3. Dec 2012 12:16

Mesto už tento rok hlavné dane nezvyšuje

Mestské zastupiteľstvo prijalo nové Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 133/2012, ktorým sa upravuje výška jednotlivých daní v meste.

V predloženom VZN zostáva rozsah miestnych daní na rok 2013 tak ako v doterajšom VZN, to znamená, že mesto z možných daní nebude ukladať len daň za predajné automaty. Ostatné dane sa v roku 2013 zvyšovať nebudú.

Dane z nehnuteľnosti
Z miestnych daní je z hľadiska príjmov a počtu daňovníkov najvýznamnejšia daň z nehnuteľnosti. Sadzby dane sa v meste Prievidza výrazne menili k 1.1.2012, preto sa tieto dane v súčasnosti nezvýšili a zostávajú na úrovni roku 2012.
Jednotlivé sadzby dane z nehnuteľnosti sú určené pre celé územie mesta v rovnakej sume.
Na úrovni roku 2012 zostáva i príplatok za každé ďalšie podlažie stavieb (0,10 eur).

U dane z pozemkov sa vo VZN určuje hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy v sume 0,1609 €/m2, pričom sa vychádzalo z najvyššej hodnoty pozemkov predloženej mestu pre výpočet základu dane. Táto hodnota by sa pri výpočte základu dane použila v tom prípade, ak by daňovník nepredložil hodnotu pozemkov podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Mesto nezvyšuje hodnotu stavebných pozemkov určenej v zákone o miestnych daniach (46,47 €/m2). Rozsah oslobodenia od dane z pozemkov a dane zo stavieb a bytov sa ponecháva v doterajšom stave.

Dane za psa
U dane za psa sa sadzby ponechávajú na úrovni roku 2012, tieto dane sa zvyšovať nebudú. Upravuje sa rozsah zníženia dane tak, že sa vypustilo jednorazové zníženie dane o 10,00 € za označenie psa čipom. Táto úľava mala motivačný význam v období, keď označovanie psov čipom nebolo povinné, avšak od roku 2013 je to už povinnosť pre všetkých majiteľov

Daň za užívanie verejného priestranstva
U dane za užívanie verejného priestranstva sa zaviedla sadzba dane za informačné, reklamné a propagačné zariadenia vo výške 0,25 €/m2 a deň – položka 1.10. (zjednodušene povedané – daň za bilboardy a reklamné plochy). Táto sadzba bude platiť pre všetky druhy takýchto zariadení, napr. malé prenosné pútače, bilboardy a pod. Podľa tejto sadzby by bola ročná daň za štandardný bilboard v sume 547,5 € (užívané VP 6 m2 ) za podmienky, že pri povolení užívania verejného priestranstva na tento účel sa do výmery VP započíta VP v šírke 1 m a v dĺžke podľa šírky bilboardu.

Daň za rozkopávky
Ďalej sa zvýšila daň za rozkopávky – položka 1.8. a zároveň sa rozčlenila za rozkopávky verejnej zelene (z 0,14 € na 0,20 €) a rozkopávky ciest, miestnych komunikácií a spevnených plôch (z 0,14 € na 0,40 €). Napriek tomu, že k zvýšeniu tejto sadzby došlo aj v roku 2012, výška sadzby zostala v porovnaní s inými mestami nižšia. Pre informáciu uvádzame sadzby v mestách Trenčín (0,35-0,60 €), Nitra (0,10-1,00 €) a Banská Bystrica (0,50 €).

Poplatky pri príležitostných trhoch
Pri oslobodení od tejto dane sa vypustili akcie, ktorých celý výťažok zo vstupného je určený na charitatívne účely alebo verejnoprospešné účely a to z dôvodu, že je problematické určiť, akým spôsobom by daňovník preukázal túto skutočnosť pri vyrubení dane. Športové, kultúrne a verejnoprospešné akcie bez vstupného sú taktiež oslobodené.

Daň za ubytovanie a nevýherné hracie prístroje
U dane za ubytovanie a nevýherné hracie prístroje sa sadzby daní nemenia a nemení sa ani rozsah oslobodenia. U dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla sa sadzby dane a sumy paušálnej dane nemenia.

K vypracovaniu nového VZN o miestnych daniach mesto pristúpilo predovšetkým na základe zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len zákon o miestnych daniach) účinnej od 1.12.2012. Nové VZN upravuje tie oblasti, na ktoré mesto splnomocňuje zákon o miestnych daniach.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach si môžete prečítať TU. Priamo vo VZN sú vypísané výšky jednotlivých daní a poplatkov.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.