10. Jan 2012 11:45

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v mesiaci január 2012

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v mesiaci január 2012.

A- Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2012 majú :

právnické osoby a fyzické osoby v prípade, ak v roku 2011 nadobudli do vlastníctva nehnuteľný majetok alebo nastali zmeny v doterajšom stave ich nehnuteľného majetku (napr. kúpa, darovanie, osvedčenie o dedičstve, predaj, kolaudácia stavby, stavebné povolenie ).

-daňovníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na oslobodenie od platenia dane ( vek nad 70 rokov alebo hmotná núdza ), v prípade, že už z tohto dôvodu mali priznané oslobodenie, tak daňové priznanie nepodávajú ( pri hmotnej núdzi doložia doklady preukazujúce tento nárok na rok 2012 ).

Tlačivá na podanie daňového priznania sú k dispozícií na Mestskom úrade Prievidza, oddelení daní a poplatkov ( II. poschodie ), resp. na internetovej stránke Ministerstva financií SR. Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť Doplnok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 85/2005 o miestnych daniach, ktorým došlo k zmenám sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2012. Toto nariadenie v znení doplnkov 1 až 7 je zverejnené na internetovej stránke mesta a sadzby daní sú určené v prílohe č. 1.

B -Zaplatiť daň za psa :

– sadzba dane za psa chovaného mimo bytového domu ( rodinný dom, firemný areál ) je 15 € a daňovník je povinný ju zaplatiť naraz do 31 .1.2012 na variabilný symbol uvedený v platobnom výmere, ktorým mal daň vyrubenú na základe prihlásenia psa do evidencie.

– sadzba dane za psa chovaného v bytovom dome je 40 € a daňovník ju môže zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach, I. splátka do 31.1.2012 a II. splátka do 31.7.2012 na variabilný symbol uvedený v platobnom výmere, ktorým mal daň vyrubenú na základe prihlásenia psa do evidencie.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 85/2005 v znení doplnkov 1 až 7 s účinnosťou od 1.1.2012 nastali zmeny v nároku na oslobodenie od platenia dane, resp. zníženie dane za psa, pričom:

-nárok na oslobodenie od dane majú osamelo žijúce osoby vo veku nad 65 rokov.

-nárok na 50 % zníženie dane majú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

-nárok na 25 % zníženie dane majú osoby, ktoré chovajú psa nadobudnutého z Útulku v Prievidzi.

-jednorazové zníženie dane o 10 € sa poskytne za psa označeného čípom.

Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné uplatniť do 31.1.2012.

C- Zaplatiť daň za nevýherné hracie prístroje.

Viac informácií o daniach a poplatkoch sa dočítate tu.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…