26. Nov 2020 12:05

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Cieľom národného projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne.

Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Výsledkom projektu bude zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či k podnikaniu, čím bude projekt eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra
Kód projektu: 312031ASL5
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 3. Zamestnanosť
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03
Typ projektu: Národný projekt
Termín realizácie: 08/2020 – 11/2023
Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri projektu:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s.
Mesto Handlová
Mesto Prievidza
Mesto Nováky

Viac na www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk.

Obrázok od mohamed Hassan z Pixabay

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.