7. Nov 2013 7:50

Mesto využíva mimorozpočtové zdroje

Samosprávy sa doslova boria s finančnými problémami a v prípade Prievidze je situácia ešte komplikovanejšia vzhľadom na niekoľkoročný investičný dlh. Preto mesto využíva každú príležitosť na získanie mimorozpočtových zdrojov. O možnostiach i úspešnosti sme sa rozprávali so zástupcom primátorky mesta Prievidza Ľubošom Maxinom, ktorý je zároveň predsedom Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Prievidzi.

Pán zástupca, aké možnosti na dofinancovanie potrieb mesta ste využili?
Chýbajúce peniaze v mestskej kase sa snažíme nahradiť možnosťami, ktoré nám dávajú rôzne dotačné programy a výzvy. K 30. septembru bolo zo samosprávy Prievidze podaných 24 žiadostí o nenávratné finančné príspevky, dotácie, prípadne finančnú podporu projektov.

Môžete prezradiť, aká bola úspešnosť v podaných žiadostiach?
Máme úprimnú radosť z 12 schválených žiadostí a evidujeme 11 projektov, ktoré nám neboli schválené. V jednom prípade proces hodnotenia ešte nebol ukončený.

Koľko finančných prostriedkov ste získali?
V tomto roku sme zatiaľ získali viac ako 25 tisíc eur. Pochopiteľne, tieto programy sú nastavené tak, že žiadateľ sa musí podieľať určitým percentom na kofinancovaní. V prípade mesta predstavovalo kofinancovanie u úspešných projektov približne 19 tisíc eur.

Kam smerovali dotačné peniaze?
Vymenovať všetky projekty by bolo asi veľmi zdĺhavé, preto spomeniem len niektoré z nich. Za úspech z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva považujem získanie prostriedkov na sanáciu sochy sv. Jána Nepomuckého pred kláštorom piaristov. Socha sv. Jána Nepomuckého na podstavci je významnou historickou pamiatkou Prievidze. V súčasnosti je kamenná hmota značne rozrušená a hrozí jej strata sochárskeho rukopisu. Mesto realizovalo architektonickú úpravu námestia pred kláštorom piaristov na Ul. A. Hlinku. Z toho dôvodu je potrebná akútna demontáž kamenného podstavca a sochy sv. Jána Nepomuckého. Súčasťou demontáže bude reštaurátorský výskum – návrh na reštaurovanie, stabilizácia kamennej hmoty sochy a uloženie kamenných častí na palety. Keďže si to vyžaduje ešte väčšie investície a jedná sa o osobitnú pamätihodnosť, bola na tento účel vyhlásená v týchto dňoch aj verejná zbierka. No nielen kultúrne pamiatky pýtajú peniaze. Ďalšia aktivita, podporená mimorozpočtovými zdrojmi sa týka bezpečnosti obyvateľov mesta. V meste máme fungujúci kamerový systém, ktorý však vyžaduje modernizáciu. Mestská polícia Prievidza v rámci vlastného preventívneho projektu „Bezpečné mesto“ od roku 2003 buduje monitorovací kamerový systém (MKS) za účelom zvýšenia bezpečnosti a znižovania uličnej kriminality obyvateľov a návštevníkov mesta. MKS má v súčasnej dobe 21 kamier, je aktívne využívaný príslušníkmi MsP ako aj útvarmi Policajného zboru a jeho prevádzku zabezpečuje 8. operátorov MKS v rámci chránenej dielne. Cieľom projektu je zakúpenie 6 kusov digitálnych kamier a prislúchajúcich technických zariadení slúžiacich na prenos obrazu a jeho zálohovanie s očakávaným výsledkom zníženia kriminality, zvýšenia bezpečnosti a preventívno-výchovné pôsobenie. Ale azda najväčšiu radosť máme z projektu rekonštrukcie – výmeny okien a dverí pavilónu jaslí Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Realizácia aktivít projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

Medzi rodičmi pozitívne rezonuje vybudovanie dopravného ihriska i revitalizácia mestského parku.
Áno, podarilo sa nám získať prostriedky na projektNe-bezpečné hrdinstvá. Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia detí o bezpečnosti na cestách. Deti prievidzských materských škôl si tak budú môcť overiť a zdokonaliť svoje nadobudnuté vedomosti v oblasti dopravnej výchovy priamo na modelových situáciách vytvorených na dopravnom ihrisku.Park je situovaný v okrajovej časti mesta Prievidza. Preteká ním rieka Nitra.MestoPrievidza plánuje osadenie lavičiek s prírodného materiálu, vybudovanie ohnísk, osadenie smetných košov – vytvorenie piknikovej zóny, ktorá značným spôsobom zatraktívni prostredie parku a výrazne zlepší možnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov mesta. Do aktivít projektu sú už dnes zapojení členovia a sympatizanti viacerých občianskych združení, neformálnych skupín a obyvatelia mesta formou dobrovoľníctva.

Už dlhšiu dobu sa hovorí o rekonštrukcii Námestia J. C. Hronského.
Mesto podalo žiadosť o dotáciu na danú rekonštrukciu, čakáme na rozhodnutie. Námestie je lokalitou v unikátnej zóne klasického sídliska z obdobia socialistického realizmu, ktoré je našou pamätihodnosťou ako celok.Cieľom revitalizácie Námestia J. C. Hronského je zlepšenie a skvalitnenie životných podmienok, modernizácia a zatraktívnenie centrálnej zóny sídliska Píly v Prievidzi. Súčasťou navrhovaných plôch budú vodozádržné opatrenia slúžiace na zachytávanie prívalových dažďov. Revitalizáciou sa zjednotí a skultivuje priestor Námestia J. C. Hronského, kde vzniknú nové zelené plochy a spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry ako sú lavičky, odpadkové koše, picia fontána, svietidlá verejného osvetlenia pričom najväčšou dominantou budú nové hracie plochy pre deti.

Vyčerpali ste už všetky možnosti získania dotácií?
Určite nie, veď do konca roka 2013 plánujeme podať žiadosť o dotáciu na nákup špeciálneho vozidla na zber a zvoz odpadu, kde je požadovaná výška dotácie 270 180 eur, žiadosť o dotáciu na sanáciu zosuvných území v lokalitách Hradec a Veľká Lehôtka, predpokladaná výška požadovanej dotácie je asi 1 milión eut, ale aj ďalšiu žiadosť o dotáciu na modernizáciu kamerového systému v meste Prievidza, kde predpokladaná výška požadovanej dotácie bude 20 tisíc eur a ďalších 35 – 40 žiadostí o dotáciu na rôzne akcie pôjde z príspevkových organizácií na území mesta. Samozrejme budeme reagovať aj na ďalšie vypísané výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie.

Branislav Bucák

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.