16. máj 2012 10:33

Oznámenie o zmenách v platbách za sociálne služby

Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom, že zákonom č. 50/2012 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v ktorom bola uložená všetkým obciam a mestám povinnosť stanoviť úhradu za poskytovanie sociálnych služieb vo výške najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov. Túto povinnosť sú povinné všetky obce a mestá upraviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) do 30. júna 2012.

Aj mesto Prievidza je povinné upraviť v zákonom stanovej lehote svoje VZN o úhrade za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu v rovnakom rozsahu.
Platby za sociálne služby sa budú upravovať v pripravovanom Doplnku č. 1 k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza s účinnosťou od 1. júla 2012. Zmeny poplatkov budú prerokované na júnovom mestskom zastupiteľstve a zverejnené obvyklým spôsobom.

Čo sú ekonomicky oprávnené náklady (EON):

1. V zariadení pre seniorov predstavujú EON sumu 572,48 €/mesiac/klient, čo pri povinnosti platby minimálne 50 % EON bude predstavovať pre klienta platbu vo výške 287,00 €/mesiac.
2. V rámci poskytovania opatrovateľskej služby predstavujú EON sumu 4,08 €/hodina/klient, čo pri minimálne 50% EON bude predstavovať pre klienta sumu 2,00 €/h/deň.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…