13. Jun 2017 6:31

Poľnohospodárske pozemky musia ich vlastníci a užívatelia pravidelne kosiť

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.

V poslednom období bolo zaznamenané zvýšené zaburiňovanie poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníkov respektíve užívateľov týchto pozemkov. Aby sa predišlo zaburiňovaniu pozemkov, pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Prievidza upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby dodržiavali ustanovenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Musia zabezpečiť také oparenia, aby nedochádzalo k rozširovaniu burín, znamená to, že sú povinní pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením.

Podľa prievidzského okresného úradu treba pozornosť venovať aj zaburineným nepoľnohospodárskym pozemkom vo vlastníctve obcí. Spolu s poľnohospodárskymi podnikmi netreba zabúdať ani na pozemky, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a štátnych majetkov, ako aj na poľnohospodárske pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania v zmysle zákona o pozemkových úpravách.

Okresný úrad Prievidza bude vykonávať previerky plnenia spomínaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník alebo nájomca pozemkov dopúšťa priestupku, za ktorý budú ukladané finančné sankcie.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…