19. Apr 2012 13:04

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečných látok z komunálneho odpadu je v meste Prievidza realizovaný ako mobilný zber priamo od obyvateľov a vykonáva ho zberová spoločnosť DETOX, s. r. o., Banský Bystrica.

Je preto potrebné odovzdať odpad osobne s udaním údajov o mene a bydlisku obyvateľa. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu.

Nebezpečný odpad – taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

Nebezpečné látky z komunálneho odpadu zbierané:

– Obaly obsahujúce nebezpečné látky,
– Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
– Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
– Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
– Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
– Oleje a tuky iné ako jedlé,
– Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
– Detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
– Cytotoxické a cytostatické liečivá,
– Batérie a akumulátory,
– Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,
– Drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Ostatné zbierané odpady:

– Opotrebované pneumatiky,
– Jedlé oleje a tuky,
– Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné,
– Detergenty iné,
– Cytotoxické a cytostatické liečivá iné,
– Batérie a akumulátory iné,
– Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné.

Určité druhy nebezpečných látok z komunálneho odpadu je možné odovzdať aj v zbernom dvore spoločnosti TEZAS, spol. s r. o. na Garážovej ulici, druh odpadu konzultujte na č. tel.: 5422811, 5422220.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.