikátu podľa manažérskej normy EN ISO 9001:2008, pričom dňom udelenia certifikátu stratí platnosť pôvodný certifikát.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.