24. Feb 2016 8:32

Výzva na voľby členov rád školy a školských zariadení

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyzýva riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na voľby členov rád škôl a školských zariadení.

Voľby členov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia určí miesto, dátum a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomne oznámi zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy alebo školského zariadenia.

Celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…