13. Jul 2011 13:48

Mesto Prievidza oznamuje zámer prenechať do nájmu

Mesto Prievidza oznamuje zámer prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho prenájmu podľa ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, s minimálnou výškou nájomného 0,066 €/m2/deň, v zmysle súhlasu primátorky mesta, na základe odporučenia Komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít zo dňa 13.06.2011.

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parc. č. 4870/1, ostatná plocha vo výmere 15 m2, na Ul. I. Krasku, za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou rýchleho občerstvenia.

Návrh nájomného v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu – Mesto Prievidza, Mestský úrad, Právna kancelária, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ v zalepenej obálke s označením „Návrh nájomného – priamy prenájom – NEOTVÁRAŤ“, v termíne do 01.08.2011 do 15.00 hod.

Mesto Prievidza nemôže prenajať predmetnú nehnuteľnosť priamym prenájmom osobám uvedeným v ods. 6 a 7 § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Záujemcovia spolu s návrhom nájomného doložia aj čestné prehlásenie s overeným podpisom, že nie sú osobami podľa vyššie uvedeného zákona. Tlačivo čestné prehlásenie je možné získať na prvom kontakte v budove MsÚ, na majetkovom oddelení MsÚ, na internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk v sekcii obyvateľ (tlačivá – ekonomický odbor – čestné prehlásenie).


JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Ďalšie aktuality

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.