13. Sep 2010 10:54

Prievidza zaznamenala úspech v oblasti podpory ochrany prírody

Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2010 za medzinárodný rok biodiverzity. V mnohých európskych krajinách sa organizovalo množstvo podujatí zameraných na podporu ochrany biodiverzity. Na Slovensku sa nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum pripojila k medzinárodnému projektu „Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach – Európska cena Hlavné mesto biodiverzity“, ktorý sa okrem Slovenska realizuje v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Španielsku.

Jednou z aktivít projektu je podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity prostredníctvom súťaže „Hlavné mestá biodiverzity“. V roku 2010 sa do projektu celkovo zapojilo 210 samospráv, z toho na Slovensku bolo oslovených 139 miest, z ktorých podmienky účasti splnilo 20 miest. Na zapojenie sa do súťaže postačovalo vyplnenie a predloženie dotazníka, ktorý pokrýval 5 nasledujúcich oblastí: územná a druhová ochrana, zeleň v sídle, voda, lesy a poľnohospodárstvo, plánovacie nástroje a organizácia, vzťahy s verejnosťou a environmentálne vzdelávanie s celkovo 31 otázkami a 10 ukazovateľmi. Zároveň bolo možné v každej z uvedených tém uviesť dva projekty, ktoré mesto v danej oblasti realizuje. Počet bodov, ktoré jednotlivé mestá mohli získať, bol daný súčtom bodov za odpovede v dotazníku a za predložené projekty, ktoré hodnotil Národný poradný výber. Súťažilo sa v troch veľkostných kategóriách, podľa počtu obyvateľov. V kategórii miest s počtom obyvateľov nad 50 tisíc, sa po Nitre a Trnave na treťom mieste umiestnila metropola hornej Nitry – Prievidza. Diplom za umiestnenie v súťaži prevzala vo štvrtok 9. septembra t.r. referentka životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi Ing. Božena Bernátová, ktorá za mesto spracovávala potrebné podklady.
Súťaž sa bude realizovať aj v roku 2011, pričom sa predpokladá nielen obmena dotazníka o iné témy z oblasti biodiverzity, ale do súťaže sa budú môcť zapojiť nielen mestá, ale aj všetky slovenské obce.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…