31. Aug 2010 16:30

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Na augustovom rokovaní poslancov i naďalej rezonovala téma uplynulých povodní. Mesto za v rámci prevencie nebude spoliehať len na štátne inštitúcie, zariadilo sa zmluvou so SHMÚ. Poslanci schválili aj na nasledujúce volebné obdobie sedem volebných obvodov v meste a rovnaký počet poslaneckých kresiel – 31. Ostatné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v posledný augustový deň, bolo poznačené nedávnou mimoriadnou udalosťou – povodňovou vlnou, ktorá sa prehnala časťou regiónu hornej Nitry a zasiahla aj okresné mesto.

V diskusii, vyhradenej pre občanov, sa tejto téme venovali niekoľkí Prievidžania, pričom primátor mesta reagoval podrobne na ich podnety a otázky. Na otázku, ako je mesto do budúcnosti pripravené reagovať na podobnú situáciu, odpovedal, že ani šestnásť dní po udalosti mesto nedostalo od štátnych orgánov žiadne inštrukcie, ako v prípade podobnej prírodnej katastrofy postupovať. Mesto sa preto podľa primátora Bodnára zabezpečilo po svojej vlastnej línii. Uzatvorilo zmluvu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý bude operatívne prostredníctvom špeciálne zriadenej mailovej schránky informovať mesto o hydrologickej a meteorologickej situácii a o prípadnom blížiacom sa nebezpečenstve. Táto schránka je vytvorená na operačnom stredisku mestskej polície, ktoré je v nepretržitej 24- hodinovej prevádzke a je prepojená na primátora mesta, ako predsedu krízového štábu mesta, na viceprimátora mesta, prednostu mestského úradu, tajomníka mestského krízového štábu ako aj ďalších jeho členov. V súvislosti so škodami, ktoré povodeň v meste spôsobila, informoval primátor mesta o realizácii dočasného premostenia rieky Handlovka v smere od Ul. Rastislavova na Ul. J. Kalinčiaka pri Stavomontážach, ktoré na požiadanie mesta zrealizovala armáda Slovenskej republiky. O dočasné premostenie v tejto časti Handlovky požiadalo mesto Generálny štáb SR z dôvodu, že pôvodná lávka vedúca cez rieku bola úplne strhnutá a pred blížiacim sa začiatkom školského roka je jej vybudovanie vzhľadom na množstvo študentov, navštevujúcich Strednú združenú odbornú školu na Kalinčiakovej ulici, nevyhnutné. Dočasné premostenie zostane na mieste až do obdobia, kedy tu mesto nevybuduje novú lávku pre peších.
V rámci schváleného programu rokovania poslanci schválili vyhodnotenie uznesení od posledného rokovania mestského zastupiteľstva a bez pripomienok schválili niekoľko predkladaných správ: správu SAD Prievidza, a.s. o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza, správu spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. spravujúcej bytové i nebytové priestory mesta, správu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou Unipa, s.r.o. v oblasti verejného osvetlenia a športovísk, správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska mesta, správu o činnosti Zariadenia pre seniorov a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu, ako aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta. Všetky schvaľované správy boli za obdobie prvého polroka 2010 (v predkladanej podobe ich nájdete na stránke mesta www.prievidza.sk).
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samospráv, ktoré sa budú konať 27. novembra t.r., poslanci schválili návrh na určenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorý sa volí v týchto volebných obvodoch. Na volebné obdobie rokov 2010 – 2014 schválili rovnaký počet poslancov, ako doposiaľ, teda 31, ktorí budú v siedmich volebných obvodoch rozdelení v nasledovných počtoch: VO č. I. – Staré mesto, Žabník Necpaly – 13 825 obyvateľov – 8 poslancov, VO č. II. – sídlisko Píly – 10 053 obyvateľov – 6 poslancov, VO č. III. – Nové Mesto, Zapotôčky – 14 104 obyvateľov – 8 poslancov, VO č. IV. – Kopanice – 10 172 obyvateľov – 6 poslancov, VO č. V. – Veľká Lehôtka – 889 obyvateľov – 1 poslanec, VO č. VI. – Malá Lehôtka – 432 obyvateľov – 1 poslanec, VO č. VII. – Hradec – 707 obyvateľov – 1 poslanec.
Pred žiadosťami o zriadenie vecných bremien a žiadosťami o kúpu nehnuteľností schválili poslanci návrhy dodatkov k organizačnému a prevádzkovému poriadku, pracovnému poriadku, výstrojnému a výzbrojovému poriadku Mestskej polície v Prievidzi.
V bode „rôzne“ schválili žiadosť o zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 4000 eur na riešenie havarijnej situácie kotolne v Materskej škole na Ul. Benického.
Z dôvodu krátenia finančných prostriedkov pre Regionálnu televíziu Prievidza, s.r.o. ku ktorému došlo v dôsledku úsporných opatrení mesta v priebehu minulého kalendárneho roka, poslanci schválili po odporučení mestskej rady a masmediálnej rady mesta ako poradného orgánu primátora mesta, zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie aktuálnych informácií z mesta Prievidza z pôvodných 666 eur mesačne na sumu 1500 eur mesačne na obdobie od 1. septembra 2010 do konca tohto kalendárneho roka. V závere rokovania poslanci schválili 94 tisíc eur z rezervného fondu mesta na likvidáciu výdavkov mesta v súvislosti s povodňami a ďalších 94 tisíc eur z fondu rozvoja mesta na likvidáciu výdavkov spôsobených povodňami v predškolských a školských zariadeniach, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Po interpeláciách poslancov primátor mesta rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. Najbližšie s poslanci stretnú na riadnom rokovaní 28. septembra 2010.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…