Charakteristika materskej školy:
Materská škola sa nachádza priamo v centre mesta a ponúka deťom optimálne podmienky pre ich všestranný rozvoj. Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj duševných a telesných kvalít každého dieťaťa, ako je myslenie, cit a vôľa – teda hlava, srdce, ruky a nohy. Aktivity sú prispôsobené vekovým, individuálnym, či aktuálnym schopnostiam dieťaťa. Popri moderným metódam a prostriedkom výchovy kladieme dôraz aj na zachovanie tých starých – ľudových. MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre deti od dvoch do siedmych rokov v šiestich triedach. K dispozícii je aj rozľahlá trávnatá záhrada so 4 pieskoviskami. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 do 16.30h.

Čím je výnimočná naša materská škola:
Sme komplexne zrekonštruovaná materská škola. Sústredíme sa na vlastné zameranie školy, ktoré je charakteristické spektrom odborných vzdelávacích programov, napr.:

  • Na zelenej lúke– utvára kultúrne povedomie so špecifikami orientácie na minulosť, súčasnosť a budúcnosť. V rámci neho sa deti oboznamujú s ľudovými tradíciami, piesňami, hrami a aj sa organizujú stretnutia s rôznymi folklórnymi skupinami, príp. si deti sami navzájom realizujú rôzne ľudové programy, ako napr. „Oberačkové slávnosti, Stavanie mája“.

Pravidelne organizujeme aktivity:

  • Výučba cudzieho jazyka
  • V spolupráci so ZUŠ Stančeka realizujeme:
  • Hudobno-pohybový krúžok
  • Výtvarný krúžok

Kontakt:
Adresa: Ul. M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza
Tel.: 0903 501 172, 0911 091 378
E-mail: msmisika@prievidza.sk
Web: http://www.msmisika.estranky.cz/
Riaditeľka materskej školy: Ľubomíra Bullová
Konzultačné hodiny: každý párny týždeň od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Riaditeľka školskej jedálne: Jarmila Šilhavá: 0903 501 174