4. Jun 2012 7:01

Siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva

V utorok 29. mája 2012 zasadalo siedmykrát v tomto roku prievidzské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili štatút Rady mladých, vzali na vedomie správy o činnosti mestských organizácií a spoločností, a tiež hlasovali o znížení platu primátorky a odmien zástupcu primátorky. Po dlhej diskusii bol stiahnutý návrh na vypovedanie zmluvy so spoločnosťou Tezas.

Okrem internej smernice IS 70- Štatút rady mladých bol schválený aj Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza, ktorým bola medzi výlepné plochy na území mesta Prievidza pridaná plocha na Nábreží sv. Cyrila pri predajni zeleniny.

Poslaním Rady mladých je najmä zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí do veku 30 rokov s orgánmi mesta. Skupina zvolených mladých ľudí má napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov.

Poslanci MsZ v ďalšom programe rokovania zobrali na vedomie správy o činnosti neziskovej organizácie Harmónia, n. o., spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. a spoločnosti SMMP s. r. o. za rok 2011 a tiež Výročnú správu spoločnosti BIC Prievidza, s.r.o. za rok 2011.

Pripomienky k parkovaniu

V rámci priestoru diskusie pre obyvateľov vystúpil obyvateľ mesta s pripomienkami k pripravovanému systému parkovania. Na ďalšiu zo série diskusií k téme parkovania boli preto prizvaní aj zástupcovia bytových spoločenstiev z centrálnej zóny mesta. Všetkými požiadavkami k téme parkovania sa vedenie mesta bude zaoberať.

Jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo radnica chce pristúpiť k spoplatneniu parkovania v centre mesta je najmä skutočnosť, že za ostatných sedem rokov narástol počet vozidiel v okrese z 35 637 vozidiel v roku 2003 na 55 999 v roku 2010, teda o takmer 60%. Problém s nedostatkom parkovacích plôch v meste je jedným z najväčších problémov, s ktorým mesto Prievidza musí zápasiť za posledné roky.

Diskusia o vypovedaní zmluvy so spoločnosťou Tezas

Na programe zastupiteľstva v bode Rôzne bol aj návrh výpovede zmluvného vzťahu so spoločnosťou TEZAS. Hlavným dôvodom, prečo sa vedenie mesta rozhodlo pristúpiť k vypovedaniu komisionárskej zmluvy, boli viac ako rok trvajúce neúspešné rokovania o možnostiach prehodnotenia cien služieb, ktoré pre mesto Prievidza na základe nej spoločnosť TEZAS vykonáva. Vedeniu mesta sa pritom vo viacerých prípadoch potvrdilo, že pri realizácii viacerých služieb inými spoločnosťami bolo možné dosiahnuť významné úspory.

Podľa interných i externých právnych analýz došlo vo viacerých prípadoch k porušeniu zmluvy v ustanoveniach, ktoré môžu byť dôvodom na jej vypovedanie. Vedenie mesta chcelo vypovedaním zmluvy vytvoriť priestor na zníženie cien služieb už pred 31. decembrom 2016, kedy má uplynúť súčasný zmluvný vzťah.

Po viac ako dvojhodinovej diskusii konatelia spoločnosti TEZAS spol. s.r.o. prisľúbili, že znížia zmluvne dohodnuté ceny a prispôsobia sa cenám, ktoré vzídu z prieskumu trhu. Následne primátorka mesta tento návrh z programu stiahla.

Plat primátorky sa znížil

Poslanci MsZ schválili úpravu platu primátorky mesta, odmeny zástupcu primátorky mesta a platu hlavnej kontrolórky mesta v súvislosti so znížením počtu obyvateľov mesta Prievidza. Zastupiteľstvo neschválilo vedeniu mesta žiadne odmeny. Primátorka mesta má po úprave plat 3 635 eur mesačne.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 26.6. 2012. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete tu.

Podrobný program, materiály, uznesenia, hlasovania a dochádzka poslancov

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…