17. Oct 2013 12:37

Verejná vyhláška - zateplenie bytového domu Nabr. sv. Cyrila

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo vlastníkov bytov Pod skalou, Nábrežie sv. Cyrila 41 - 43, Prievidza zast. Radovanom Richterom, Opatovce nad Nitrou č. 9 podal dňa 30.09.2013 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Zateplenie a obnova bytového domu – Nábr. Sv. Cyrila 41 – 43, Prievidza, s.č. 10362, 10424, 10617 na pozemku parc. č. 1840 v k.ú. Prievidza

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…