V prípade utratenia psa u veterinára, vydá veterinár potvrdenie o prevzatí. Veterinár nie je ale povinný túto službu vykonať. Poplatok je určený podľa hmotnosti psa.

Nález uhynutého psa na verejnom priestranstve oznámte Mestskej polícii Prievidza na čísle 159.

Kontakt pre viac informácií:

Mestská polícia Prievidza
Adresa: Ul. K. Novackého č. 14, 971 01 Prievidza
Bezplatné núdzové volanie: 159
Tel.: 046/5111 534
e-mail: msp@prievidza.sk

Zánik daňovej povinnosti po úhyne psa:

S úhynom psa je spojený zánik daňovej povinnosti. Túto skutočnosť ale musíte ohlásiť. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný do 30 dní od zániku daňovej povinnosti, ktorým môže byť napríklad uhynutie psa, darovanie psa inej osobe alebo presun chovu psa do inej obce, podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Tlačivo Ministerstva financií SR je k dispozícií na oddelení daní a poplatkov. Spolu s podaním čiastkového daňového priznania je potrebné na mestskom úrade vrátiť aj evidenčnú známku

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Ľudmila Richterová: vedúca oddelenia daní a poplatkov
Adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5179 250
Mobil: 0904 752 654
e-mail: ludmila.richterova@prievidza.sk