31. Aug 2021 9:49

Zasadnutie MsZ - 30. august 2021

Na programe augustového rokovania MsZ v Prievidzi bola okrem iných bodov aj II. zmena rozpočtu.

Program
-Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.
-Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1. – 12./2020.
-Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 s výhľadom do roku 2030.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
-Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“.
-Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie 1. – 6./2021.
-Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021.
-Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2021.
-Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2021.
-Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2021.
-Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021.
-Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období.
-Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí).
-Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku miestnych komunikácii, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh zverenia novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre spol. SMMP s.r.o.
-Bod rôzne.
-Majetkovoprávne veci.

Podrobné materiály sú k dispozícii TU.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.