12. Apr 2021 6:50

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ

Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2021/2022 sa koná v dňoch od 03. do 05. mája 2021 v čase od 8:00 do 16:30 hod v priestoroch jednotlivých materských škôl:

Materská školy, Ul. P. Benického 154/1, Prievidza

Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza

Materská škola, Ul. A. Mišuta 731/2, Prievidza

Materská škola, Športová ul. 134/34, Prievidza

Materská škola, Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza


Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza

Materská škola, Ul. M. Gorkého 223/2, Prievidza


Materská škola, Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza

Materská škola, Ul. J. Matušku 759/1, Prievidza

Základná škola s materskou školou, Ul. P.Dobšinského 746/5, Prievidza

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ul.206/37, Prievidza


Všeobecné informácie k prijímaniu žiadostí do MŠ

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Žiadosť o prijatie do MŠ :

2. Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúča sa podanie žiadosti elektronickou formou, prípadne iným spôsobom s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, teda podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

3. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné, teda každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, musí zákonný zástupca prihlásiť na plnenie predprimárneho vzdelávania. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
IS 115 O spádových materských školách:

5. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Kompletné informácie ohľadom predprimárneho vzdelávania:
https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

V prípade nutnosti môže zákonný zástupca vo veci prijímania detí do MŠ kontaktovať zamestnankyne školského úradu na telefónnom čísle 046/ 51 79, kl. 414, 415, mobil: 0904 752 672 alebo e-mailom: beata.jelacicova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…