31. Aug 2021 9:49

Zasadnutie MsZ - 30. august 2021

Na programe augustového rokovania MsZ v Prievidzi bola okrem iných bodov aj II. zmena rozpočtu.

Program
-Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.
-Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1. – 12./2020.
-Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 s výhľadom do roku 2030.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
-Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“.
-Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie 1. – 6./2021.
-Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021.
-Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2021.
-Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2021.
-Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2021.
-Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021.
-Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období.
-Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí).
-Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku miestnych komunikácii, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh zverenia novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre spol. SMMP s.r.o.
-Bod rôzne.
-Majetkovoprávne veci.

Podrobné materiály sú k dispozícii TU.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…