12. Mar 2021 7:32

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách, pričom jeho likvidácia vôbec nie je jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby, či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Na území Slovenskej republiky v roku 2020 vzniklo 9356 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 45 620 890 €. V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov znížil o 202 prípadov (pokles o 10,2%), priame škody spôsobené požiarmi ale stúpli a to o 8 641 275 € (nárast o 23,4%). Pri požiaroch v roku 2020 bolo usmrtených 54 osôb a 210 sa zranilo. Najväčší podiel malo vypaľovanie trávy a suchých porastov, ktorým bol zapríčinený vznik 1387 požiarov. Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2020 evidujeme v tejto kategórii (prírodné prostredie) 5662 požiarov. Najväčší výskyt požiarov trávnatých porastov bol zaznamenaný v mesiaci apríl, a to 21,2 % z celkového počtu požiarov.


V roku 2020 vzniklo na území okresu Prievidza 187 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 679 5525,- €. Pri týchto požiaroch boli usmrtené 4 osoby a 10 boli zranené. Štatisticky evidované sú 4 drobnejšie lesné požiare s priamymi škodami 4700 € a uchránenými hodnotami 100 €. Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 51 požiarov s priamymi škodami 7320 €.


Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy hasiči dôrazne upozorňujú právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu;
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Fyzická osoba nesmie

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Každý je povinný

 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi;
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb;
 • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia;
 • ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie;
 • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na základe výzvy veliteľa zásahu – dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.


Čo robiť, aby požiar nevznikol

 • čítanie piktogramov a ich dodržiavanie
 • rešpektovanie zákazu fajčenia v lese
 • zákaz zakladať oheň mimo vyhradených miest – upravených ohnísk
 • pri zakladaní ohňa dodržiavať určité pravidlá


Základné rady pri zakladaní ohňa v prírode

 • Oheň nezakladajte v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
 • Oheň nezakladajte keď fúka silný vietor.
 • Nezakladajte oheň v blízkosti lesa, pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, na lesnej hrabanke alebo rašeline, v blízkosti suchej trávy alebo obilia.
 • Oheň zakladajte vždy v prítomnosti dospelej osoby.
 • Oheň nikdy nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru.
 • Nezakladajte zbytočne veľký oheň s vysokými plameňmi.
 • Do ohňa nikdy nehádžte nijaké výbušné predmety ako napr. zábavnú pyrotechniku, ani prázdne obaly od sprejov.
 • Oheň neroznášajte po okolí napr. na horiacej vetve stromu.
 • Oheň vždy dôkladne uhaste dostatočným množstvom vody alebo ho zasypte zeminou.


Ako nepodpáliť les? Buďte vždy pánmi situácie!

 • Nezakladajte oheň v blízkosti lesa, pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, na lesnej hrabanke a v tesnej blízkosti suchej trávy.
 • Nenechávajte nikdy svojich mladších súrodencov alebo kamarátov, aby sa hrali s ohňom alebo sedeli v priamej blízkosti ohňa.
 • Do ohňa nikdy nehádžte nijaké výbušné predmety – zábavnú pyrotechniku alebo prázdne obaly od sprejov.
 • Oheň vždy dôkladne uhaste dostatočným množstvom vody alebo ho zasypte zeminou.
 • Oheň nezakladajte v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
 • Oheň neroznášajte po okolí napríklad na horiacej vetve stromu.
 • Nezakladajte zbytočne veľký oheň s vysokými plameňmi.
 • Oheň zakladajte vždy za prítomnosti dospelej osoby.
 • Oheň nikdy nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru.
 • Oheň nezakladajte, keď fúka silný vietor.


-ORHZ-PD-

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…