12. Mar 2013 11:49

Odvolanie Bojníc k umiestneniu obchvatu zamietli

Obvodný úrad Trenčín zamietol odvolanie Bojníc k územnému rozhodnutiu na stavbu II. etapy, 1. stavby obchvatu Prievidze a potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu. Investor stavby, Slovenská správa ciest IVSC Žilina, tak bude môcť opäť pokračovať v príprave podstatných úsekov obchvatu do realizácie.

Na vedenie mesta Prievidza sa stále častejšie obracajú obyvatelia so žiadosťami o informácie o budovaní cestného obchvatu mesta. Verejnosť často nevie o tom, že túto komunikáciu nebuduje mesto Prievidza, ale štát. Aj investor, ktorým je Slovenská správa ciest IVSC Žilina, ale musí pri budovaní dodržať všetky zákonné postupy.

Mesto Prievidza je v tomto procese, napríklad pri príprave majetkového vysporiadania po-zemkov pod obchvatom, maximálne súčinné. Nedokáže však ovplyvniť rozhodnutia ďalších zainteresovaných, ktorí sa podľa legislatívy zúčastňujú stavebného konania.

Odvolanie Bojníc je zamietnuté

Už v roku 2005 Slovenská správa ciest spracovala technickú štúdiu „Cesta I/64 hranica krajov – Prievidza“. K tejto vydalo mesto Bojnice dňa 11. mája 2005 predbežné stanovisko, v ktorom bol vyjadrený súhlas s predloženým návrhom trasovania komunikácie podľa predloženej štúdie. Aj preto je zarážajúce, že sa mesto Bojnice následne v rozhodovacích procesoch o budovaní obchvatu pravidelne odvoláva voči územnému rozhodnutiu, alebo umiestneniu stavby a namieta trasovanie obchvatu.

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad vydalo 10. mája 2012 územné rozhodnutie na stavbu II. etapy, 1. stavby. Odvolanie voči nemu opäť podalo, okrem ďalších dvoch účastníkov konania, aj mesto Bojnice. Postup na príprave obchvatu blokovalo hlavne to, že bez doriešenia predmetného úseku investor, Slovenská správa ciest IVSC Žilina, nemohol pokračovať v príprave podstatných úsekov komunikácie I/64 do realizácie.

Stavebný úrad 15. augusta 2012 odstúpil odvolanie Krajskému stavebnému úradu v Trenčíne (dnes Obvodný úrad Trenčín). Obvodný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, 25. februára 2013 vydal rozhodnutie, ktorým potvrdil územné rozhodnutie prvostupňového orgánu. Odvolanie Bojníc k umiestneniu navrhovanej stavby a trasovaniu obchvatu zamietol.

Bojnice v odvolaní napríklad namietali, že umiestnenie navrhovanej stavby je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Bojnice z roku 2006. V odôvodnení Obvodný úrad Trenčín upozorňuje na to, že územnoplánovacie dokumentácie nižšieho stupňa, teda obcí a miest, musia byť zmenami a doplnkami uvedené do súladu s územným plánom regiónu. Táto povinnosť je pre obce a mestá regiónu obligatórna. „Mesto Bojnice si túto zákonnú povinnosť nesplnilo a územnoplánovaciu dokumentáciu z roku 2006 neuviedlo do súladu s ÚPN VUC Trenčianskeho kraja č. 2/2011 schválenú v Zastupiteľstve TSK dňa 26.10.2011, uznesením č. 297/2011 a jej záväznou časťou vyhlásenou VZN č. 8/2011,“ uvádza sa v odôvodnení. Obvodný úrad považuje obchvat za líniovú, verejnoprospešnú stavbu nadregionálneho významu, ktorá rieši výstavbu cesty I. triedy od hraníc Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja po Prievidzu.

Výzva na podporu realizácie komunikácie

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková preto vyzýva primátora Bojníc, aby mesto Bojnice podporilo budovanie cestného obchvatu. „Ak budú Bojniec rozhodnutie Obvodného úradu Trenčín akceptovať, bude to podľa môjho názoru najlepšia cesta ako sa môžeme pohnúť výrazne dopredu. Realizácia nových komunikácií prinesie možnosť rozvoja regiónu. Tak výstavba komunikácie I. triedy i plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R2, ktorá má región prepojiť na dialničnú sieť. Bez prípravy a realizácie komunikácií ostáva náš región bez potrebnej infraštruktúry na okraji a možnosti ďalšieho rozvoja. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu ostáva len na papieri, bez komunikácie nie je možné komfortne a bezpečne dopraviť vyšší počet návštevníkov mesta Bojníc, kúpeľov i plánovaného zábavného parku,“ hovorí Macháčková.

„Nenamietala by som, ak by išlo zo strany Bojníc o konštruktívne pripomienky. Bojnice sa však snažili o zmeny, ktoré by boli technicky mimoriadne náročné a celú stavbu by výrazne predražili. Napríklad požadovali posunutie trasy cesty smerom k rieke Nitra do náročného členitého terénu. Kým požiadavky takéhoto charakteru príslušné úrady posudzovali, museli sme čakať. Iné nám neostávalo,“ dodáva.

Obchvat Prievidze v návrhu kontraktu SSC

Primátorka osobne navštívila Slovenskú správu ciest, pracovisko Žilina, kde bola na pracovnom stretnutí informovaná o aktuálnom stave výstavby obchvatu mesta Prievidza. Slovenská správa ciest primátorku informovala, že v návrhu kontraktu pre ministerstvo dopravy je na majetkovoprávne vysporiadanie stavby I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba určená suma 95 600 €.

„Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má tento kontrakt ešte schváliť. Trochu ma prekvapilo, že v polovici marca ešte nie je odsúhlasený takýto materiál. Pevne verím, že sa potvrdenie kontraktu nebude zbytočne naťahovať a v priebehu tohto roka bude môcť prebehnúť potrebné majetkové usporiadanie tak, aby boli pozemky čo najskôr pripravené na realizáciu stavby,“ uzatvára primátorka Prievidze.

Začiatok budovania najskôr v roku 2014

Obchvat sa má budovať od mimoúrovňovej križovatky pri vstupe do Prievidze z Novák, cez polia za existujúcou priemyselnou zónou, ponad nákladnú železničnú stanicu a rieku Handlovku, s napojením na existujúci úsek pred priemyselnou zónou Prievidza Západ I.

Pre dobudovanie druhej etapy 2. stavby obchvatu už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Predmetný úsek komunikácie je v trasovaní od Opatovskej cesty cez okraj Šlachtiteľskej stanice cez polia, pred hospodárskym dvorom Kúty v k. ú. Bojnice sa trasa komunikácie odkláňa cez rieku Nitru na k. ú. Prievidza a vo vzdialenosti 300 m od čerpacej stanice Slovnaft sa napája na existujúcu trasu komunikácie I/64 smer Nedožery – Brezany.

V januári 2013, po preverení stavu majetkoprávnej prípravy stavby, informoval generálny riaditeľ SSC Žilina, Roman Žembera, mesto Prievidza o nasledovnom harmonograme budovania obchvatu Prievidze:

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu (trvalý záber) 09/2013
Predpokladaný termín stavebného povolenia 03/2014
Vypracovanie dokumentácie na ponuku pre dodávateľa prác 06/2014
Ukončenie verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby 10/2014
Začiatok stavebných prác 11/2014
Ukončenie stavebných prác 03/2017

Mapka plánovaného trasovania obchvatu (kliknite pre zväčšenie):

Foto: Google Street View

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.