13. Aug 2012 13:18

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5484-2012

Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) mesto Prievidza, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje verejnosť o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Anton Iliaš, Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno podal dňa 27. 07. 2012 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks ihličnatých stromov na pozemku parc. č. 590/1 (súkromný pozemok), k. ú. Veľká Lehôtka, vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu prípravy pozemku na výstavbu rodinného domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza alebo elektronicky na adresu: bozena.bernatova@prievidza.sk alebo beata.drozdova@prievidza.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…