18. Sep 2012 8:12

Verejná vyhláška - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „Obytná záhrada – Karmel, Prievidza centrum“ – výzva na odstránenie nedostatkov

Dňa 17.7.2012 bola podaná mestu Prievidza ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len „stavebný úrad“) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby 16.7.2012 „Obytná záhrada – Karmel, Prievidza centrum“ v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2290/4, 2290/5, 2290/6, 2290/9, 2290/10, 2291/8, 2291/10, 2291/13, 2272 navrhovateľa MAGIC STYLE s.r.o., Lúčna ulica 4, 971 01 Prievidza prostredníctvom AZ REAL PD spol. s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…