3. aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Vláda SR schválila tretiu aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra dňa 31. mája 2023.

Tretia aktualizácia upravuje:

 • Informácie o pokroku v procese prípravy Programu Slovensko vrátane Plánu spravodlivej transformácie, ktoré sú dôležitým zdrojom financovania Akčného plánu v programovom období 2021 – 2027.
 • Zohľadnenie aktualizácie jednotlivých kapitol na základe pripomienok a vstupov zainteresovaných strán.
 • Informácie týkajúce sa zdrojov financovania z Programu Slovensko, ako aj iných zdrojov financovania.
 • Aktualizáciu zásobníka indikatívnych projektových zámerov na základe vstupov zainteresovaných strán.
 • Aktualizáciu uzatvárania ťažobných polí v HBP.

2. aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Vláda SR 12. januára 2022 schválila druhú Aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

Druhá aktualizácia upravuje:

 • Opatrenia adresujúce kvalitu železničnej infraštruktúry, asanáciu a rekultiváciu odkalísk, zriadenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky, stav ciest II. a III. triedy, ako aj odhadovaný termín výstavby ciest R2.
 • Riešenie výroby a dodávky tepla v regióne, v rámci ktorého bol zohľadnený výber nového dodávateľa centrálneho zásobovania teplom. Harmonogram projektu predpokladá technické ukončenie inštalácie výrobnej a distribučnej technológie v máji 2023.
 • Informácie týkajúce sa zdrojov financovania pripravovaného Programu Slovensko a iných zdrojov financovania.
  Zohľadnenie oficiálneho zriadenia Fondu spravodlivej transformácie ako jedného z potencionálnych zdrojov financovania časti opatrení Akčného plánu.
 • Zohľadnenie schválenia Plánu spravodlivej transformácie zo strany EK ako nevyhnutej podmienky čerpania prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie.

1. aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Vláda SR 7. januára 2021 schválila prvú Aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

Prvá aktualizácia upravuje:

 • Opatrenia adresujúce verejnú osobnú dopravu, indikatívne projekty v rámci rozvoja a rekonštrukcie ciest I. triedy a v rámci zlepšenia a rozvoja železničnej infraštruktúry, stavu ciest II. a III. triedy, ako aj rýchlostných ciest R2 a rozvoj udržateľného tepelného hospodárstva v regióne.
 • Riešenie výroby a dodávky tepla v regióne, v rámci ktorého bolo predmetom aktualizácie posudzovanie návrhov vykurovania zo strany zainteresovaných spoločnosti.
 • Inštitucionálne zabezpečenie implementácie Akčného plánu prostredníctvom začlenenia tohto dokumentu do Plán spravodlivej transformácie, ktorý bude realizovaný prostredníctvom Fondu spravodlivej transformácie.
 • Zohľadnenie vyčlenenia časti finančných prostriedkov pre región horná Nitra v rámci novovzniknutého Fondu spravodlivej transformácie.

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Materiál „Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra“ predkladal na rokovanie vlády Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na základe úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 580/2018 k problematike transformácie regiónu Horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. Vláda SR ho schválila dňa 3. júla 2019.

Návrh Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra bol pripravený s Európskou komisiou – Službou na podporu štrukturálnych reforiem (EC SRSS) ako súčasť projektu Transformácia uhoľného regiónu Horná Nitra, ktorý dodala spoločnosť PwC pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Trenčiansky samosprávny kraj.

Projekt bol oficiálne zahájený 17.10.2018 na úvodnom stretnutí, ktoré sa konalo v Trenčíne. Projekt začal analýzou súčasného stavu regiónu Horná Nitra v súvislosti s transformáciou z uhoľnej ekonomiky, ktorá zahŕňala preštudovanie dokumentov, správ a analýz, ktoré boli už k tejto téme spracované, preštudovanie medzinárodnej praxe a analýzy týkajúcich sa transformácie uhoľných regiónov vo svete, analýzu štatistických dát (demografia, ekonomiky, infraštruktúra, životné prostredie, energetika) a analýzu relevantnej legislatívy a regulácií.

Po sfinalizovaní analýzy súčasného stavu bolo zorganizovaných niekoľko veľkých pracovných stretnutí v regióne hornej Nitry k prediskutovaniu hlavných tém a rámcovej vízie regiónu do budúcnosti. Hlavné témy akčného plánu boli pretransformované do jeho 4 pilierov – 1) Mobilita a prepojenosť regiónu, 2) Ekonomika, podnikanie a inovácie, 3) Udržateľné životné prostredie a 4) Kvalita života a sociálna infraštruktúra. Pracovné stretnutia boli organizované v zmysle bottom-up princípu, t.j. prístup zdola nahor, čiže zo spodnej úrovne organizačnej hierarchie smerom hore.

Akčný plán rozčlenil základné piliere na priority a opatrenia. Popisuje zdôvodnenie zahrnutia každého z pilierov, sumarizuje východiskovú situáciu a želaný cieľový stav v rámci každého piliera a popisuje ciele jednotlivých opatrení. Súčasťou tvorby akčného plánu bol tiež zber potenciálnych indikatívnych projektov s cieľom zistiť záujem o realizáciu projektov, ktoré by mohli byť súčasťou akčného plánu, zistiť potenciálnych nositeľov projektov, a tiež analyzovať, ako tieto indikatívne projekty pomáhajú napĺňať ciele jednotlivých pilierov, priorít a opatrení akčného plánu.

Dokument analyzuje aj možnosti financovania jednotlivých opatrení akčného plánu z viacerých zdrojov, vrátane dostupných fondov EÚ v programovom období 2014-2020 a v nasledujúcom programovom období, centrálne riadených fondov EÚ, národných fondov a iných zdrojov financovania.

Vypracovaniu Akčného plánu predchádzalo 17 veľkých pracovných stretnutí, z toho 3 rokovania s Európskou komisiou, 7 stretnutí Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, množstvo menších rokovaní expertných pracovných skupín na Hornej Nitre, ako aj návštev jednotlivých zainteresovaných subjektov zo strany spoločnosti PwC ako spracovateľa akčného plánu. Uskutočnili sa aj nespočetné neformálne pracovné stretnutia, či už na úrovni samospráv, ale aj na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Uskutočnilo sa 5 podujatí pre verejnosť, tzv. verejné híringy, v Handlovej, Novákoch, Bojniciach, Prievidzi a Partizánskom, na ktorých bol predstavený akčný plán širokej verejnosti a na ktorých ho bolo možné aj priamo pripomienkovať. V mesiacoch apríl a máj 2019 sa konali dve kolá neformálnych pripomienok členmi Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, ktorá je postavená na participatívnom princípe. V rámci všetkých týchto rokovaní a stretnutí prišlo 150 pripomienok od 20 zainteresovaných subjektov (neformálne pripomienkovania). Všetky adekvátne pripomienky, podnety a návrhy boli zapracované.Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry v stredu 10. januára predstavili na pracovnom stretnutí zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Vytvorenie dokumentu z lokálnej úrovne navrhne konkrétne opatrenia pri očakávanej transformácii hospodárstva a určí ich priority.

Zdroj: Predkladacia správa k materiálu na rokovanie Vlády SR