30. Aug 2017 8:18

Obchodná verejná súťaž - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a v zmysle uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 381/17 z dňa 21. 08. 2017 - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia na účel prevádzkovanie kuchyne a výdajne teplej stravy.

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.