9. Oct 2012 8:29

Mesto zváži predaj viacerých prebytočných budov

Mesto Prievidza plánuje prehodnotiť vlastnícky vzťah k niektorým nehnuteľnostiam, ktoré sú pre účely samosprávy prebytočné a predstavujú značné finančné nároky na mestský rozpočet.

Len za prvý polrok 2012, teda od januára do júna tohto roka, je hospodárenie budov patriacich mestu v strate 129 628 eur. Veľmi zjednodušene sa teda dá povedať, že nízke nájomné v týchto budovách vo viacerých prípadoch nepokrýva ani náklady na údržbu a prevádzku, nie to ešte ďalšie zhodnocovanie týchto mestských nehnuteľností. Tento stav je pre mestské financie ďalej dlhodobo neudržateľný.

Radnica mesta sa preto rozhodla prehodnotiť politiku vo vzťahu k vlastníctvu niektorých budov. V súčasnosti prebieha fáza interného prehodnotenia hospodárenia jednotlivých nehnuteľností. Výstupom má byť návrh, ktoré budovy si mesto ponechá vo vlastníctve a ďalej zhodnotí a , ktoré ako trvale prebytočný majetok ponúkne nájomcom na odpredaj.
Mesto si uvedomuje aj to, že niektoré nehnuteľnosti sa bezúspešne snaží opakovane odpredať už niekoľko rokov. To ale neznamená, že nie je potrebné aj naďalej prehodnocovať priority. Ak je vo vlastníctve mesta majetok trvale nepotrebný pre výkon samosprávy a ktorého správa a prevádzka je do budúcna nehospodárna resp. stratová, považujeme za legitímne ponúknuť na odpredaj aj nehnuteľnosti, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

V prípade, že dôjde k rozhodnutiu ponúknuť na odpredaj aj také budovy, kde je verejný záujem na zotrvaní súčasných nájomcov, napr. zdravotné ambulancie, lekárske ordinácie alebo zubné ambulancie, podľa zákonom stanovených podmienok im bude tento majetok ponúknutý na odpredaj prednostne. Zdroje získané odpredajom budov plánuje mesto použiť na údržbu a správu ostatných nehnuteľností, potrebný pre ďalší výkon samosprávy.

Radnica mesta už dlhodobo eviduje záujem niektorých nájomcov o odkúpenie si majetku mesta do svojho vlastníctva, s tým že súčasní nájomcovia nemôžu do takto prenajatého majetku investovať vlastné prostriedky. V rámci prehodnocovania koncepcie vlastníctva nehnuteľného majetku mesta sa tak po dlhých rokoch viacerým súčasným nájomcom vyjde v ústrety a budú si môcť majetok odkúpiť a ďalej ho zhodnotiť, v čom im doterajší nájomný vzťah bránil.

Podľa Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. má samospráva povinnosť hospodáriť a nakladať so svojim majetkom šetrne, zveľaďovať ho, chrániť a zhodnocovať. Mesto ako vlastník je vždy povinné udržiavať a užívať svoj majetok v prospech jeho ďalšieho zhodnocovania.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…