16. máj 2012 10:33

Oznámenie o zmenách v platbách za sociálne služby

Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom, že zákonom č. 50/2012 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v ktorom bola uložená všetkým obciam a mestám povinnosť stanoviť úhradu za poskytovanie sociálnych služieb vo výške najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov. Túto povinnosť sú povinné všetky obce a mestá upraviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) do 30. júna 2012.

Aj mesto Prievidza je povinné upraviť v zákonom stanovej lehote svoje VZN o úhrade za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu v rovnakom rozsahu.
Platby za sociálne služby sa budú upravovať v pripravovanom Doplnku č. 1 k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza s účinnosťou od 1. júla 2012. Zmeny poplatkov budú prerokované na júnovom mestskom zastupiteľstve a zverejnené obvyklým spôsobom.

Čo sú ekonomicky oprávnené náklady (EON):

1. V zariadení pre seniorov predstavujú EON sumu 572,48 €/mesiac/klient, čo pri povinnosti platby minimálne 50 % EON bude predstavovať pre klienta platbu vo výške 287,00 €/mesiac.
2. V rámci poskytovania opatrovateľskej služby predstavujú EON sumu 4,08 €/hodina/klient, čo pri minimálne 50% EON bude predstavovať pre klienta sumu 2,00 €/h/deň.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…