26. Oct 2022 13:51

Tri rady k spojeným voľbám: Ako budeme voliť, na čo nezabudnúť?


Ako budeme voliť v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022? Budeme používať biele a modré obálky, ktoré je potrebné vložiť do označených volebných urien bielej a modrej farby.

Podrobné informácie sme uverejnili dávnejšie a môžete si ich prečítať tu. Keďže niektoré otázky, s ktorými sa obyvatelia obracajú na mesto Prievidza sa opakujú častejšie, rozhodli sme sa ich zhrnúť v zjednodušenej forme v troch radách pre voličov.

1. Hlasuje sa len do 20:00, prineste si občiansky preukaz

Novinkou v spojených voľbách je aj kratšia doba hlasovania, od 7:00 len do 20:00. Dôvodom je, že volebné komisie budú v spojených voľbách spočítavať výsledky dvoch volieb, čo bude časovo náročnejšie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Odporúčame skontrolovať si ich platnosť.

2. Štyri hlasovacie lístky, modré a biele obálky

Voliči v Prievidzi aj okolitých obciach budú mať možnosť si vo volebnej miestnosti prevziať spolu štyri hlasovacie lístky – dva biele a dva s modrými zvislými pruhmi po stranách, a dve obálky – jednu bielej a druhú modrej farby.

Ukážka hlasovacích lístkov a obálok pre spojené voľby.

Menší hlasovací lístok bielej farby je určený na voľbu primátora mesta, na tomto môže volič označiť len jedného kandidáta. Väčší hlasovací lístok bielej farby je na voľbu poslancov mestského zastupiteľstva. Nižšie uvádzame maximálny počet poslancov za jednotlivé volebné obvody. Je povolené zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedený maximálny počet. Avšak v prípade, že označíte viac kandidátov ako je maximálny počet pre váš obvod, váš hlasovací lístok bude neplatný.

Tieto dva hlasovacie lístky na komunálne voľby vkladá volič do obálky bielej farby, a vhadzuje do volebnej urny bielej farby.

Voliči v Prievidzi môžu odovzdať svoje hlasy nasledovnému počtu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva:

  • Volebný obvod č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly: 6 poslancov
  • Volebný obvod č. II. – Sídlisko Píly: 5 poslancov
  • Volebný obvod č. III. – Nové mesto, Zapotôčky: 6 poslancov
  • Volebný obvod č. IV. – Kopanice: 5 poslancov
  • Volebný obvod č. V. – Veľká Lehôtka: 1 poslanec
  • Volebný obvod č. VI. – Malá Lehôtka: 1 poslanec
  • Volebný obvod č. VII. – Hradec: 1 poslanec

Ukážka farebne odlíšených obálok a označených farebných hlasovacích urien.

Menší hlasovací lístok s modrými zvislými pruhmi po stranách je určený na voľbu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, na tomto môže volič označiť len jedného kandidáta.

Väčší hlasovací lístok s modrými zvislými pruhmi po stranách je určený na voľbu poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo volebnom obvode Prievidza môžu voliči voliť 10 kandidátov. Je povolené zakrúžkovať aj menej kandidátov. Avšak v prípade, že označíte viac kandidátov ako je maximálny počet, hlasovací lístok bude neplatný.

Dva hlasovacie lístky označené modrými zvislými pruhmi na voľby do orgánov samosprávneho kraja vkladá volič do obálky modrej farby a vhadzuje do volebnej urny modrej farby.

Volič musí vložiť príslušné hlasovacie lístky a farebne odlíšené obálky do príslušných volebných urien, ktoré sú tiež farebne odlíšené a označené – inak hlas nebude platný. V prípade, že sa volič rozhodne voliť len v jedných voľbách, je to jeho právo. Jednoducho si prevezme od volebnej komisie len obálku a hlasovacie lístky pre jedny voľby.

3. Pozor na umiestnenie volebných miestností

Pre spojené voľby v roku 2022 sú v Prievidzi viaceré zmeny umiestnenia volebných miestností. Upozorňujeme najmä na to, že všetky volebné miestnosti, ktoré boli v minulosti v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov, budú umiestnené do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Pribudne tiež nový volebný okrsok s volebnou miestnosťou v lokalite Ciglianska cesta.

