30. Mar 2021 11:09

Rokovanie MsZ Prievidza: 29. marec 2021

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) rokovali dňa 29. marca 2021 formou videokonferencie. Na programe boli viaceré dôležité body.

Na programe marcového MsZ boli nasledovné body:
-VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 3 VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“.
-IS č. 114 – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza.
-Návrh spol. SMMP, s.r.o., na schválenie zmeny zakladateľskej listiny.
-Informácia o zúžení a zmene nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 15.
-Návrh spol. SMMP, s.r.o., na schválenie zvýšenia základného imania.
-Návrh zmeny výšky nájomného za užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta. Prievidza na Ciglianskej ceste v Prievidzi.
-Rozšírenie územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky.
-Zmena celkového rozpočtu projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi“.
-Zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a o porušení povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára.
-Majetkovoprávne veci. Predmetom uvedeného bodu bolo aj schválenie zámeny majetku medzi mestom Prievidza a Trenčianskym samosprávnym krajom.

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…