13. Oct 2020 13:20

Pandémia ochorenia COVID-19: Opatrenia v meste Prievidza

AKTUALIZOVANÉ 23.10.2020. Mesto Prievidza v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie a vyhláseným núdzovým stavom informuje o aktuálnych opatreniach na ochranu verejného zdravia vyplývajúcich z uznesení Vlády SR, Opatrení ÚVZ SR a opatreniach prijatých miestnou samosprávou.

ODKAZY NA AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 na jednom mieste (Poznámka: Očakávame, že podrobnejšie nové opatrenia vydá Úrad verejného zdravotníctva SR v pondelok 26. októbra 2020.)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

Uznesenie vlády č. 587 z 30. septembra 2020 k zákazu zhromažďovania v počte nad 6 osôb

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu
Podľa Uznesenia vlády SR č. 678, ktorým sa rozšírili opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu, vláda na území okresu Prievidza (aj na území všetkých okresov na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov, ktoré sú v špeciálnom režime) obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020.

Celoplošné testovanie na COVID-19
Vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 schválila Vláda SR. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má uskutočniť od 30. októbra do 1. novembra 2020 a od 6. do 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Podrobnejšie informácie sme uverejnili tu. Ďalšie informácie o celoštátnom testovaní nájdete na webovej stránke www.somzodpovedny.sk.

Ak máte záujem vypomôcť ako administatívny pracovník alebo dobrovoľník v Prievidzi, prosíme vyplňte tento formulár na www.bit.ly/zodpovednaPD.
Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál, registrujte sa na portáli korona.gov.sk.

Obnova telefonickej informačnej služby
Mesto Prievidza obnovuje prevádzku telefonickej informačnej služby, určenej predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia mesta na čísle 0904 752 611 dostanú aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 v meste Prievidza. Linka je k dispozícii v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00.

Opatrenia v sociálnej oblasti
Už od 1. októbra 2020 je pozastavená činnosť a prevádzka všetkých denných centier pre seniorov a sociálno-integračného centra. Mesto Prievidza dočasne z preventívno-hygienických dôvodov, zameraných na ochranu prijímateľa sociálnej služby, neposkytuje možnosť osvedčovania dokladov v domácnostiach. V prípade potreby odporúčame obrátiť sa na notárske úrady.

Účasť na pohrebných obradoch v Prievidzi
Od 15. októbra na pohrebných obradoch v Prievidzi v Dome smútku na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi a domoch rozlúčky na území mesta Prievidza (Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka) podľa opatrenia Úrad verejného zdravotníctva nemôže počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 metrov štvorcových. To v praxi znamená, že v Prievidzi v Dome smútku môže byť prítomných maximálne 10 osôb a v domoch rozlúčky v štvrtiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka maximálne 6 osôb. V exteriéri tento limit neplatí. Je ale potrebné dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné.

V obradnej sieni len 7 osôb
Od 15. októbra 2020 sa môže obradu – sobáša v obradnej sieni mesta Prievidza zúčastniť najviac 7 osôb vrátane snúbencov, svedkov, matrikárky a sobášiaceho. Je to z dôvodu, že výmera podlahovej plochy obradnej miestnosti je 108,19 m2 a podľa opatrenia Úrad verejného zdravotníctva počet účastníkov takéhoto podujatia v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

Mestský úrad ostáva verejnosti prístupný
Režim fungovania mestského úradu zatiaľ ostáva rovnaký ako po zmenách v septembri tohto roka. Úrad je pre verejnosť sprístupnený vo všetky pracovné dni v týchto časoch:
pondelok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
utorok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
streda od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
štvrtok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
piatok od 7:30 do 12:00
V čase od 12:00 do 13:00 je prestávka na vykonanie dezinfekcie priestorov a dotykových plôch. Vstup do priestorov MsÚ je možný len s použitím rúška alebo iného prekrytia dýchacích ciest a po použití dezinfekcie na ruky.

Zasadnutie MsZ formou videokonferencie
Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a prijaté protiepidemiologické opatrenia primátorka mesta zvolala zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na 26. októbra 2020 formou videokonferencie.

Neverejné zasadnutia komisií, výborov a mestskej rady
Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a zákazu hromadných podujatí sú od stredy 14. októbra 2020 zasadnutia Mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov volebných obvodov neverejné. Mestská rada sa bude konať formou videokonferencie. S ohľadom na zákaz zhromažďovania a avizované opatrenia pri výnimkách, a s tým súvisiace priestorové obmedzenia mestského úradu, primátorka mesta odporúča komisiám a výborom využiť príslušné ustanovenia rokovacích poriadkov a upraviť si individuálne spôsob rokovania a prijímania uznesení – buď formou hlasovania písomne na diaľku (per rollam) alebo videokonferencie.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.