23. Jul 2012 10:33

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájom nehnuteľného majetku - autobusová stanica

Predmet obchodnej verejnej súťaže: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: - pozemky: parcela č. 1184/81 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, parcela č. 2374/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1546 m2 (bez prenajatej plochy pre taxislužbu), t. j. pozemky spolu vo výmere 1573 m2.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…