15. Feb 2012 11:34

Aktuálne informácie k zimnej údržbe chodníkov

Približujeme základné informácie o údržbe ciest a chodníkov v zimnom období so zámerom poukázať na kompetencie mesta a povinnosti obyvateľov.

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o., zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov spoločnosť TEZAS.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 71/2003 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza, údržbu chodníkov zabezpečujú aj obyvatelia mesta a majitelia prevádzok.

Udržiavať chodník v zimnom období, odstraňovať sneh, ľad sú povinní:

oprávnená organizácia alebo vlastník (správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti v šírke 1,5 m – miestne komunikácie IV. triedy v zmysle § 7 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami, napr. cestičky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a pod.,

vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti – plochy vjazdov do garáží a pás verejného priestranstva v šírke 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi,

oprávnená organizácia – komunikáciu alebo časť cesty určenú predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom a všetky ostatné chodníky,

spoločnosť TEZAS – zabezpečuje zimnú údržbu chodníkov na ostatných verejných priestranstvách mesta, na námestiach, verejných schodoch, podchodoch, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza.

Na zimnú údržbu miestnych komunikácií počas zimného obdobia bolo v závere roku 2011 a na začiatku tohto roku (do 10.2.2012) vynaložených viac ako 79 tisíc eur.

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…