3. Sep 2021 10:16

Schválená II. zmena rozpočtu mesta Prievidza

K návrhu II. zmeny rozpočtu mesta v roku 2021 dochádza na základe aktualizovaných požiadaviek správcov rozpočtových prostriedkov, na základe predpokladaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov. V II. zmene rozpočtu mesta sa celkové príjmy a výdavky mesta znižujú o rovnakú sumu 281 224 € a rozpočet mesta bude po schválení II. zmeny vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 46 667 302 €.

Bežné príjmy sa zvyšujú
Dochádza k zvýšeniu bežných príjmov o 167 840 €. Medzi hlavné faktory zvýšenia patrí napr. vyšší príjem dane z nehnuteľnosti o 60 000 €, na základe predpisu miestnych daní a poplatkov a očakávanej skutočnosti plnenia príjmov. Taktiež sa zvyšuje príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 150 000,- €, na základe predpokladaného plnenia príjmov, po zohľadnení zvýšených sadzieb poplatkov.

Príjmy sú nižšie z dôvodu napr. neschválených žiadostí na financovanie projektov. Na strane druhej sme zaznamenali zvýšený transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o viac ako 75 tisíc eur, ktorý pozostáva napr. z dotácie pre Harmóniu, n.o. alebo z príspevku na učebnice pre základné školy. Medzi dobré správy nášho rozpočtu radím aj zníženie použitie rezervného fondu o viac ako 340 tisíc eur, čím sa jeho zostatok navýši a bude vo výške takmer jeden milión eur. Len priblížim, že rezervný fond predstavuje peniaze, ktoré môžeme použiť na financovanie vybraných investícií v budúcnosti. Taktiež dávame viac ako 230 tisíc eur na strane bežného rozpočtu do Zariadenia pre seniorov na jeho dofinancovanie.

Medzi dobré správy v II. zmene rozpočtu patrí zvýšený transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o viac ako 75 tisíc eur, ktorý pozostáva napr. z dotácie pre Harmóniu, n.o. alebo z príspevku na učebnice pre základné školy.

Bežné výdavky rozpočtu
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa bežné výdavky zvyšujú o 127 988 €. Medzi hlavné faktory patrí zvýšenie výdavkov za tovary a služby Biodegradovateľné vrecká (zber BRKO – príspevok z environmentálneho fondu) vo výške 54 064,-€. Taktiež dochádza k zvýšeniu výdavkov na Zariadenie pre seniorov o 233 300,- €. Táto suma pozostáva z kompenzácie výpadku vlastných príjmov vo výške 145 000,- €, z dôvodu neobsadzovania voľných miest, na základe plánovanej rekonštrukcie v zariadení, a zo zvýšenia o 68 300,- €, z dôvodu dofinancovania osobných nákladov, v súvislosti s riešením mimoriadnej situácie Covid-19 ako aj zo zvýšenia o 20 000,- € na realizáciu opatrení vyplývajúcich z kontroly v zariadení.

Kapitálové príjmy a výdavky klesnú
II. zmena rozpočtu musí reflektovať na zníženie kapitálových príjmov spolu o 137 000 €. Hlavným dôvodom je, že mestu nebola podporená žiadosť o poskytnutie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu, z Fondu na podporu športu na „Rekonštrukciu palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“. K neschváleniu žiadosti došlo vzhľadom na vysoký počet uchádzačov a nízku alokovanú sumu dotácie. S tým je automaticky spojený pokles kapitálových výdavkov o 260 212 €.

Očakávaný stav vo fondoch mesta k 31. 12. 2021
Zmenou rozpočtu dochádza k zníženie použitia rezervného fondu o viac ako 340 tisíc eur, čím sa jeho zostatok navýši a bude vo výške takmer jeden milión eur. rezervný fond predstavuje peniaze, ktoré môžu byť použité na financovanie vybraných investícií v budúcnosti. Dochádza k zvýšeniu použitia Fondu rozvoja bývania vo výške 30 000 €. Táto čiastka bude použitá na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…