19. Apr 2010 12:31

Z mimoriadneho rokovania poslancov mestského zastupiteľstva

S odvolaním sa na uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ) z 30. marca t.r. k otázke možností financovania mesta zvolal primátor Ján Bodnár mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Uskutočnilo sa v stredu 14. apríla 2010 za účasti 28 prítomných poslancov. Možnosti získania finančných prostriedkov vo výške 2,3 mil.

eur na uhradenie mimosúdneho vyrovnania sporu mesta so spoločnosťou THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica predložila vedúca ekonomického odboru mestského úradu Katarína Bašková. Jednou z nich bola ponuka indikatívneho úveru od komerčnej banky, druhou predaj majetku, ktorý mesto prenajíma spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH). Obidve tieto možnosti sa ukázali ako nereálne, pretože podľa neoficiálnych údajov komerčnej banky by bol úver pre mesto nevýhodný a z predaja majetku by mesto tiež nezískalo potrebnú sumu na vykrytie mimosúdnej dohody. Podľa informácií zástupcu spoločnosti PTH by mesto mohlo odpredať len majetok, ktorý je pre spoločnosť PTH zaujímavý, teda ten, ktorý nebude podliehať potrebe rekonštrukcie a hodnota tohto majetku predstavuje 155 811,42 eur.
Ako najvýhodnejšia sa napokon ukázala tretia možnosť, ktorá vyplynula zo spoločného rokovania vedenia mesta Prievidza s predstaviteľmi vedenia Hornonitrianskych baní Prievidza, (HBP) a.s., ktoré sa uskutočnilo začiatkom apríla t.r. HBP, a.s. ponúkli mestu prevzatie záväzku voči THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica vo výške 2,3 mil. eur (2,1 mil. eur výška istiny a súdne poplatky vo výške 200 tisíc eur), so splatnosťou po uplynutí 10 rokov od vyporiadania záväzku, s výškou ročného poplatku za prevzatie záväzku vo výške ročného EU-RIBO-ru, avšak s istými podmienkami. Tie sa majú viazať na zachovanie majoritného podielu mesta v PTH, a.s., neodpojenie sa od centrálneho tepelného zdroja, zachovanie súčasného systému zásobovania teplom z jestvujúceho zdroja ENO Nováky. Ďalšou podmienkou je, že prípadný predaj majetku mesta nebude mať vplyv na výšku majetkového podielu mesta v PTH, a.s. a pri prípadnej zmene zakladacej listiny a stanov spoločnosti PTH, a.s. nebude mesto hlasovať za zmenu týchto dokumentov, ktoré by mohli viesť k porušeniu vzájomne dohodnutých podmienok. Zároveň bolo dohodnuté, že podmienky pre uzatvorenie trojdohody s THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica o prevzatí záväzku a následnej dohody medzi mestom Prievidza a HBP, a.s. ohľadom splácania prevzatého záväzku budú schválené na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Odporúčacie stanovisko mestskému zastupiteľstvu na schválenie pôžičky od HBP, a.s. dala aj finančná komisia mestského zastupiteľstva, ktorej predseda Milan Dérer uviedol: „Táto možnosť bola z troch možností jednoznačne najvýhodnejšia a keďže mesto Prievidza v zmysle uznesenia MsZ musí v tomto roku v troch splátkach uhradiť spoločnosti THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica záväzok vyplývajúci z dohody o mimosúdnom vyrovnaní, a tieto peniaze sme v rozpočte na rok 2010 nemali, finančná komisia odporučila poslancom schváliť pôžičku od Hornonitrianskych baní Prievidza.“ Poslanci počtom hlasov 28, teda jednomyseľne, uznesením schválili uzatvorenie zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou HBP, a.s. na prevzatie záväzku voči THM Inkasná, s.r.o Banská Bystrica.

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…