Názov: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza

Zmluva: uzatvorená v roku 2019

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: Predpokladaná suma prác potrebných na rekonštrukciu prvej časti bola zmluvne stanovená vo výške 471 805,80 € s DPH. Čiastka bola plne hradená z rozpočtu mesta. Na tieto práce nebolo možné získať nenávratné finančné zdroje. Zazmluvnená cena druhej časti prác bola stanovená na sumu 648 001,02 € s DPH. Na uvedený projekt mesto získalo finančné prostriedky z príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 369 375 €.

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v meste Prievidza. V projekte sa budú realizovať aktivity ako stavebno-technické úpravy existujúcich objektov na rozšírenie kapacít v existujúcich priestoroch, stavebno-technické úpravy areálu materskej školy pozostávajúce z výstavby hracej betónovej plochy, spojovacích chodníkov a vonkajšieho hracieho príslušenstva. Súčasťou projektu je aj obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy, ktoré bude pozostávať z nákupu potrebného interiérového vybavenia pre deti a doplnenia chýbajúceho vybavenia potrebného pre zvýšenie kvality procesu predprimárneho vzdelávania. V projekte sa počíta so zateplením vonkajších plášťov budov materskej školy a výmeny okien, čím dôjde k zvýšeniu ich energetickej hospodárnosti. Hlavným cieľom investícií je zvýšenie kapacity v materskej škole a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania. Po rekonštrukcii materskej školy sa navýši kapacita oproti súčasnému stavu o 20 detí, čo predstavuje otvorenie jednej novej triedy.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2020
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2020

Užitočné odkazy:

Rekonštrukcia MŠ M. Mišíka v realizácii | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii
Reportáž k investícii
Reportáž k investícii