1. Základné a materské školy Telovýchovné objekty a zariadenia pri základných školách
Školské zariadenie Vonkajšie športoviská Telocvičňa
I. ZŠ S. Chalupku -futbalové ihrisko a atletický priestor (dráha, doskočiská, odhodové miesta) + budova – šatne – hádzanárske ihrisko – 2 x volejbalové ihriská – telocvičňa
III. ZŠ S. Chalupku – univerzálny dvor (basket) – telocvičňa 26 x 14 m – telocvičňa 24 x 11 m
ZŠ Dobšinského trávnaté miniihrisko 50 x 25 m atletická dráha 250 m basketb. ihrisko 20 x 12 m – telocvičňa 25 x 12 m – telocvičňa 12 x 12 m – herňa 12 x 12 m
ZŠ Energetikov – hádzanárske ihrisko (minifutb) – atletická dráha + doskočisko – 3 x tenisové ihrisko – umelotrávnaté futbal. ihrisko – 2 x telocvičňa – posilňovňa
ZŠ Malonecpalská – hádzanárske ihrisko (minifutbal) – atletická dráha – všešportová plocha – telocvičňa – gymnastická telocvičňa – posilňovňa
ZŠ Mariánska – trávnaté minifutbalové ihrisko – hádzanárske ihrisko (minifutbal) – doskočisko – telocvičňa – posilňovňa
ZŠ Rastislavova – univerzálny dvor (golf, atletika) – telocvičňa
ZŠ Šafárika – hádzanárske ihrisko (minifutbal) – basketbalové ihrisko – 2 x volejbalové ihrisko – pieskové volejbalové ihrisko – telocvičňa – gymnastická telocvičňa – posilňovňa
CVČ – vonkajšie športoviská – telocvičňa – posilňovňa
Poznámka : Žiaci základných a materských škôl taktiež využívajú telovýchovné objekty a zariadenia mesta Prievidza, ktoré spravuje TSMPD, s.r.o. Prievidza (futbalový štadión, športová hala, krytá plaváreň, zimný štadión).
Školské zariadenie VONKAJŠIE VNÚTORNÉ
MŠ Benického – univerzálna asfaltová plocha – v triedach s náradím
MŠ Krmana – univerzálna asfaltová plocha – v triedach s náradím
MŠ Športová – betónová plocha 16×15 s bránkami – univerzálna asfaltová plocha 28 x 10 – minitelocvičňa
MŠ Mišíka – trávnatý dvor – v triedach s náradím
MŠ Nábr. sv. Cyrila – univerzálne ihrisko 20×10 m – trávnatá plocha – minitelocvičňa 8,6 x 6 m
MŠ Gorkého – dopravné ihrisko – miniteľocvičňa
MŠ Clementisa – 2 x dopravné ihrisko – ihrisko 15 x 15 m – v triedach s náradím
MŠ Matušku – trávnatá plocha – miniteľocvičňa
MŠ Závodníka – trávnatá plocha – miniteľocvičňa
MŠ Nedožerská cesta – trávnatá plocha – miniteľocvičňa
MŠ Mišúta – 3 x viacúčelové asfaltové plochy – sauna – v triedach s náradím
Poznámka : Každá materská škola má vo vonkajšom areáli pieskovisko, a preliezky rôzneho druhu. 2. TSMPD, s.r.o. Obchodná spoločnosť TSMPD, spol. s r.o. Prievidza spravuje majetok mesta a je správcom a prevádzkovateľom:
  • zimného štadióna
  • futbalového štadióna
  • krytej plavárne
  • športového areálu pri ZŠ S. Chalupku
  • strelnice v k. ú. Nováky.