12. Jul 2011 5:45

Povinnosti právnických a fyzických osôb do 31.júla 2011

Mestský úrad Prievidza, oddelenie daní a poplatkov upozorňuje obyvateľov na povinnosti splátok do 31. júla 2011. Do toho dátumu je potrebné uhradiť II. splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zaplatiť II.

splátku dane za psa a II. splátku dane za nevýherné hracie prístroje.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…