Názov: Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza

Zmluva: uzatvorená v roku 2020

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu je 494 609,89 € z čoho 469 879,40 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 24 730,49 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: V rámci projektu budú realizované úpravy objektu MŠ na Ulici A. Mišúta za účelom prispôsobenia technických požiadaviek pre stavbu užívanú ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Nutnosťou je realizácia prístavby kočikárne. Zrealizujú sa stavebné úpravy za účelom úspory energií a zabezpečenia bezporuchovej prevádzky vnútorných inštalácií. Dispozičné členenie každej triedy je riešené vstupom do šatne, kde budú umiestnené skrinky a prebaľovacie pulty. Zo šatne je prístupné priechodné sociálne zázemie s umiestnenými WC a umyváreň. Z umyvárne je plynulo riešený priamy prechod do dennej miestnosti s odpočivárňou. Z tohto centrálneho priestoru sa prechádza do ďalších priestorov ako sklad hračiek, prípravňa jedál, izolačka s okienkom na vizuálnu kontrolu umiestneného dieťaťa, terasa. Z priestoru detskej šatne je prístupná miestnosť šatne sestier vrátane samostatného hygienického vybavenia. Príprava jedál je realizovaná v priľahlom hospodárskom pavilóne a prepravovaná do prípravne jedál jednotlivých tried, kde sa jedlo servíruje. Súčasťou projektu je úprava detského ihriska s umiestnením herných prvkov a dotvorenie priestoru novou výsadbou. Hlavný cieľ projektu je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce a vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov komplexne doriešiť starostlivosť o deti v predškolskom veku na území mesta. Hlavný očakávaný prínos je nové zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku na území mesta Prievidza s kapacitou jaslí 20 detí. Zníženie ročnej spotreby energie vo verejných budovách o 58 140 kWh/rok a odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 28,1 t ekviv. CO2.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 10/2022
  • Predbežný termín ukončenia realizácie projektu: 04/2023

Užitočné odkazy:

Poslanci odsúhlasili zámer zriadenia detských jaslí | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Informácia k projektu: Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Zmluva na výstavbu detských jaslí je podpísaná | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Prievidza plánuje vybudovať mestské jasle – 24hod.sk

Reportáž k investícii