Volebný okrsok je voličovi priradený podľa adresy trvalého pobytu, kde je zapísaný do zoznamu voličov. Oznámenia miesta a času boli voličom individuálne doručené do poštových schránok. Podrobnosti o umiestnení volebných miestností nájdete tu.,

Zoznam volebných okrskov v meste Prievidza pre spojené voľby dňa 29.10.2022

1. Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2
Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová, Zelená

2. Základná škola s materskou školou, Malonecpalská 37
Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská

3. Základná škola s materskou školou, Malonecpalská 37
Gazdovská, Urbárska

4. Základná škola s materskou školou, Malonecpalská 37
Dúbravská, Majerská, Malonecpalská

5. Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza, Lúčna ul. 2
Lúčna ul. párne: 12A – 28, nepárne: 33 – 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová

6. Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza, Lúčna ul. 2
Hviezdoslavova, Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A,2 – 22, 24, 26 – 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Ul. stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska

7. Základná škola, Rastislavova ul. 4
Trvalý pobyt mesto Prievidza, Námestie slobody, Pribinovo námestie, Šumperská ul., Ul. M. Hodžu

8. Základná škola, Rastislavova ul. 4
Bakalárska, Košovská cesta 2,4,6,7,8,10,13,15,17,19,21, Nábr. J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Rastislavova, Ul. G. Švéniho, Ul. J. Hollého, Ul. M. Mišíka, Ul. Š. Moyzesa

9. Bytový dom 2668/6 byt č.5, Ciglianska cesta
Ciglianska cesta, Košovská cesta 18, Púšť, Sebedražská cesta, Ul.na Kamenici

10. Gymnázium V.B.N. Ul. Matice slovenskej 16

Dlhá, Ul. Matice slovenskej, Záhradnícka

11. Gymnázium V.B.N. Ul. Matice slovenskej 16

Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18 – 27, 29 – 46, Severná ulica, Vinohradnícka

12. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1

Cesta pod Banskou, Cesta poľnohospodárov, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. sv. Cyrila 1 – 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Vrchy, Východná ul.

13. Základná škola Ul. S. Chalupku 14
Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra

14. Základná škola Ul. S. Chalupku 14
Svätoplukova ul., Ul. M. R. Štefánika, Vnútorná ul.

15. Základná škola, Ul. S. Chalupku 14
Ul. A. Stodolu, Ul. J. Murgaša, Ul. Š. Baniča

16. Základná škola, Ul. S. Chalupku 14
Gorazdovo nábr., Okružná cesta, Priama ulica, Sklenárska, Ul.A. Rudnaya

17. Základná škola, Ul. S. Chalupku 14
Ul.B. Björnsona, Ul.J. Palkoviča, Ul.J. Siváka

18. Základná škola, Ul. S. Chalupku 14
Garbiarska, Golfová, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná

19. Základná škola, Ul. S. Chalupku 14
Banícka ul., Ul. S. Chalupku

20. Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2
Ul.D. Krmana, Ul.Š. Králika

21. Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2
Bojnická cesta 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 22A, 22B, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 45C, 47, 49, 51, 53, Krajná ul., Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca

21. Základná škola s materskou školou Ul. P. Dobšinského 5
Átriová, Bojnická cesta 24,24C,26, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 32, 32A, 32B, 32C, 34, 34A, Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ul. olympionikov, R. Jašíka 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, Š. Závodníka, T. Milkina, Ul. za depom

22. Základná škola s materskou školou Ul. P. Dobšinského 5
A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského, R.Jašíka 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G

23. Základná škola s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 5
J.I. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17

24. Základná škola s materskou školou Ul. P. Dobšinského 5
J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matúšku 2, 4, 6, 8, 10, 12

26. Základná škola s materskou školou Ul. P. Dobšinského 5
Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42

27. Základná škola s materskou školou Ul. P. Dobšinského 5
Mliekarenská ulica, Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 B, 24C, 25, 27, 28 A, 32, 34, 36

28. Základná škola s materskou školou Ul. P. Dobšinského 5
A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31

29. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 7
Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana nepárne 1 – 11, 16

30. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 7
Ul. J. Palárika, Ul. J. Roháča, Ul. P. J. Šafárika

31. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 7
Jégého ul. nepárne 1 – 11; Ul. L. Stančeka, Urbánkova ul.

32. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 7
Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

33. Základná škola, Ul. energetikov 39
Ul. energetikov 1A, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46

34. Základná škola, Ul. energetikov 39
Koceľova, Prírodná, Ul. energetikov 31, 33, 35, 37, 48, 50, 52; I. Vysočana, V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska

35. Základná škola, Ul. energetikov 39
A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32

36. Základná škola, Ul. energetikov 39
M. Gorkého 3A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54

37. Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14
Cesta Vl. Clementisa

38. Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14
Agátová, Bazová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71A, 71B, 73, 73A, 73B, 73C, 75, Rakytová, Smreková

39. Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14
Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55

40. Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14
Makovického, Nad terasami, Ul. K. Novackého

41. Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14
Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, M. Benku, M. Medveckej, Ul.odbojárov, Ul.S. Mečiara

42. Základná škola Mariánska ul. 19
Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná

43. Dom kultúry Veľká Lehôtka, Podhorská ul. 79
Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Veľká Lehôtka, Vrchárska

44. Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45
Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia ul., Ul. družby, F. Hečku

45. Dom kultúry Hradec, Pekná ulica 1
Družstevná, Južná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…