13. Dec 2012 13:14

Voľba hlavného kontrolóra mesta Prievidza

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom zasadnutí dňa 11.12.2012 uznesením číslo 376/12 schválilo:

a) v zmysle § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza na deň 29.1.2013 na zasadnutí MsZ v Prievidzi,

b) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov MsZ v Prievidzi,

c) právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie na rokovaní MsZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút,

d) náležitosti prihlášky:
• osobné údaje kandidáta
• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods.(1) a (2) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza,
• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

e) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: ukončené minimálne stredné vzdelanie,

f) termín ukončenia podávania prihlášok: 14.1.2013 do 15.00 h,

g) miesto a spôsob odovzdania prihlášok: kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,

h) pracovnú komisiu zloženú z poslancov MsZ a zamestnancov mesta: predsedníčka – JUDr. Katarína Macháčková, členovia: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Norbert Turanovič, JUDr. Róbert Pietrik, Helena Dadíková, MUDr. Dušan Magdin, Ing. Jana Michaličková, ktorá bude poverená kontrolou splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra,

i) s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 h s dňom nástupu do práce 1.2.2013.JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza
V Prievidzi 13.12.2012

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…