16. Dec 2009 11:04

Zastupiteľstvo sa opäť venovalo dostavbe Titaniku

Posledné tohtoročné rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v utorok 15. decembra, tentoraz však z dôvodov krízy bez slávnostnej časti. V jeho úvode poslanci schválili vyhodnotenie uznesení mestského zastupiteľstva a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok budúceho roka.

V rámci tretej úpravy rozpočtu mesta na rok 2009 poslanci schválili zvýšenie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti o 851 372 eur, teda o sumu, ktorú tvorí decembrový doplatok z rezortného ministerstva pre oblasť školstva vo výške cca 170 tis. eur, 200 tis. eur za predaj pozemkov od Slovenského pozemkového fondu a ďalšie finančné prostriedky od štátu vo forme časti nevyplatených podielových daní. Z dôvodu stále neukončeného vykupovania pozemkov a majetkovoprávneho vysporadúvania poslanci schválili predĺženie termínu na výstavbu krematória, ktoré bude súčasťou nového cintorína na ceste Pod Banskou a to do 31. 12. 2011. Po diskusii, vyhradenej občanom, do ktorej sa prihlásili traja občania, poslanci schválili návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských, základných školách, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, ako aj v školských jedálňach pri materských a základných školách. Schválili aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 106/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2010, predstavujúcej 88,5 % nákladov, ako aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa v meste stanovujú školské obvody. V zmysle novely zákona o odpadoch v časti separovaného zberu poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 105/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta. (Všetky schválené materiály sa nachádzajú na stránke mesta www.prievidza.sk.) Mestské zastupiteľstvo schválilo aj návrh súkromného investora, ktorý má záujem o výstavbu bytov v zmysle Informačného memoranda na výstavbu bytov v Prievidzi v lokalite sídliska Zapotôčky. Na pozemku medzi ulicami Bendíka, Dobšinského a Základnou školou na Ul. Dobšinského by mal byť postavený bytový objekt so 16 samostatnými bytovými jednotkami. Investor sa zaviazal vybudovať aj parkovacie plochy, príjazdové cesty, chodník zo zámkovej dlažby pozdĺž nového objektu a drevené zariadenia pre deti (preliezačku a hojdačku) ako aj osadiť dva basketbalové koše na voľnej jestvujúcej asfaltovej ploche. V rámci ďalšieho programu rokovania poslanci schválili návrh na vyradenie hmotného majetku mesta a schválili jednu žiadosť o kúpu pozemku pod bytovým domom. Neschválili žiadosť Petra Horvátha o o kúpu časti pozemkov na sídlisku Zapotôčky na vybudovanie detských zariadení z dôvodu bezprostrednej blízkosti tohto pozemku pri pohostinských zariadeniach.
Poslanci si opäť po niekoľkých mesiacoch vypočuli informácie o aktuálnom stave dostavby a rekonštrukcie Regionálneho obchodného centra (Titaniku), ktoré im predložil predseda predstavenstva R.O.C., spol. s r.o. Ing. Vladimír Podoliak. Zdôraznil, že v rámci II. etapy dostavby objektu je realizovaná komerčná i kultúrno-spoločenská časť objektu. V rámci komerčnej časti investor v roku 2009 preinvestoval 1,2 mil. eur, táto investícia sa čoskoro prejaví aj na vonkajšej úprave objektu. Časť objektu, určená na kultúrno-spoločenské účely, je v súčasnosti zrealizovaná len sčasti – z 3100 m2 je hotových takmer 650 m2 s tým, že hotové sú všetky obslužné priestory. Ďalších cca 1100 m2 je v štádiu budovania hrubej stavby a ďalších cca 1300 m2 predstavuje plochu, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu medzi mestom Prievidza a spoločnosťou R.O.C. Zmluva o prenájme by mala byť do konca roka 2009 podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Od podpisu zmluvy bude objekt definitívne staticky doprojektovaný tak, aby bol do konca roka 2010 zrealizovaný a odovzdaný do užívania. V súčasnosti sa podľa informácií investora začalo aj s realizáciou projektov na podzemnom parkovisku, ktoré bude súčasťou objektu Investor opätovne potvrdil záujem zachovať zeleninovú tržnicu aj po dobudovaní objektu. Predaj čínskeho tovaru v takom režime, v akom sa realizuje v súčasnosti, teda v okolí objektu, po jeho dobudovaní už existovať nebude.
V závere rokovania mestského zastupiteľstva primátor mesta Ing. Ján Bodnár oboznámil poslancov s harmonogramom rokovaní na prvý polrok 2010, pričom poslanci sa na svojich riadnych rokovaniach budú schádzať každý posledný utorok v mesiaci a to: 26. januára, 23. februára, 30. marca, 27. apríla, 25. mája a 29. júna 2010.
Keďže v rámci interpelácií sa neprihlásil žiadny z poslancov, primátor mesta v závere rokovania informoval poslancov o tom, že mesto Prievidza v poslednom období získalo dve Čestné uznania – jedno za kroniku mesta a druhé za najnovšiu reprezentatívnu publikáciu o meste Prievidza – mesto nášho srdca, ktorá uzrela svetlo sveta presne pred rokom. Následne poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…