17. Jan 2011 16:12

Oznam o zápise žiakov do 1. roč. ZŠ

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2011/2012 sa bude konať 31. januára 2011 od 9.00 hod. do 17. 00 hod. na všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove s vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN mesta Prievidza č.

98 /2008 o povinnej školskej dochádzke.

Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2011, musí byť zapísané a na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydá riaditeľ školy podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky.

Podľa miesta trvalého bydliska a príslušnej školy sú v zmysle VZN č. 104/2009 vytvorené školské obvody, ktoré určujú povinnosť školy prijať dieťa do 1.ročníka danej školy. Rodič si však môže na základe vlastného rozhodnutia zapísať dieťa na ktorúkoľvek školu v Prievidzi.

Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť občiansky preukaz jedného z rodičov a rodný list dieťaťa.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…