20. Aug 2020 10:10

Otvorenie nového školského roka v školách mesta Prievidza

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom webovom sídle manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021.

Tento manuál stanovuje základné protiepidemiologické opatrenia a prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a je záväzný pre všetky školy a školské zariadenia. Riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa oboznámili s týmto dokumentom a nový školský rok pripravujú podľa vydaných usmernení.

Počas posledných augustových dní riaditelia škôl mesta Prievidza sústreďujú pozornosť predovšetkým na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov škôl – dezinfekcie priestorov, všetkých dotykových plôch, ako aj dezinfekcie učebných pomôcok či hračiek, s ktorými prídu deti alebo žiaci do kontaktu.

V súlade s týmto opatrením majú školy zabezpečené dezinfekčné prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu priestorov, ako aj osobné ochranné prostriedky. Momentálne majú všetky školy dostatok dezinfekčných aj ochranných prostriedkov, snažili sme sa dostatočne zásobiť už pri obnovení prevádzky škôl v júni 2020 a zatiaľ nie je problém s ich zabezpečovaním.

Všetky finančné náklady spojené so zabezpečením protiepidemiologických opatrení v školách a školských zariadeniach sú hradené z rozpočtu mesta Prievidza.

Nový školský rok 2020/ 2021 bude špecifický najmä prísnym dodržiavaním hygienických predpisov nielen zo strany zamestnancov škôl, ale aj zo strany detí, žiakov a ich rodičov či rodinných príslušníkov. Zdravotný stav detí a žiakov bude monitorovaný tzv. ranným filtrom, kde bude meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom a dieťa bude skontrolované či nevykazuje žiadne známky respiračného ochorenia. Všetci zamestnanci škôl ako aj všetky deti a žiaci sú povinní dodržiavať základné hygienické opatrenia na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.

Dochádzka do materskej či základnej školy bude umožnená len tým deťom a žiakom, ktoré nie sú v karanténe a tiež nie je v karanténe žiadny rodinný príslušník žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom alebo žiakom. Školy a školské zariadenia budú postupovať podľa tzv. semaforu, teda ak nebude v škole žiaden výskyt COVID-19, škola bude označená ako zelená, v prípade podozrenia bude škola označená ako oranžová, v prípade výskytu bude označená ako červená. Manuál ministerstva školstva určuje pre každú fázu tzv. semaforu presné postupy a vedenie školy bude bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu podľa tohto materiálu.

Podmienky prevádzky konkrétnej školy môžu byť teda v priebehu školského roka viackrát zmenené, preto všetkých rodičov prosíme, aby priebežne sledovali pokyny vydané školou, ktorú ich dieťa alebo žiak navštevuje, a dodržiavali ich. Tieto pokyny budú zverejnené na bežne dostupných a viditeľných miestach a na webových sídlach škôl.

Tiež upozorňujeme rodičov, že pred nástupom do školy sú povinní zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve čisté rúška (v prípade potreby dieťa musí mať pri sebe jedno náhradné rúško) a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe dieťaťa alebo žiaka do školy je rodič povinní predložiť čestné prehlásenie, že dieťa alebo žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Takéto písomné vyhlásenie bude rodič povinný predkladať aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa alebo žiaka do školy, ktoré trvalo viac ako tri dni.

V prípade, že u dieťaťa alebo žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, je rodič povinný bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.

Zároveň upozorňujeme rodičov, že počas obdobia 2.9. 2020 – 14.9. 2020 platia okrem iných aj nasledovné pokyny:
-neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, ktoré, ak je to možné, uskutoční sa len v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá realizovať v -pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter,
-žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška,
-žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy,
-deti v MŠ majú odporúčané nosiť rúška, ostatní povinne nosia rúško (ochranný štít) všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy.

Platnosť všetkých stanovených opatrení sa s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie môže predĺžiť.

Podrobné informácie o podmienkach nástupu detí a žiakov do škôl a školských zariadení, ako aj všetky potrebné tlačivá ( zdravotný dotazník, vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti) a infografika pre rodičov je zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva :
https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.