2. Aug 2012 10:03

Verejná vyhláška č. 2.4.3-04-4956/2012/II. - Oznámenie o začatí konania zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Mesto Prievidza ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…